Instrukcja obsługi DoorProtect

Zaktualizowano

DoorProtect to bezprzewodowy czujnik otwarcia drzwi i okien przeznaczony do użytku wewnętrznego. Może działać do 7 lat z fabrycznie zainstalowaną baterią i jest w stanie wykryć ponad milion otwarć. DoorProtect ma gniazdo do podłączenia zewnętrznego czujnika.

Funkcjonalnym elementem DoorProtect jest kontaktron. Składa się z ferromagnetycznych styków umieszczonych w bańce szklanej, które tworzą ciągły obwód pod wpływem magnesu stałego.

DoorProtect komunikuje się z systemem alarmowym Ajax, łącząc się za pośrednictwem bezpiecznego protokołu radiowego Jeweller. Zasięg komunikacji wynosi do 1200 metrów w terenie otwartym. Dodatkowo czujnik może być stosowany w systemach alarmowych innych producentów poprzez zastosowanie modułów integracji uartBridge lub ocBridge Plus.

Czujnik konfiguruje się za pomocą aplikacji Ajax dla systemów iOS, Android, macOS i Windows. Aplikacja mobilna powiadamia użytkownika o wszystkich zdarzeniach za pomocą powiadomień push, SMS-ów i połączeń telefonicznych (jeśli są aktywowane).

System alarmowy Ajax jest samowystarczalny, ale użytkownik może podłączyć go do stacji monitorowania agencji ochrony.

Elementy funkcjonalne

 1. Czujnik magnetyczny DoorProtect.
 2. Duży magnes. Działa w odległości do 2 cm od czujnika i powinien być umieszczony po prawej stronie czujnika.
 3. Mały magnes. Działa w odległości do 1 cm od czujnika i powinien być umieszczony po prawej stronie czujnika.
 4. Wskaźnik LED.
 5. Uchwyt montażowy SmartBracket. Aby go zdjąć, należy przesunąć panel w dół.
 6. Perforowana część uchwytu montażowego. Jest wymagana do zadziałania zabezpieczenia przed manipulacją w przypadku każdej próby demontażu czujnika. Nie należy jej wyłamywać.
 7. Gniazdo do podłączenia czujnika przewodowego innej firmy ze stykiem typu NC.
 8. Kod QR z identyfikatorem urządzenia umożliwiający dodanie czujnika do systemu Ajax.
 9. Przycisk włączania/wyłączania urządzenia.
 10. Przycisk wykrywający próbę manipulacji. Wyzwalany w przypadku próby oderwania czujnika od podłoża lub zdjęcia go z uchwytu montażowego.

Zasada działania

DoorProtect składa się z dwóch części: czujnika z hermetycznym kontaktronem oraz magnesu stałego. Czujnik jest mocowany do ościeżnicy, natomiast magnes można przymocować do ruchomego skrzydła lub przesuwnej części drzwi. Gdy kontaktron znajdzie się w obszarze pola magnetycznego, zamyka obwód, co oznacza, że czujnik jest zamknięty. Otwarcie drzwi oddala magnes od kontaktronu co powoduje otwarcie obwodu. W ten sposób czujnik wykrywa otwarcie.

Przymocuj magnes z PRAWEJ strony czujnika.

Mały magnes działa na odległość 1 cm, a duży — do 2 cm.

Po uruchomieniu DoorProtect natychmiast przekazuje sygnał alarmowy do huba, aktywując syreny i powiadamiając użytkownika oraz agencję ochrony.

Parowanie czujnika

Przed rozpoczęciem parowania:

 1. Postępując zgodnie z instrukcją huba, zainstaluj aplikację Ajax na smartfonie. Utwórz konto, dodaj hub do aplikacji i utwórz przynajmniej jedno pomieszczenie.
 2. Włącz hub i sprawdź połączenie internetowe (przez kabel Ethernet i/lub sieć GSM).
 3. Upewnij się, że system jest rozbrojony i nie aktualizuje się, sprawdzając jego stan w aplikacji.

Tylko użytkownicy z uprawnieniami administratora mogą dodawać urządzenie do huba.

Jak sparować czujnik z hubem:

 1. Wybierz opcję Dodaj urządzenie w aplikacji Ajax.
 2. Nazwij urządzenie, zeskanuj lub wpisz ręcznie kod QR (umieszczony na obudowie i opakowaniu), a następnie wybierz pomieszczenie instalacji.
 3. Wybierz Dodaj — rozpocznie się odliczanie.
 4. Włącz urządzenie.

Aby nastąpiło wykrycie i sparowanie, czujnik musi się znajdować w zasięgu sieci bezprzewodowej huba (w jednym chronionym obiekcie).

Żądanie podłączenia do huba przesyłane jest przez krótki czas w momencie włączenia urządzenia.

Jeśli parowanie z hubem nie powiodło się, wyłącz czujnik na 5 sekund i spróbuj ponownie.

Jeśli czujnik został sparowany z hubem, pojawi się na liście urządzeń w aplikacji Ajax. Aktualizacja stanu czujnika na liście zależy od czasu odpytywania urządzenia ustawionego w ustawieniach huba. Domyślnie jest to 36 sekund.

Stany

Stany zawierają informacje o urządzeniu i jego parametrach pracy. Stany DoorProtect można znaleźć w aplikacji Ajax:

 1. Przejdź do karty Urządzenia .
 2. Wybierz z listy DoorProtect.
Parametr Wartość
Temperatura

Temperatura czujnika. Jest mierzona na procesorze i zmienia się stopniowo.

Dopuszczalny błąd pomiaru pomiędzy wartością w aplikacji a temperaturą otoczenia wynosi 2°C.

Wartość jest aktualizowana, gdy tylko czujnik wykryje zmianę temperatury o co najmniej 2°C.

Można skonfigurować scenariusz według temperatury, aby sterować urządzeniami automatyzacji

Dowiedz się więcej

Siła sygnału Jewellera

Poziom sygnału pomiędzy hubem/podwajaczem zasięgu a czujnikiem magnetycznym.

Zalecamy instalację czujnika w miejscach, gdzie poziom sygnału wynosi 2-3 kreski.

Połączenie Status połączenia pomiedzy hubem/podwajaczem zasięgu a czujnikiem:

 • Online — czujnik jest połączony z hubem/podwajaczem zasięgu
 • Offline — czujnik utracił połączenie z hubem/podwajaczem zasięgu
Nazwa podwajacza zasięgu ReX

Status połączenia podwajacza zasięgu ReX

Wyświetlany, gdy czujnik pracuje z wykorzystaniem podwajacza zasięgu sygnału radiowego

Stan naładowania akumulatora

Poziom naładowania baterii urządzenia Wartość procentowa

Jak wyświetlany jest poziom naładowania baterii w aplikacjach Ajax

Obudowa Stan zabezpieczenia urządzenia przed sabotażem reaguje na oderwanie lub uszkodzenie obudowy czujnika
Sensor magnetyczny Status sensora magnetycznego czujnika:

 • Wyłączony — sensor jest nieaktywny.
 • Otwarty — sensor jest otwarty.
 • Zamknięty — sensor jest zamknięty.
Zewnętrzny Kontakt Status zewnętrznego czujnika podłączonego do DoorProtect
Zawsze aktywny (24h)

Jeśli opcja jest włączona, czujnik jest zawsze w trybie uzbrojenia i powiadamia o alarmach

Dowiedz się więcej

Dzwonek przy otwarciu

Po włączeniu tej funkcji syrena powiadamia o zadziałaniu czujników magnetycznych w trybie rozbrojenia.

Czym jest dzwonek?

Tymczasowe wyłączenie urządzenia Pokazuje status funkcji czasowej dezaktywacji urządzenia:

 • Nie — urządzenie działa normalnie i przesyła wszystkie zdarzenia
 • Tylko pokrywa — administrator huba wyłączył powiadomienia o otwarciu obudowy
 • Całkowicie — urządzenie jest całkowicie wyłączone z działania systemu przez administratora huba. Urządzenie nie wykonuje poleceń systemowych i nie zgłasza alarmów ani innych zdarzeń
 • Wg liczby alarmów — urządzenie jest automatycznie wyłączane po przekroczeniu liczby alarmów (określonej w ustawieniach dla opcji Automatyczna dezaktywacja urządzeń). Funkcja jest konfigurowana w aplikacji Ajax PRO
 • Przez timer — urządzenie jest automatycznie wyłączane przez system, gdy upłynie czas przywrócenia działania (określony w ustawieniach dla opcji Automatyczna dezaktywacja urządzeń). Funkcja jest konfigurowana w aplikacji Ajax PRO
Reakcje alarmu
Tryb pracy Określa, w jaki sposób urządzenie będzie reagowało na alarmy:

 • Alarm natychmiastowy — uzbrojony czujnik natychmiast reaguje na zagrożenie i wywołuje alarm.
 • Wejście/Wyjście — gdy ustawione jest opóźnienie, uzbrojone urządzenie rozpocznie odliczanie i nie wywoła alarmu, nawet jeśli zostanie on wyzwolony, dopóki odliczanie się nie zakończy.
 • Follower — czujnik dziedziczy opóźnienia z czujników Wejścia/Wyjścia. Jednak gdy „Follower” zostanie uruchomiony indywidualnie, natychmiast wywołuje alarm.
Opóźnienie na wejście, sek.

Opóźnienie na wejście (opóźnienie aktywacji alarmu) to czas, w którym należy rozbroić system alarmowy po wejściu do pomieszczenia

Co to jest opóźnienie na wejście

Opóźnienie na wyjście, sek.

Czas opóźnienia na wyjście. Opóźnienie na wyjście (opóźnienie aktywacji alarmu) to czas, w którym należy wyjść z pomieszczenia po uzbrojeniu systemu alarmowego

Co to jest opóźnienie na wyjście

Opóźnienie na wejście w trybie nocnym, sek.

Czas opóźnienia na wejście w trybie nocnym. Opóźnienie na wejście (opóźnienie aktywacji alarmu) to czas, jaki masz na rozbrojenie systemu alarmowego po wejściu na teren obiektu.

Co to jest opóźnienie na wejście

Opóźnienie na wyjście w trybie nocnym, sek.

Czas opóźnienia na wyjście w trybie nocnym. Opóźnienie na wyjście (opóźnienie aktywacji alarmu) to czas, jaki masz na opuszczenie terenu obiektu po uzbrojeniu systemu alarmowego.

Co to jest opóźnienie na wyjście

Aktualizacja Wersja oprogramowania sprzętowego czujnika
ID urządzenia Identyfikator urządzenia
Nr. urządzenia Numer pętli (strefy) urządzenia

Konfiguracja

Aby zmienić ustawienia czujnika w aplikacji Ajax:

 1. Wybierz hub, jeśli jest ich kilka lub jeśli używasz aplikacji Ajax PRO.
 2. Przejdź do karty Urządzenia .
 3. Wybierz z listy DoorProtect.
 4. Otwórz Ustawienia, klikając ikonę kółka zębatego .
 5. Ustaw żądane parametry.
 6. Kliknij Wstecz, aby zapisać nowe ustawienia.
Ustawienie Wartość
Pierwsze pole

Nazwa czujnika, którą można zmienić. Nazwa ta jest wyświetlana w wiadomości SMS i w powiadomieniach o zdarzeniach.

Nazwa może zawierać do 12 znaków cyrylicy lub do 24 znaków łacińskich

Pomieszczenie Wybór wirtualnego pomieszczenia, do którego przypisany jest DoorProtect. Nazwa pomieszczenia jest wyświetlana w wiadomości SMS i powiadomieniach o zdarzeniach.
Wskaźania LED alarmu

Umożliwia wyłączenie migania wskaźnika LED podczas alarmu. Dostępne dla urządzeń z oprogramowaniem sprzętowym w wersji 5.55.0.0 lub nowszej

Jak znaleźć wersję oprogramowania sprzętowego lub identyfikator czujnika bądź urządzenia?

Sensor magnetyczny Jeśli opcja jest aktywna sensor magnetyczny DoorProtect reaguje na otwieranie/zamykanie
Zewnętrzny styk Jeśli opcja jest włączona, DoorProtect reaguje na alarmy z czujnika zewnętrznego
Zawsze aktywny

Jeśli opcja jest włączona, czujnik jest zawsze w trybie uzbrojenia i powiadamia o alarmach

Dowiedz się więcej

Alarm głośny jeśli wykryto otwarcie Jeśli opcja jest włączona, syreny dodane do systemu włączają się po wykryciu otwarcia
Alarm głośny zewnętrzny styk Jeśli opcja jest włączona, syreny dodane do systemu włączają się podczas alarmu zewnętrznego czujnika
Powiadomienia o otwarciu

Pokazuje ustawienia powiadomień o otwarciu.

Jak ustawić powiadomienia o otwarciu

Czym są powiadomienia o otwarciu

Reakcje alarmu
Tryb pracy Określa, w jaki sposób urządzenie będzie reagowało na alarmy:

 • Alarm natychmiastowy — uzbrojony czujnik natychmiast reaguje na zagrożenie i wywołuje alarm.
 • Wejście/Wyjście — gdy ustawione jest opóźnienie, uzbrojone urządzenie rozpocznie odliczanie i nie wywoła alarmu, nawet jeśli zostanie on wyzwolony, dopóki odliczanie się nie zakończy.
 • Follower — czujnik dziedziczy opóźnienia z czujników Wejścia/Wyjścia. Jednak gdy „Follower” zostanie uruchomiony indywidualnie, natychmiast wywołuje alarm.
Opóźnienie na wejście, sek.

Wybór czasu opóźnienia na wejście. Opóźnienie na wejście (opóźnienie aktywacji alarmu) to czas, w którym należy rozbroić system alarmowy po wejściu do pomieszczenia

Co to jest opóźnienie na wejście

Opóźnienie na wychodzeniu, sek.

Wybór czasu opóźnienia na wyjście. Opóźnienie na wyjście (opóźnienie aktywacji alarmu) to czas, w którym należy wyjść z pomieszczenia po uzbrojeniu systemu alarmowego

Co to jest opóźnienie na wyjście

Uzbrojenie w Trybie nocnym Jeśli opcja jest włączona, czujnik przełączy się w tryb uzbrojenia podczas korzystania z trybu nocnego
Opóźnienie na wejście w trybie nocnym, sek.

Czas opóźnienia na wejście w trybie nocnym. Opóźnienie na wejście (opóźnienie aktywacji alarmu) to czas, jaki masz na rozbrojenie systemu alarmowego po wejściu na teren obiektu.

Co to jest opóźnienie na wejście

Opóźnienie na wyjście w trybie nocnym, sek.

Czas opóźnienia na wyjście w trybie nocnym. Opóźnienie na wyjście (opóźnienie aktywacji alarmu) to czas, jaki masz na opuszczenie terenu obiektu po uzbrojeniu systemu alarmowego.

Co to jest opóźnienie na wyjście

Test siły sygnału Jewellera

Przełącza czujnik w tryb testu poziomu sygnału Jeweller. Test pozwala na sprawdzenie poziomu sygnału pomiędzy hubem a czujnikiem DoorProtect i określenie optymalnego miejsca instalacji.

Co to jest test siły sygnału Jeweller

Test zasięgu detekcji czujnika

Przełącza czujnik na test obszaru wykrywania

Co to jest test strefy wykrywania

Test tłumienia sygnału

Przełącza czujnik w tryb testu tłumienia (dostępny w czujnikach z oprogramowaniem sprzętowym w wersji 3.50 lub nowszej)

Co to jest test tłumienia sygnału

Instrukcja użytkownika Otwiera instrukcję użytkownika DoorProtect w aplikacji Ajax
Tymczasowe wyłączenie urządzenia

Umożliwia użytkownikowi odłączenie urządzenia bez usuwania go z systemu.

Dostępne są trzy opcje:

 • Nie — urządzenie działa normalnie i przesyła wszystkie zdarzenia
 • Całkowicie — urządzenie nie będzie wykonywać poleceń systemowych ani uczestniczyć w scenariuszach automatyzacji, a system będzie ignorował alarmy urządzenia i inne powiadomienia
 • Tylko obudowa centrali — system będzie ignorował tylko powiadomienia o próbie sabotażu urządzenia

Dowiedz się więcej o tymczasowej dezaktywacji urządzeń

System może również automatycznie dezaktywować urządzenia po przekroczeniu określonej liczby alarmów lub upływie czasu przywrócenia działania.

Dowiedz się więcej o automatycznej dezaktywacji urządzeń

Usuń urządzenie Odłącza czujnik od huba i usuwa jego ustawienia

Jak ustawić powiadomienia o otwarciu

Powiadomienie o otwarciu to sygnał dźwiękowy informujący o zadziałaniu czujników magnetycznych w momencie rozbrojenia systemu. Funkcja ta jest wykorzystywana np. w sklepach do powiadamiania pracowników, że ktoś wszedł do budynku.

Konfiguracja powiadomień odbywa się w dwóch etapach: konfigurowanie czujników magnetycznych i konfigurowanie syren.

Ustawienia czujników

 1. Przejdź do menu Urządzenia .
 2. Wybierz czujnik DoorProtect.
 3. Przejdź do jego ustawień, klikając ikonę koła zębatego w prawym górnym rogu.
 4. Przejdź do menu Powiadomienia o otwarciu.
 5. Wybierz zdarzenia, które mają być zgłaszane przez syrenę:
  • Otwarcie drzwi lub okna.
  • Otwarcie styku zewnętrznego (dostępne, jeśli opcja Styk zewnętrzny jest włączona).
 6. Wybierz dźwięk powiadomienia: od 1 do 4 krótkich sygnałów dźwiękowych. Po wybraniu tej opcji aplikacja Ajax odtworzy dźwięk.
 7. Kliknij Wstecz, aby powrócić do ustawień.
 8. Konfiguracja wymaganej syreny.

Wskazanie

Zdarzenie Wskazanie Uwaga
Włączanie czujnika Świeci się na zielono przez około jedną sekundę
Podłączenie czujnika do huba, ocBridge Plus lub uartBridge Świeci się przez kilka sekund
Aktywacja alarmu/zabezpieczenia przed sabotażem Świeci się na zielono przez około jedną sekundę Alarm jest wysyłany raz na 5 sekund
Bateria wymaga wymiany Podczas alarmu powoli zapala się na zielono i powoli gaśnie Wymiana baterii czujnika została opisana w instrukcji wymiany baterii

Testowanie funkcjonalności

System alarmowy Ajax umożliwia przeprowadzanie testów w celu sprawdzenia funkcjonalności podłączonych urządzeń.

Testy nie rozpoczynają się natychmiast, ale w ciągu 36 sekund przy ustawieniach domyślnych. Czas uruchomienia zależy od interwału pingu (akapit dotyczący ustawień „Jeweller” w ustawieniach huba).

Test siły sygnału Jewellera

Test strefy wykrywania

Test tłumienia sygnału

Instalowanie czujnika

Wybór miejsca instalacji

Miejsce instalacji DoorProtect zależy od odległości od huba oraz obecności przeszkód utrudniających transmisję sygnału radiowego: ściany, podłogi, duże obiekty znajdujące się w pomieszczeniu.

Urządzenie przeznaczone wyłącznie do pracy wewnątrz pomieszczeń.

Sprawdź poziom sygnału Jeweller w miejscu instalacji. Przy poziomie sygnału wynoszącym jeden lub zero kresek nie gwarantujemy stabilnego działania systemu alarmowego. Przesuń urządzenie: zmiana miejsca o zaledwie 20 centymetrów może znacznie poprawić siłę sygnału. Jeśli poziom sygnału jest nadal niski lub niestabilny po zmianie położenia, użyj podwajacza zasięgu sygnału radiowego.

Czujnik znajduje się w wewnątrz lub.

W przypadku montażu czujnika w płaszczyźnie prostopadłej (np. wewnątrz futryny drzwi) użyj małego magnesu. Odległość między magnesem a czujnikiem nie powinna przekraczać 1 cm.

Gdy instalujesz DoorProtect na tej samej płaszczyźnie, użyj dużego magnesu. Jego próg zadziałania wynosi 2 cm.

Przymocuj magnes do ruchomej części drzwi (okna) po prawej stronie czujnika. Strona, z której należy przymocować magnes, jest oznaczona strzałką na obudowie czujnika. W razie potrzeby czujnik można ustawić poziomo.

Instalacja czujnika

Przed zainstalowaniem czujnika upewnij się, że wybrane miejsce jest optymalne i zgodne z wymaganiami niniejszej instrukcji.

Aby zainstalować czujnik:

 1. Zdejmij uchwyt montażowy SmartBracket z czujnika, przesuwając go w dół.
 2. Tymczasowo przymocuj uchwyt montażowy czujnika w wybranym miejscu instalacji za pomocą taśmy dwustronnej.

  Taśma dwustronna jest potrzebna do zabezpieczenia urządzenia tylko podczas testów po instalacji. Nie używaj taśmy dwustronnej jako stałego mocowania — czujnik lub magnes mogą się odkleić i spaść. Upadek może spowodować fałszywe alarmy lub uszkodzenie urządzenia. A jeśli ktoś spróbuje oderwać urządzenie od powierzchni, ochrona sabotażu nie zadziała, gdy czujnik jest przymocowany taśmą.

 3. Zamocuj czujnik na płytce montażowej. Po zamocowaniu czujnika w uchwycie SmartBracket wskaźnik LED urządzenia będzie migał. Jest to sygnał informujący, że element chroniący przed sabotażem na czujniku jest zamknięty.

  Jeśli podczas instalacji czujnika w SmartBracket wskaźnik LED nie jest aktywny, sprawdź status ochrony przed manipulacją w aplikacji Ajax, integralność mocowania oraz szczelność mocowania czujnika w uchwycie.

 4. Zamocuj magnes na powierzchni:
  • Jeśli używany jest duży magnes: zdejmij uchwyt montażowy SmartBracket z magnesu i przymocuj uchwyt do powierzchni za pomocą taśmy dwustronnej. Zamontuj magnes na uchwycie.
  • Jeśli używany jest mały magnes: przymocuj magnes do powierzchni za pomocą taśmy dwustronnej.
 5. Uruchom Test siły sygnału Jewellera. Zalecany poziom sygnału to 2 lub 3 kreski. Jedna kreska lub mniej nie gwarantuje stabilnego działania systemu alarmowego. W takim przypadku spróbuj przesunąć urządzenie: zmiana położenie o zaledwie 20 cm może znacznie poprawić jakość sygnału. Jeśli po zmianie miejsca instalacji czujnik odbiera słaby lub niestabilny sygnał, użyj podwajacza zasięgu sygnału radiowego.
 6. Uruchom Test zasięgu detekcji czujnika. Aby sprawdzić działanie czujnika, należy kilkakrotnie otworzyć i zamknąć okno lub drzwi, w których zainstalowane jest urządzenie. Jeśli podczas testu czujnik nie reaguje w 5 na 5 przypadków, spróbuj zmienić miejsce lub sposób montażu. Magnes może znajdować się zbyt daleko od czujnika.
 7. Uruchom Test tłumienia sygnału. Podczas testu poziom sygnału jest sztucznie zmniejszany i zwiększany, aby symulować różne warunki w miejscu instalacji. Jeśli miejsce instalacji wybrano prawidłowo, czujnik będzie miał stabilny poziom sygnału na poziomie 2-3 kresek.
 8. Jeśli testy przebiegną pomyślnie, zamocuj czujnik i magnes za pomocą dołączonych wkrętów.
  • Aby zamontować czujnik: wyjmij go z uchwytu montażowego SmartBracket. Zamocuj uchwyt SmartBracket, używając dołączonych wkrętów. Zamontuj czujnik w uchwycie.
  • Aby zamontować duży magnes: wyjmij go z uchwytu montażowego SmartBracket. Następnie zamocuj uchwyt SmartBracket, używając dołączonych wkrętów. Zamontuj magnes na uchwycie.
  • Aby zamontować mały magnes: zdejmij przedni panel, używając plastikowej karty lub innego kawałka plastiku. Zamocuj część z magnesami na powierzchni; użyj do tego dołączonych wkrętów. Następnie zamontuj panel przedni.

Jeśli używasz wkrętarki elektrycznej, ustaw najwolniejsze obroty, aby nie uszkodzić uchwytu montażowego SmartBracket podczas instalacji. W przypadku stosowania innych elementów łączących należy upewnić się, że nie uszkodzą one, ani nie zdeformują panelu. Aby ułatwić montaż czujnika lub magnesu, można wstępnie wywiercić otwory na wkręty, gdy uchwyt jest jeszcze przymocowany taśmą dwustronną.

Nie instaluj czujnika:

 1. poza budynkiem (na zewnątrz);
 2. w pobliżu jakichkolwiek metalowych przedmiotów lub luster powodujących tłumienie i ekranowanie sygnału;
 3. w jakimkolwiek pomieszczeniu o temperaturze i wilgotności poza dopuszczalnym zakresem.
 4. bliżej niż 1 m od huba.

Podłączanie przewodowego czujnika innej firmy

Przewodowy czujnik ze stykiem NC można podłączyć do DoorProtect za pomocą zewnętrznego zacisku.

Zalecamy montaż czujnika przewodowego w odległości nie większej niż 1 metr — dłuższy przewód zwiększa ryzyko jego uszkodzenia i obniży jakość komunikacji pomiędzy czujnikami.

Aby wyprowadzić przewód z obudowy czujnika, należy wyłamać plastik w miejscu podłączenia wtyczki:

Jeśli czujnik zewnętrzny zadziała, otrzymasz powiadomienie.

Konserwacja czujnika i wymiana baterii

Regularnie sprawdzaj poprawność działania czujnika DoorProtect.

Na bieżąco czyść obudowę czujnika z kurzu, pajęczyn i innych zanieczyszczeń. Używaj miękkiej i suchej ściereczki do konserwacji sprzętu.

Nie używaj do czyszczenia czujnika żadnych substancji zawierających alkohol, aceton, benzynę i inne aktywne rozpuszczalniki.

Żywotność baterii zależy od jej jakości, częstotliwości zadziałania czujnika i interwału pingu czujników do huba.

Jeśli drzwi otwierają się 10 razy dziennie, a interwał pingu wynosi 60 sekund, DoorProtect będzie działać do 7 lat na baterii zainstalowanej fabrycznie. Ustawienie interwału pingu na 12 sekund, skróci żywotność baterii do 2 lat.

Jak długo urządzenia Ajax działają na bateriach i co ma na to wpływ

W przypadku rozładowania baterii w czujniku otrzymasz powiadomienie, a po wyzwoleniu czujnika lub wykryciu sabotażu dioda płynnie zapali się i zgaśnie.

Wymiana baterii

Gwarancja

Gwarancja na produkty Limited Liability Company „Ajax Systems Manufacturing” jest ważna przez 2 lata od zakupu i nie dotyczy dołączonych baterii.

Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, najpierw skontaktuj się z działem wsparcia technicznego — w połowie przypadków problemy techniczne można rozwiązać zdalnie!

Pomoc techniczna: [email protected]

Potrzebujesz pomocy?

W tej sekcji znajdziesz szczegółowe instrukcje i filmy edukacyjne na temat wszystkich funkcji systemu Ajax. A jeśli potrzebujesz pomocy specjalisty technicznego, jesteśmy dostępni non stop (24/7).

Zgłoszenie błędu w tekście

Zaznaczony tekst zostanie wysłany do naszych redaktorów: