For Users

Uživatelský manuál DoorProtect

Updated

DoorProtect je bezdrátový magnetický detektor otevření oken a dveří navržený pro vnitřní použití. Může pracovat až 7 let napájený z předinstalované baterie a je vybavený vysoce spolehlivým jazýčkovým kontaktem, který zvládne až 2 miliony otevření. Zařízení má navíc v zadní části NC vstup pro připojení externí drátového detektoru.

Jazýčkový kontakt je zařízení, které v blízkosti magnetického pole konstantního magnetu uzavírá elektrický obvod. Skládá se z kontaktů z feromagnetického materiálu uzavřených v hermeticky uzavřené skleněné trubičce.

DoorProtect je v rámci zabezpečovacího systému Ajax bezdrátově propojen s Hubem prostřednictvím protokolu Jeweller na vzdálenost až 1 200 metrů v otevřeném prostoru bez překážek. Detektor je navíc možné použít v systémech výrobců třetích stran pomocí integračních modulů uartBridge a ocBridge Plus.

Konfigurace detektoru probíhá pomocí mobilní nebo desktop aplikace Ajax. Uživatel systému je o všech událostech vyrozuměn pomocí SMS zpráv, telefonního hovoru (pouze poplach) nebo push notifikací.

Bezpečnostní systém Ajax lze připojit k poplachovému přijímacímu centru bezpečnostní společnosti.

Popis zařízení

 1. DoorProtect
 2. Velký magnet
 3. Malý magnet
 4. LED indikátor
 5. Držák SmartBracket (perforovaná část je nezbytná pro aktivaci sabotážního kontaktu Tamper v případě násilného odtržení detektoru od povrchu)
 6. Externí NC kontakt
 7. QR kód
 8. Přepínač pro zapnutí / vypnutí
 9. Sabotážní kontakt Tamper

Princip provozu detektoru

DoorProtect se skládá ze dvou částí: detektoru s uzavřeným kontaktem jazýčkového relé a konstantního magnetu. Detektor je připevněn k pohyblivé části okna / dveří a magnet je připevněn k rámu. Pokud je jazýčkový kontakt v dosahu magnetického pole permanentního magnetu, dojde k uzavření elektrického obvodu, resp. uzavření detektoru. Otevřením okna / dveří se dostane jazýčkový kontakt mimo působení magnetického pole permanentního magnetu a elektrický obvod se přeruší.

Připojte magnet na PRAVOU stranu detektoru.

Malý magnet pracuje ve vzdálenosti 1 cm a velký — až 2 cm.

Po aktivaci DoorProtect okamžitě vysílá výstražný signál do Hubu, aktivuje sirény a upozorňuje uživatele a bezpečnostní společnost.

Připojení zařízení k Hubu

Před připojením:

 1. Postupujte dle instrukcí a doporučení uvedených v manuálech k zařízením Ajax, nainstalujte aplikaci Ajax do Vašeho mobilního zařízení. Vytvořte si uživatelský účet (pokud nemáte) nebo se přihlaste, přidejte k účtu Hub a vytvořte v systému alespoň jednu místnost.
 2. Zapněte Hub a zkontrolujte, zda je připojen k internetu.
 3. Ujistěte se v aplikaci Ajax, že neprobíhá aktualizace jeho operačního systému a že je systém odstřežen.

Pouze uživatelé s administrátorskými právy mohou přidávat zařízení do systému.

Jak připojit detektor k Hubu:

 1. V mobilní aplikaci Ajax vyberte na záložce Zařízení možnost Přidat zařízení.
 2. Pojmenujte zařízení, načtěte nebo ručně vyplňte QR kód zařízení (štítek s kódem je umístěný v zadní části zařízení nebo uvnitř obalu) a vyberte místnost.
 3. Stiskněte tlačítko Přidat, čímž dojde ke spuštění odpočítávání.
 4. Zapněte detektor přepnutím přepínače do polohy “ON”.

Během připojení a provozu je nutné, aby byl detektor umístěn v dosahu rádiového signálu komunikačního protokolu Jeweller.

Požadavek na připojení detektoru k Hubu je po zapnutí zařízení přenášen po omezenou dobu.

Pokud se detektor nepodařilo spárovat (LED blikne jednou za vteřinu), vypněte jej na 5 vteřin a zkuste to znovu.

Detektor se po úspěšném spárování s Hubem zobrazí v mobilní aplikaci Ajax Systems v záložce Zařízení. Aktualizace stavových informací detektoru je závislá na nastavení rádiového protokolu Jeweller, přičemž výchozí hodnota nastavení je 36 vteřin.

Připojení zařízení k zabezpečovacímu systému výrobce třetí strany

Pro připojení detektoru k poplachovému zabezpečovacímu (či jinému) systému výrobce třetí strany je nutné použít jeden z integračních modulů uartBridge nebo ocBridge Plus. V tomto případě dále postupujte podle manuálů uvedených modulů a systému výrobce třetí strany.

Stavy

 1. Zařízení
 2. DoorProtect
Parametr Hodnota
Teplota Teplota detektoru, měřena na procesoru
Síla signálu Jeweller Indikace síly rádiového signálu mezi detektorem a Hubem
Stav baterie Indikace stavu baterií (zobrazeno v krocích po 25%)
Kryt Indikace otevření / zavření krytu (aktivace / deaktivace sabotážního kontaktu Tamper)
Zpoždění při vstupu Zpoždění při vstupu (zpoždění aktivace poplachu) je čas, po který musíte deaktivovat zabezpečovací systém po vstupu do místnosti
Zpoždění při odchodu Zpoždění při odchodu (zpoždění aktivace poplachu) je doba, kterou musíte opustit místnost po aktivaci zabezpečovacího systému
Směrován přes ReX Zobrazuje stav používání rozšiřovače dosahu signálu ReX
Připojení Stav připojení detektoru k Hubu
Magnetický kontakt Zobrazuje stav magnetického kontaktu otevření
Externí kontakt Stav externího detektoru připojeného k DoorProtect
Vždy aktivní Zobrazuje jestli je detektor pořád aktivní
Dočasná deaktivace Stav funkce dočasné deaktivace zařízení:

 • Ne — zařízení pracuje normálně a odesílá informace o veškerých událostech
 • Pouze kryt — správce systému vypnul notifikace týkající se krytu zařízení
 • Zcela — zařízení je zcela vyloučeno z provozu systému správcem. Zařízení nevykonává systémové příkazy a nehlásí poplachy ani další události
 • Podle počtu poplachů — zařízení je automaticky deaktivováno při překročení počtu poplachů (specifikováno v nastavení automatické deaktivace zařízení). Funkce je konfigurována v aplikaci Ajax PRO
 • Podle časovače — zařízení automaticky po vypršení doby časovače deaktivuje systém (zadáno v nastavení pro automatickou deaktivaci zařízení). Funkce je konfigurována v aplikaci Ajax PRO
Firmware Verze firmwaru detektoru
ID zařízení Identifikační číslo detektoru

Nastavení

 1. Zařízení
 2. DoorProtect
 3. Nastavení
Nastavení Hodnota
První pole Název detektoru, lze měnit
Místnost Volba virtuální místnosti, ke které je zařízení přiřazeno
Zpoždění při vstupu Nastavení časového zpoždění při vstupu
Zpoždění při odchodu Nastavení časového zpoždění při odchodu
Zpoždění v nočním režimu Zapnutí zpoždění při použití nočního režimu
Aktivní v nočním režimu Pokud je aktivováno, detektor se zapne při aktivaci nočního režimu
LED indikace poplachů

Umožňuje deaktivovat blikání LED indikátoru během poplachu. tato možnost je k dispozici pro zařízení s verzí firmwaru 5.55.0.0 nebo vyšší

Jak zjistím verzi firmwaru nebo ID zařízení?

Magnetický kontakt Pokud je aktivní, magnetický kontakt reaguje na otevření / zavření
Externí kontakt Pokud je aktivní, detektor registruje polachy externího detektoru
Vždy aktivní Pokud je aktivní, detektor bude vždy zapnutý
Poplach sirénou pokud bylo detekováno otevření Pokud je aktivní, sirény přidané v systému se při detekci otevření aktivují
Aktivovat sirénu, pokud je otevřen externí kontakt Pokud je aktivní, sirény přidané v systému se při detekci otevření externího detektoru aktivují
Zkouška síly signálu Jeweller Spustí test síly signálu
Zkouška zóny detekce Spustí test detekčních zón
Test útlumu Spustí test útlumu signálu (k dispozici v detektorech s verzí firmwaru 3.50 a novější)
Dočasná deaktivace

Umožňuje uživateli odpojit zařízení bez odebrání ze systému.

K dispozici jsou 2 možnosti:

 • Zcela — zařízení nebude provádět systémové příkazy ani se nebude účastnit automatizačních scénářů a systém bude ignorovat poplachy zařízení a další oznámení
 • Pouze kryt — systém bude ignorovat pouze upozornění na spuštění sabotážního kontaktu Tamper

Další informace o dočasné deaktivaci zařízení

Systém může také automaticky deaktivovat zařízení, když je překročen nastavený počet poplachů

Uživatelská příručka Otevře uživatelskou příručku zařízení
Zrušit spárování zařízení Odpojí detektor od Hubu a odstraní jeho nastavení

Indikace

Událost Indikace Poznámka
Zapnutí detektoru Rozsvítí se zelená LED asi na 1 vteřinu
Připojení detektoru k Hubu, ocBridge Plus a uartBridge Rozsvítí se LED na několik vteřin
Poplach / aktivace sabotážního kontaktu Tamper Rozsvítí se zelená LED na 1 vteřinu Poplach je odeslán co 5 vteřin
Slabá baterie Během poplachu se pomalu rozsvítí zelená LED a pomalu zhasne Výměna baterie v detektoru je popsána v odstavci Výměna baterie

Testování detektoru

Bezpečnostní systém Ajax umožňuje provádět testy pro ověření funkčnosti připojených zařízení.

Testy nezačínají ihned, ale během 36 sekund při použití standardního nastavení. Začátek testovacího času závisí na nastavení doby skenování detektoru (odstavec „Nastavení Jeweller“ v nastavení Hubu).

Zkouška síly signálu Jeweller

Zkouška zóny detekce

Test útlumu

Instalace detektoru

Výběr místa instalace

Umístění detektoru DoorProtect závisí na vzdálenosti od Hubu a na přítomnosti jakýchkoliv překážek mezi zařízeními, která brání přenosu rádiového signálu: stěny, podlahy, velké objekty umístěné v místnosti.

Zařízení je určeno pouze pro vnitřní použití.

Zkontrolujte úroveň signálu v místě instalace

Pokud je síla signálu jedna úroveň síly signálu, nemůžeme zaručit stabilní provoz zabezpečovacího systému. Přijměte možná opatření ke zlepšení kvality signálu! Minimálně pohybujte zařízením — i 20 cm posun může výrazně zlepšit kvalitu příjmu.

Pokud po přesunutí má zařízení stále nízkou nebo nestabilní sílu signálu, použijte rozšiřovač dosahu signálu ReX.

Detektor je umístěn uvnitř nebo vně dveřního pouzdra (okenního rámu).

Při instalaci detektoru do kolmých rovin (uvnitř pouzdra / rámu) použijte malý magnet ze sady. Vzdálenost mezi magnetem a detektorem by neměla být víc než 1 cm.

Při umisťování dílů DoorProtect do stejné roviny použijte velký magnet. Jeho aktivační práh je 2 cm.

Připevněte magnet na pohyblivou část dveří (okna) napravo od detektoru. V případě potřeby může být detektor převrácen nebo umístěn vodorovně.

Montáž detektoru

Před instalací detektoru se ujistěte, že jste vybrali optimální umístění podle pokynů v této příručce!

 1. Upevněte držák SmartBracket pomocí přiloženého spojovacího materiálu. Pokud použijete jakékoli jiné spojovací materiály, ujistěte se, že nepoškodí nebo nedeformují připevňovací panel.

  Oboustrannou lepicí pásku používejte pouze pro dočasné připevnění detektoru. Časem páska vyschne, což může způsobit pád, nesprávné spuštění a poruchu detektoru.

 2. Umístěte detektor na připevňovací panel. Když je detektor upevněn v držáku SmartBracket, zabliká LED indikátor, což signalizuje, že byla aktivována ochrana proti neoprávněné manipulaci.

  Pokud LED dioda po zafixování v SmartBracketu neblikne, zkontrolujte stav sabotážního kontaktu Tamper v aplikaci Ajax a poté těsnost uchycení držáku.

  Pokud někdo násilím odstraní detektor z povrchu nebo ho sundá z držáku, upozorní vás na to bezpečnostní systém.

 3. Vložte magnet na připevňovací panel.

Neinstalujte detektor:

 1. ve venkovním prostředí;
 2. v blízkosti kovových předmětů nebo zrcadel způsobujících zeslabení a stínění signálu;
 3. v prostorách s teplotou a vlhkostí mimo povolený limit;
 4. blíže než 1 metr od Hubu.

Připojení zařízení k zabezpečovacímu systému výrobce třetí strany

Drátový detektor s NC (normálně zavřeným) typem kontaktu lze připojit k DoorProtect pomocí vestavěné svorky.

Doporučujeme instalovat drátový detektor do vzdálenosti nejvýše 1 metr od DoorProtect. Delší délka drátu zvyšuje riziko jeho poškození a snižuje kvalitu komunikace mezi detektory.

Pro vytažení vodiče z krytu detektoru vylomte zástrčku:

Pokud je spuštěn připojený drátový detektor, obdržíte oznámení.

Údržba detektoru a výměna baterie

V případě potřeby očistěte tělo detektoru od prachu, pavučiny a dalších nečistot. Používejte měkký suchý ubrousek vhodný pro údržbu zařízení.

K čištění detektoru nepoužívejte žádné látky obsahující alkohol, aceton, benzín a jiná aktivní rozpouštědla.

Výdrž baterie závisí na její kvalitě, frekvenci spouštění detektoru a ping intervalu Hubu.

Pokud se dveře otevřou 10krát denně a interval odezvy detektoru je 60 vteřin, pak DoorProtect Plus vydrží 7 let na předinstalované baterie. Například 12 vteřinový interval ping snižuje výdrž baterie na 2 roky.

Pokud je baterie detektoru slabá, systém uživatele upozorní a LED indikátor se pomalu rozsvítí a zhasne, pokud je detekováno rozbití skla nebo je aktivován sabotážní kontakt Tamper.

Výměna baterie

Technická specifikace

Detekční element Jazýčkový kontakt
Životnost senzoru 2,000,000 otevření
Detekční vzdálenost

1 cm (malý magnet)

2 cm (velký magnet)

Ochrana proti neoprávněné manipulaci Ano (sabotážní kontakt Tamper)
Vstup pro připojení drátového detektoru Ano, 1× NC
Frekvenční pásmo 866,0 – 866,5 MHz
868,0 – 868,6 MHz
868,7 – 869,2 MHz
905,0 – 926,5 MHz
915,85 – 926,5 MHz
921,0 – 922,0 MHz
Záleží na regionu prodeje.
Kompatibilita Funguje se všemi Ajax Huby, ReXem, ocBridge Plus, uartBridge
Výkon rádiového signálu Až 20 mW
Modulace rádiového signálu GFSK
Dosah rádiového signálu

Až 1,200 m (bez překážek)

Více informací

Napájení 1 baterie CR123A, 3 V
Životnost baterie Až 7 let
Instalace Vnitřní
Stupeň krytí IP50
Rozmezí provozní teploty Od -10°С do +40°С
Provozní vlhkost Až 75%
Rozměry Ø 20 × 90 mm
Hmotnost 29 g
Životnost 10 let
Stupeň zabezpečení dle ČSN EN 50131-1 2. – nízké až střední riziko

Obsah balení

 1. DoorProtect
 2. Držák SmartBracket
 3. Baterie CR123A (předinstalovaná)
 4. Velký magnet
 5. Malý magnet
 6. Konektor pro připojení externího NC detektoru
 7. Spojovací materiál
 8. Uživatelská příručka

Záruka

Záruční lhůta pro zařízení od Limited Liability Company “Ajax Systems Manufacturing” trvá 2 roky od zakoupení produktu a nevztahuje se na přiloženou baterii.

Pokud zařízení nepracuje správně, doporučujeme nejprve kontaktovat technickou podporu — v polovině případů mohou být technické problémy vyřešeny na dálku!

Technická podpora (pondělí – pátek, 08:00 – 16:00): [email protected]

Need help?

In this section you’ll find detailed manuals and educational videos about all features of Ajax. And in case you need help of a technical specialist, we’re available 24/7.

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: