Instrukcja użytkownika DualCurtain Outdoor

Zaktualizowano

DualCurtain Outdoor to bezprzewodowy dwukierunkowy zewnętrzny kurtynowy czujnik ruchu o regulowanym zasięgu wykrywania do 30 metrów. Ma ochronę przeciw maskowaniu i ignoruje zwierzęta, jeśli jest prawidłowo skonfigurowany i zainstalowany.

Czujnik ma wąski kąt widzenia w poziomie i jest przeznaczony do kontrolowania terenu wokół chronionego obiektu oraz przejść: okien, łuków, drzwi, bram.

Czujnik współpracuje tylko z centralami Hub Plus, Hub 2, Hub 2 Plus, Hub Hybrid oraz z podwajaczem zasięgu sygnału radiowego ReX. Podłączenie do Huba oraz modułów integracyjnych ocBridge Plus i uartBridge nie jest obsługiwane!

DualCurtain Outdoor działa jako element systemu Ajax, łącząc się z hubem za pomocą bezpiecznego protokołu komunikacji radiowej Jeweller. Zasięg komunikacji w terenie pozbawionym przeszkód wynosi do 1700 metrów.

Elementy funkcjonalne

Elementy obudowy czujnika

ajax dualcurtain outdoor
 1. Logo Ajax ze wskaźnikiem LED
 2. Lewa soczewka czujnika
 3. Sensory maskowania i wskaźniki LED po prawej stronie czujnika
 4. Lewa soczewka czujnika
 5. Sensory maskowania i wskaźniki LED po lewej stronie czujnika
 6. Uchwyt montażowy SmartBracket (aby zdjąć, przesuń uchwyt w dół)

  Część perforowana jest niezbędna do wykrycia sabotażu w przypadku próby oderwania czujnika od powierzchni. Nie demontuj jej!

 7. Otwór do zamocowania uchwytu SmartBracket za pomocą śruby

Elementy sterujące i regulacyjne czujnika

Elementy sterujące i regulacyjne znajdują się na tylnej ściance czujnika.

ajax dualcurtain outdoor
 1. Przycisk antysabotażowy. Reaguje w przypadku próby oderwania czujnika od powierzchni lub wyjęcia go z mocowania
 2. Przełącznik czujnika
 3. Kod QR czujnika. Służy do połączenia z systemem Ajax

Elementy regulacyjne dla lewej strony czujnika

ajax dualcurtain outdoor
 1. Przełącznik wykrywania w bliskim obszarze dla lewej strony czujnika
 2. Przełącznik kierunku wiązki dla lewej strony czujnika dla 3°
 3. Pasek przewijania do regulacji zasięgu wykrywania dla lewej strony czujnika

Elementy regulacyjne dla prawej strony czujnika

ajax dualcurtain outdoor
 1. Przełącznik wykrywania w bliskim obszarze dla prawej strony czujnika
 2. Przełącznik kierunku wiązki dla prawej strony czujnika dla 3°
 3. Pasek przewijania do regulacji zasięgu wykrywania dla prawej strony czujnika

Zasada działania

ajax dualcurtain outdoor

DualCurtain Outdoor to dwukierunkowy, zewnętrzny, kurtynowy czujnik ruchu. Sensory podczerwieni czujnika identyfikują intruzów poprzez wykrywanie poruszających się obiektów o temperaturze zbliżonej do temperatury ludzkiego ciała.

Czujnik w trybie uzbrojenia stale odczytuje sygnały z sensorów. W przypadku wykrycia ruchu, DualCurtain Outdoor przesyła alert do huba i alarmuje poprzez miganie logo (jeśli wskaźnik jest włączony). Ruch jest wykrywany, jeśli oba sensory podczerwieni po jednej stronie wykryją zagrożenie.

Po odebraniu alertu hub włącza syreny, uruchamia scenariusze oraz powiadamia użytkowników i agencję ochrony. Wszystkie alarmy i zdarzenia związane z DualCurtain Outdoor są rejestrowane w kanale powiadomień aplikacji Ajax.

Czujnik informuje o kolejnych wyzwoleniach w odstępach 5 sekund. Należy o tym pamiętać podczas testowania czujnika.

DualCurtain Outdoor ma dwa przeciwległe wąskokątne czujniki ruchu. Zapewniają one wykrywanie ruchu w wąskim pasie o długości do 30 metrów (15 metrów w każdym kierunku).

ajax dualcurtain outdoor

Odległość wykrywania ruchu może być regulowana niezależnie dla każdej strony, co pozwala na precyzyjne ustawienie strefy wykrywania i uniknięcie fałszywych alarmów w przypadku krzaków, drzew lub innych obiektów.

Użytkownicy są powiadamiani o miejscu wykrycia ruchu. Powiadomienia zawierają nazwę urządzenia, wirtualne pomieszczenie oraz stronę czujnika, która wykryła ruch. Naciśnięcie przycisku pokazuje, z której strony czujnika wystąpił alarm.

Czujnik nie przechodzi natychmiast w tryb uzbrojenia. Czas uzbrajania zależy od dwóch czynników: opóźnienia na wyjście (określonego w ustawieniach czujnika) oraz interwału pingu czujnika (ustawienia Jeweller, domyślna wartość to 36 sekund). W pierwszym przypadku opóźnienie jest ustawiane przez użytkownika. W drugim przypadku opóźnienie wynika z faktu, że hub nie powiadamia czujnika o przejściu do trybu uzbrojenia natychmiast, ale w ciągu jednego interwału pingu.

Odporność na zwierzęta

ajax dualcurtain outdoor

Po prawidłowym skonfigurowaniu i zainstalowaniu DualCurtain Outdoor ignoruje zwierzęta o wysokości do 80 centymetrów. Czujnik jest wyposażony w cztery sensory podczerwieni (po dwa z każdej strony). DualCurtain Outdoor uruchamia alarm tylko wtedy, gdy ruch zostanie wykryty przez dwa sensory po jednej stronie.

Przy prawidłowej instalacji zwierzęta będą wchodziły w strefę wykrywania tylko jednego z sensorów czujnika. W ten sposób system DualCurtain Outdoor eliminuje fałszywe alarmy. Dla dodatkowej ochrony przed fałszywymi alarmami czujnik wykorzystuje algorytm ELSA.

System przeciwdziałania maskowaniu

ajax dualcurtain outdoor

Maskowanie to próba zasłonięcia pola widzenia czujnika poprzez zamalowanie, zakrycie, umieszczenie przeszkody przed soczewką czujnika lub w inny sposób.

DualCurtain Outdoor wykrywa następujące typy maskowania:

 • Przeszkoda przed soczewką czujnika w odległości do 10 centymetrów (w zależności od materiału).
 • Zamalowanie soczewek lub boku czujnika.
 • Zaklejenie taśmą soczewek lub boku czujnika.
Typ maskowania Czas do alarmu, sekundy Czas do przywrócenia, sekundy
Przeszkoda przed soczewką czujnika (w odległości do 10 centymetrów o soczewki) 7 20
Zamalowanie soczewek lub boku czujnika 100 20
Zaklejenie taśmą soczewek lub boku czujnika 100 20

System informuje użytkowników, oraz stację monitorowania agencji ochrony o maskowaniu. Aby uzyskać dodatkową ochronę, włącz syrenę reagującą na maskowanie. Maksymalny czas wykrywania maskowania wynosi 180 sekund (zależy od rodzaju przeszkody i odległości do niej).

Należy pamiętać, że system przeciwdziałania maskowaniu jest zawsze aktywny i działa niezależnie od trybu uzbrojenia czujnika lub systemu.

Ochrona przed fałszywym alarmem

Aby odfiltrować fałszywe alarmy, DualCurtain Outdoor wykorzystuje trzystopniowy algorytm ELSA, który analizuje sygnały z dwóch sensorów podczerwieni systemu optycznego.

1. Analiza kształtu

Kształty sygnałów z obu sensorów podczerwieni powinny wskazywać na przekroczenie strefy chronionej. W dowolnym kierunku: prostopadle lub wzdłuż kierunku układu optycznego czujnika. Na tym samym etapie dokonywana jest korekta intensywności sygnału uwzględniająca odległość od czujników oraz wielkość obiektu.

2. Porównanie wzorców

Amplitudy sygnałów są weryfikowane w bazie wzorców. Aby ją stworzyć, wykonaliśmy i przeanalizowaliśmy miliony testów wyzwolenia kurtynowych czujników ruchu przez ludzi, zwierzęta, światła i inne naturalne czynniki w różnych warunkach pogodowych. Wzorce sygnałów powinny być takie same lub niewiele różnić się od tych typowych dla człowieka.

3. Weryfikacja czasu

Gdy sygnały z obu sensorów podczerwonych spełniają warunki — wykryto ruch i jest on typowy dla człowieka — ELSA porównuje przedziały czasowe wyzwalania sygnałów, określając, czy górny i dolny czujnik wykryły ruch synchronicznie.

Jeśli wszystkie trzy warunki zostały spełnione, system uruchamia alarm. Algorytm ELSA potrzebuje mniej niż 1 sekundy, aby wydać werdykt „zagrożenie” lub „fałszywy alarm”.

Wykrywanie w bliskim obszarze

Zewnętrzne czujniki kurtynowe mają martwe pole w pobliżu czujnika. Jego wielkość zależy od wysokości instalacji, typu czujniki i zasięgu wykrywania ruchu. Martwy punkt tworzy potencjalną lukę w systemie alarmowym.

DualCurtain Outdoor wykorzystuje unikalną wśród zewnętrznych czujników kurtynowych technologię rozszerzania obszaru chronionego. Gdy włączona jest funkcja wykrywania w bliskim obszarze, górny sensor podczerwieni otrzymuje dodatkowy wąski sektor obserwacji, skierowany pod kątem 40 stopni w dół od głównego.

Gdy opcja ta jest włączona, DualCurtain Outdoor znacznie zmniejsza martwe pole w pobliżu czujników i może chronić drzwi, okna i inne drogi prowadzące do pomieszczenia, które znajdują się w pobliżu czujnika.

Tryb wykrywania w bliskim obszarze jest konfigurowalny dla każdej strony z tyłu obudowy czujnika i umożliwia wykrywanie ruchu przez sensory, gdy osoba wchodzi w chroniony obszar w pobliżu obudowy urządzenia.

Tryb wykrywania w bliskim obszarze służy do ochrony okien i innych przejść, do których zwierzęta nie mają dostępu. Wyklucza on funkcję odporności na zwierzęta w pobliżu czujnika.

Przesunięcie kąta widzenia

DualCurtain Outdoor obsługuje funkcję zmiany kąta widzenia za pomocą suwaka kierunku wiązki. Gdy funkcja ta jest włączona, kąt widzenia w poziomie jest przesunięty o 3 stopnie. Funkcja jest ustawiana indywidualnie dla każdej strony z tyłu obudowy czujnika.

Pozwala to uniknąć martwych punktów i ograniczeń widoczności, jeśli w strefie wykrywania czujnika znajdują się przeszkody. Na przykład rynny, kolumny lub lampy.

Transmisja zdarzeń do stacji monitorowania

System Ajax może przekazywać alarmy do centralnej stacji monitorowania (CMS), wykorzystując protokoły takie jak SurGard (Contact ID), ADEMCO 685, SIA (DC-09) i inne. Pełna lista obsługiwanych protokołów jest dostępna tutaj.

Identyfikator urządzenia oraz numer pętli (strefy) można znaleźć w jego stanach. Należy pamiętać, że do CMS alarm którejkolwiek ze stron jest dostarczany z jednym kodem. W aplikacji Ajax PRO Desktop można rozróżnić alarmy z prawej i lewej strony czujnika.

Dodawanie do systemu

Czujnik nie jest kompatybilny z centralą Ajax Hub, jednostkami centralnymi innych firm oraz modułami integracji ocBridge PlusuartBridge.

Przed dodaniem urządzenia

 1. Zainstaluj aplikację mobilną Ajax. Utwórz konto. Dodaj hub do aplikacji i utwórz co najmniej jedno pomieszczenie.
 2. Upewnij się, że hub jest włączony i ma dostęp do Internetu (poprzez kabel Ethernet, Wi-Fi, i/lub sieć komórkową). Możesz to zrobić w aplikacji Ajax lub patrząc na logo na panelu przednim huba. Logo powinno świecić się na biało lub zielono, jeśli hub jest podłączony do sieci.
 3. Upewnij się, że hub jest rozbrojony i nie aktualizuje się, sprawdzając jego stan w aplikacji.

Tylko użytkownik lub PRO z uprawnieniami administratora może dodać urządzenie do huba.

Jak dodać DualCurtain Outdoor do systemu

 1. Otwórz aplikację Ajax. Jeśli Twoje konto ma dostęp do wielu hubów, wybierz ten, do którego chcesz dodać DualCurtain Outdoor.
 2. Przejdź do menu Urządzenia i kliknij Dodaj urządzenie.
 3. Nadaj nazwę czujnikowi, zeskanuj lub wpisz kod QR (umieszczony na obudowie czujnika i opakowaniu), wybierz pomieszczenie i grupę (jeśli włączony jest tryb grupowy).
 4. Kliknij Dodaj; rozpocznie się odliczanie.
 5. Włącz urządzenie, przytrzymując przycisk zasilania przez 3 sekundy.

Aby zapewnić, że DualCurtain Outdoor jest podłączony do huba, czujnik musi znajdować się w tym samym zabezpieczonym obiekcie, co system (w zasięgu sieci radiowej huba).

Podłączony czujnik pojawi się w aplikacji na liście urządzeń huba. Aktualizacja statusów urządzeń na liście zależy od ustawień Jeweller, domyślnie jest to 36 sekund.

Jeśli połączenie nie powiodło się, spróbuj ponownie po 5 sekundach. Jeśli maksymalna liczba urządzeń została już dodana do huba, otrzymasz tę informację przy próbie dodania nowego urządzenia.

DualCurtain Outdoor działa tylko z jednym hubem Ajax. Po podłączeniu do nowego huba czujnik przestaje wysyłać komendy do poprzedniego urządzenia. Po dodaniu do nowego huba DualCurtain Outdoor nie jest usuwany z listy urządzeń starego huba. Trzeba to zrobić w aplikacji Ajax.

Ikony

Ikony reprezentują niektóre stany systemu DualCurtain Outdoor. Można je zobaczyć na karcie Urządzenia aplikacji Ajax.

Ikona Wartość
Siła sygnału Jeweller pomiędzy hubem (lub wzmacniaczem sygnału ReX) a czujnikiem
Poziom baterii DualCurtain Outdoor
Wykryto usterkę. Lista i opis usterek są dostępne w stanach czujnika
DualCurtain Outdoor działa przez podwajacz zasięgu sygnału radiowego ReX

Przynajmniej jedna strona czujnika jest w trybie Zawsze aktywny

Dowiedz się więcej

Opóźnienie przy wejściu i/lub wyjściu włączone (dotyczy obu stron czujnika)

Dowiedz się więcej

DualCurtain Outdoor działa w trybie nocnym

Dowiedz się więcej

Powiadomienia o stanie obudowy DualCurtain Outdoor są wyłączone

Dowiedz się więcej

DualCurtain Outdoor jest wyłączony z działania systemu

Dowiedz się więcej

Stany

Stany zawierają informacje o urządzeniu i jego parametrach pracy. Stany DualCurtain Outdoor można znaleźć w aplikacji Ajax:

 1. Przejdź do karty Urządzenia .
 2. Wybierz z listy DualCurtain Outdoor.
Parametr Wartość
Usterka

Naciśnięcie otwiera listę usterek DualCurtain Outdoor.

Pole jest wyświetlane tylko w przypadku wykrycia usterki

Temperatura

Temperatura czujnika. Temperatura jest mierzona na procesorze i zmienia się stopniowo.

Dopuszczalny błąd pomiędzy wartością podaną w aplikacji a temperaturą w pomieszczeniu: 2°C.

Wartość jest aktualizowana, gdy tylko czujnik wykryje zmianę temperatury o co najmniej 2°C.

Można skonfigurować scenariusz według temperatury, aby sterować urządzeniami automatyzacji

Dowiedz się więcej

Siła sygnału Jewellera Siła sygnału pomiędzy hubem (lub podwajaczem zasięgu ReX) a DualCurtain Outdoor. Zalecana wartość — 2-3 kreski
Połączenie przez Jeweller Stan połączenia pomiędzy hubem lub podwajaczem zasięgu ReX a czujnikiem DualCurtain Outdoor:

 • Online — czujnik jest online
 • Offline — brak połączenia z czujnikiem
Stan naładowania akumulatora Poziom naładowania baterii urządzenia Dostępne są dwa stany:

 • OK
 • Niski poziom baterii

Gdy baterie się rozładują, aplikacje Ajax i agencja ochrony otrzymają odpowiednie powiadomienia.

Po wysłaniu powiadomienia o niskim poziomie baterii czujnik może pracować do 2 miesięcy

Jak wyświetlany jest poziom naładowania baterii w aplikacjach Ajax

Obudowa Stan zabezpieczenia antysabotażowego czujnika, który reaguje na oderwanie lub uszkodzenie obudowy:

 • Otwarta
 • Zamknięta

Co to jest sabotaż

Permanentna dezaktywacja Pokazuje status funkcji dezaktywacji urządzenia:

 • Nie — urządzenie działa normalnie i przesyła wszystkie zdarzenia
 • Tylko pokrywa — administrator huba wyłączył powiadomienia o otwarciu obudowy
 • Całkowita — administrator centrali całkowicie wykluczył czujnik z systemu. Urządzenie nie wykonuje poleceń systemowych i nie zgłasza alarmów ani innych zdarzeń
 • Wg liczby alarmów — urządzenie jest automatycznie wyłączane po przekroczeniu liczby alarmów (określonej w ustawieniach dla opcji Automatyczna dezaktywacja urządzeń). Funkcja jest konfigurowana w aplikacji Ajax PRO

Dowiedz się więcej

Lewa strona
Aktywny

Wskazuje, czy lewa strona urządzenia jest włączona.

Stany lewej strony (poniżej) będą dostępne, jeśli strona jest aktywna

Czułość Poziom czułości lewej strony czujnika ruchu:

 • Niska
 • Średnia
 • Wysoka
Zawsze aktywny

Po włączeniu lewa strona czujnika jest stale uzbrojona i wykrywa ruch

Dowiedz się więcej

Antymasking Stan maskowania lewego sensora czujnika:

 • Alarm — wykryto maskowanie
 • . — system przeciwdziałania maskowaniu jest włączony
 • Wył. — system przeciwdziałania maskowaniu jest wyłączony

Dowiedz się więcej

Prawa strona
Aktywny

Wskazuje, czy prawa strona urządzenia jest włączona.

Stany prawej strony (poniżej) będą dostępne, jeśli strona jest aktywna

Czułość Poziom czułości prawej strony czujnika ruchu:

 • Niska
 • Średnia
 • Wysoka
Zawsze aktywny

Po włączeniu prawa strona czujnika jest stale uzbrojona i wykrywa ruch.

Dowiedz się więcej

Antymasking Stan maskowania prawego sensora czujnika:

 • Alarm — wykryto maskowanie
 • . — system przeciwdziałania maskowaniu jest włączony
 • Wył. — system przeciwdziałania maskowaniu jest wyłączony

Dowiedz się więcej

Reakcje alarmu
Tryb pracy Określa, w jaki sposób urządzenie będzie reagowało na alarmy:

 • Alarm natychmiastowy — uzbrojony czujnik natychmiast reaguje na zagrożenie i wywołuje alarm.
 • Wejście/Wyjście — gdy ustawione jest opóźnienie, uzbrojone urządzenie rozpocznie odliczanie i nie wywoła alarmu, nawet jeśli zostanie on wyzwolony, dopóki odliczanie się nie zakończy.
 • Follower — czujnik dziedziczy opóźnienia z czujników Wejścia/Wyjścia. Jednak gdy „Follower” zostanie uruchomiony indywidualnie, natychmiast wywołuje alarm.
Opóźnienie na wejście, sek.

Czas opóźnienia na wejście (5 do 120 sekund). Włącza obie strony czujnika.

Opóźnienie na wejście (opóźnienie aktywacji alarmu) to czas, w którym użytkownik może rozbroić system po wejściu w chroniony obszar.

Co to jest opóźnienie na wejście

Opóźnienie przy wyjściu, sek.

Czas opóźnienia na wyjście (5 do 120 sekund). Włącza obie strony czujnika.

Opóźnienie na wyjście (opóźnienie uzbrojenia) to czas, którym użytkownik ma na wyjście z chronionego obszaru po uzbrojeniu.

Co to jest opóźnienie na wyjście

Oprogramowanie Wersja oprogramowania sprzętowego czujnika
ID urządzenia ID czujnika Dostępny również w postaci kodu QR na obudowie czujnika i na opakowaniu
Nr. urządzenia Numer pętli (strefy) urządzenia

Ustawienia

Należy pamiętać, że tylko część parametrów czujnika może być skonfigurowana w aplikacji Ajax. Odległość wykrywania, przesunięcie kąta widzenia w poziomie oraz wykrywanie w bliskiej strefie są regulowane za pomocą przełączników na obudowie czujnika.

Aby zmienić ustawienia czujnika w aplikacji Ajax:

 1. Przejdź do karty Urządzenia .
 2. Wybierz z listy DualCurtain Outdoor.
 3. Otwórz Ustawienia, klikając ikonę kółka zębatego .

Aby zastosować zmienione ustawienia, kliknij przycisk Wstecz.

Ustawienia Wartość
Imię/Nazwa

Nazwa czujnika Wyświetlana na liście urządzeń huba, w SMS i powiadomieniach o zdarzeniach.

Aby zmienić nazwę czujnika, kliknij na ikonę ołówka .

Nazwa może zawierać do 12 znaków cyrylicy lub do 24 znaków łacińskich

Pomieszczenie Wybór wirtualnego pomieszczenia, do którego przypisany jest DualCurtain Outdoor. Nazwa pomieszczenia jest wyświetlana w wiadomości SMS i powiadomieniach o zdarzeniach
Wskazania LED alarmów Umożliwia wyłączenie migania logo Ajax na czujniku w przypadku alarmu, wykrycia sabotażu lub maskowania
Ustawienia stron Dostęp do menu ustawień dla prawej i lewej strony czujnika
Lewa strona
Aktywny Jeśli jest włączona, lewa strona czujnika będzie aktywna
Czułość Wybór poziomu czułości dla lewej strony czujnika ruchu:

 • Niska
 • Normalna (domyślnie)
 • Wysoka

Wyboru poziomu czułości dokonuje się podczas testu strefy wykrywania. Jeżeli podczas testu czujnik nie reaguje na ruch w 5 przypadkach na 5, można zwiększyć czułość.

Zawsze aktywny

Po włączeniu lewa strona czujnika jest stale uzbrojona i wykrywa ruch.

Dowiedz się więcej

Antymasking

Po włączeniu tej funkcji DualCurtain Outdoor będzie wykrywać maskowanie po lewej stronie czujnika.

Dowiedz się więcej

Prawa strona
Aktywny Jeśli jest włączona, prawa strona czujnika będzie aktywna
Czułość Wybór poziomu czułości dla prawej strony czujnika ruchu:

 • Niska
 • Normalna (domyślnie)
 • Wysoka

Wyboru poziomu czułości dokonuje się podczas testu strefy wykrywania. Jeżeli podczas testu czujnik nie reaguje na ruch w 5 przypadkach na 5, można zwiększyć czułość.

Zawsze aktywny

Po włączeniu prawa strona czujnika jest stale uzbrojona i wykrywa ruch.

Dowiedz się więcej

Antymasking

Po włączeniu tej funkcji DualCurtain Outdoor będzie wykrywać maskowanie po prawej stronie czujnika.

Dowiedz się więcej

Alarm głośny po wykryciu ruchu — z lewej Po włączeniu tej funkcji syreny podłączone do systemu są aktywowane w przypadku wykrycia ruchu z lewej strony czujnika
Alarm głośny po wykryciu antymaskingu
— lewa strona
Po włączeniu tej funkcji syreny podłączone do systemu są aktywowane w przypadku wykrycia maskowania lewej strony czujnika
Alarm głośny po wykryciu ruchu — prawa strona Po włączeniu tej funkcji syreny podłączone do systemu są aktywowane w przypadku wykrycia ruchu z prawej strony czujnika
Alarm głośny po wykryciu antymaskingu — prawa strona Po włączeniu tej funkcji syreny podłączone do systemu są aktywowane w przypadku wykrycia maskowania prawej strony czujnika
Reakcje alarmu
Tryb pracy Określa, w jaki sposób urządzenie będzie reagowało na alarmy:

 • Alarm natychmiastowy — uzbrojony czujnik natychmiast reaguje na zagrożenie i wywołuje alarm.
 • Wejście/Wyjście — gdy ustawione jest opóźnienie, uzbrojone urządzenie rozpocznie odliczanie i nie wywoła alarmu, nawet jeśli zostanie on wyzwolony, dopóki odliczanie się nie zakończy.
 • Follower — czujnik dziedziczy opóźnienia z czujników Wejścia/Wyjścia. Jednak gdy „Follower” zostanie uruchomiony indywidualnie, natychmiast wywołuje alarm.
Opóźnienie na wejście, sek.

Czas opóźnienia na wejście (5 do 120 sekund). Włącza obie strony czujnika.

Opóźnienie na wejście (opóźnienie aktywacji alarmu) to czas, w którym użytkownik może rozbroić system po wejściu w chroniony obszar.

Co to jest opóźnienie na wejście

Opóźnienie przy wyjściu, sek.

Czas opóźnienia na wyjście (5 do 120 sekund). Włącza obie strony czujnika.

Opóźnienie na wyjście (opóźnienie uzbrojenia) to czas, którym użytkownik ma na wyjście z chronionego obszaru po uzbrojeniu.

Co to jest opóźnienie na wyjście

Opóźnienia w Trybie nocnym

Gdy opcja jest włączona, opóźnienia przy wchodzeniu i wychodzeniu dotyczą trybu nocnego.

Pole to jest wyświetlane i aktywne, jeśli opóźnienia są włączone, podobnie jak funkcja Uzbrojenie w Trybie nocnym.

Co to jest Tryb nocny

Uzbrojenie w Trybie nocnym

Jeśli jest aktywna, urządzenie przełączy się w tryb uzbrojenia podczas korzystania z trybu nocnego

Co to jest Tryb nocny

Test siły sygnału Jewellera

Przełącza czujnik w tryb testu siły sygnału Jeweller.

Test pozwala sprawdzić siłę sygnału między hubem (lub podwajaczem zasięgu ReX) a czujnikiem i określić optymalne miejsce instalacji

Co to jest test siły sygnału Jeweller

Test zasięgu detekcji czujnika

Przełącza czujnik w tryb testu strefy wykrywania.

Test pozwala sprawdzić, jak czujnik reaguje na ruch i maskowanie oraz określić optymalne miejsce instalacji.

Dostępne są 4 typy testów:

 • Sensory górnego czujnika
 • Sensory dolnego czujnika
 • Sensory przeciwdziałania maskowaniu
 • Wszystkie sensory ruchu jednocześnie

Co to jest test strefy wykrywania

Test tłumienia sygnału

Przełącza czujnik w tryb testu tłumienia sygnału.

Test pozwala na zmniejszenie lub zwiększenie mocy nadajnika radiowego w celu symulacji zmieniającego się otoczenia, aby sprawdzić stabilność połączenia pomiędzy czujnikiem a hubem (lub podwajaczem zasięgu ReX)

Co to jest test tłumienia

Instrukcja użytkownika Otwiera instrukcję obsługi DualCurtain Outdoor w aplikacji Ajax
Permanentna dezaktywacja Umożliwia użytkownikowi wyłączenie urządzenia bez usuwania go z systemu. Dostępne są trzy opcje:

 • Nie — urządzenie będzie działać normalnie i przekazywać wszystkie zdarzenia
 • Całkowicie — urządzenie nie będzie wykonywać poleceń systemowych i uczestniczyć w scenariuszach automatyzacji. System będzie ignorował alarmy i inne powiadomienia z urządzeń
 • Tylko obudowa centrali — system będzie ignorował tylko powiadomienia o próbie sabotażu urządzenia

Dowiedz się więcej

System może również automatycznie dezaktywować urządzenia po przekroczeniu określonej liczby alarmów

Dowiedz się więcej

Usuń urządzenie Usuwa parowanie czujnika, odłącza go od huba i kasuje jego ustawienia

Wskazanie

Wskaźnik LED DualCurtain Outdoor może świecić na czerwono lub na zielono, w zależności od stanu czujnika.

Sygnalizacja naciśnięcia przycisku zasilania

Wskazanie Zdarzenie
Świeci na czerwono, gdy przycisk jest wciśnięty Naciśnięcie przycisku zasilania, gdy czujnik jest włączony
Świeci na zielono, gdy urządzenie jest aktywowane Aktywacja
Najpierw świeci na czerwono, potem miga trzy razy i wyłącza się Dezaktywacja

Sygnalizacja zadziałania czujnika

Wskazanie Zdarzenie
Świeci na zielono przez 1 sekundę Aktywacja przez alarm, maskowanie lub sabotaż
Miga na czerwono po pierwszym włączeniu zasilania Błąd sprzętowy Czujnik wymaga naprawy, skontaktuj się z działem pomocy technicznej
Miga na czerwono w ciągu kilku minut po zainstalowaniu w SmartBracket Nieudana kalibracja — coś zasłaniało pole widzenia czujnika podczas kalibracji lub został on nieprawidłowo zainstalowany. Skalibruj ponownie czujnik. Wyjmij czujnik z uchwytu, a następnie włóż go z powrotem. Upewnij się, że nic nie zasłania pola widzenia czujnika. Ponowna regulacja rozpocznie się automatycznie
Świeci na zielono przez kilka sekund Połączenie czujnika z hubem
W przypadku alarmu, maskowania lub sabotażu zapala się płynnie na zielono i gaśnie Wymagana wymiana baterii w czujniku. Instrukcja wymiany baterii jest dostępna tutaj

Testowanie funkcjonalności

System Ajax ma kilka testów umożliwiających wybór właściwego miejsca instalacji urządzeń.

Testy DualCurtain Outdoor nie rozpoczynają się od razu, ale nie później niż w ramach pojedynczego okresu pingu hub-czujnik (36 sekund przy standardowych ustawieniach huba). Możesz zmienić okres pingu urządzeń w menu Jeweller w ustawieniach huba.

Testy są dostępne w menu ustawień urządzenia (aplikacja Ajax → Urządzenia → DualCurtain Outdoor → Ustawienia ):

Wybór lokalizacji

ajax dualcurtain outdoor

DualCurtain Outdoor nadaje się do ochrony obszaru wokół zabezpieczanego obiektu. Może strzec obwodowo, pozostawiając miejsce na swobodne poruszanie się w środku. Czujnik może być instalowany zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz pomieszczeń.

DualCurtain Outdoor może chronić:

 • Drzwi wejściowe
 • Okna
 • Bramy
 • Płoty
 • Łuki i inne miejsca, gdzie trzeba chronić obwód lub przejście

Jeśli czujnik jest używany do ochrony drzwi, płotu lub łuku, to umieszcza się go na wysokości 0,8 — 1,3 metra. Jeśli obszar nie jest płaski, wysokość instalacji jest obliczana od najwyższego punktu monitorowanego obszaru. Taka wysokość montażu jest warunkiem koniecznym do skutecznego działania funkcji odporności na zwierzęta. Instalacja na niewłaściwej wysokości może powodować fałszywe alarmy wywoływane przez zwierzęta.

Przy stosowaniu urządzenia do ochrony okien lub witryn okiennych czujnik umieszcza się na wysokości 0,5 do 0,6 metra od parapetu.

ajax dualcurtain outdoor

Jeżeli jedna strona czujnika służy do ochrony drzwi, a druga do ochrony okna, to czujnik montuje się na wysokości 0,5 do 0,6 metra od parapetu. Jeśli czujnik jest umieszczony blisko okna, należy włączyć opcję wykrywania w bliskim obszarze (przełącznik wykrywania w bliskim obszarze na tylnej ściance czujnika). Opcja ta zmniejsza martwe pole w pobliżu czujnika.

Przy wyborze lokalizacji należy również wziąć pod uwagę dwa ważne czynniki: siłę sygnału i strefę wykrywania.

Siła sygnału

Zainstaluj DualCurtain Outdoor w miejscu o stabilnej sile sygnału Jeweller (2-3 kreski w aplikacji Ajax). Przy wyborze miejsca instalacji należy wziąć pod uwagę odległość pomiędzy czujnikiem a hubem lub podwajaczem zasięgu ReX oraz obecność przeszkód między urządzeniami, które blokują sygnał radiowy, takich jak: ściany, podłogi, duże przedmioty znajdujące się w pomieszczeniu.

Pamiętaj, żeby sprawdzić siłę sygnału Jeweller w miejscu instalacji. Jeśli siła sygnału jest niska (pojedyncza kreska), nie możemy zagwarantować stabilnej pracy systemu alarmowego! Spróbuj przesunąć hub — zmiana jego położenia o zaledwie 20 cm może znacznie poprawić odbiór sygnału.

Jeśli po zmianie lokalizacji czujnika nadal występuje słaby lub niestabilny sygnał, użyj podwajacza zasięgu sygnału radiowego ReX.

Strefa wykrywania

ajax dualcurtain outdoor

Przy wyborze miejsca instalacji należy wziąć pod uwagę maksymalny zasięg wykrywania czujnika. Zależy to od położenia paska przewijania zasięgu wykrywania, rodzaju i szybkości ruchu człowieka (bieg, chód) oraz temperatury otoczenia.

Położenie paska przewijania zasięgu wykrywania Zasięg wykrywania ruchu
Górna (odpowiada napisowi „near” — blisko — na obudowie czujnika) Do 4 metrów
Druga kreska Do 5 metrów
Trzecia kreska Do 7 metrów
Czwarta kreska Do 12 metrów
Piąta kreska (odpowiada napisowi „far” — daleko — na obudowie czujnika) Do 15 metrów

Zasięg wykrywania został przetestowany przy średnim poziomie czułości, temperaturze otoczenia +23°C i bezchmurnej pogodzie. Typ ruchu — chód. W innych warunkach wyniki mogą być inne.

Przy wyborze miejsca umieszczenia czujnika należy pamiętać o wykorzystaniu testu strefy wykrywania, aby jak najdokładniej określić sektor, w którym czujnik rozpoznaje ruch.

Jeśli w polu widzenia czujnika znajdują się przeszkody, takie jak rynny, słupy lub lampy, ustaw kąt widzenia na 3 stopnie (pasek przewijania oznaczony kierunkiem wiązki z tyłu czujnika).

ajax dualcurtain outdoor
ajax dualcurtain outdoor

Jeśli trzeba, włącz wykrywanie w bliskim obszarze (pasek przewijania Wykrywanie w bliskim obszarze) dla wybranej strony. Tryb ten zmniejsza martwe pole, umożliwiając sensorom czujnika wykrycie ruchu przy próbie włamania bardzo blisko obudowy urządzenia.

Podczas instalacji należy również wziąć pod uwagę szerokość strefy wykrywania. Nieprawidłowy wybór miejsca instalacji czujnika może prowadzić do fałszywych alarmów lub nieprawidłowej pracy czujnika.

ajax dualcurtain outdoor
Poziomy kąt obserwacji czujnika
Zasięg wykrywania Szerokość strefy wykrywania
4 meters 0,25 meters
6 meters 0,45 meters
9 meters 0,7 meters
12 meters 0,9 meters
15 meters 1,15 meters

Unikaj sytuacji, w których czujnik identyfikuje ruch w odległości większej niż wymagana. W tym celu trzeba wyregulować i ustawić żądany zasięg wykrywania. Najlepszym miejscem do zainstalowania czujnika może być zamknięty obszar. Na przykład, gdy strefa wykrywania czujnika jest ograniczona przez ogrodzenie. Zmniejszy to prawdopodobieństwo fałszywych alarmów wywołanych przez czynniki zewnętrzne.

Upewnij się, że żadne przeszkody nie zasłaniają pola obserwacji czujnika. Warto pamiętać, że system DualCurtain Outdoor nie wykrywa ruchu za szybą. Dlatego nie należy instalować czujnika w miejscu, w którym otwarte okno lub drzwi mogą zasłaniać pole obserwacji urządzenia.

Nie instaluj czujnika:

 • W pobliżu metalowych przedmiotów i luster (mogą one ekranować sygnał radiowy i powodować tłumienie).
 • Naprzeciwko drzew z liśćmi w strefie wykrywania obu sensorów podczerwieni czujnika.
 • W miejscach, gdzie strefa wykrywania czujnika może obejmować krzewy o wysokości 80 cm lub wyższe.
 • W miejscach o niskim lub niestabilnym poziomie sygnału.
 • Bliżej niż w odległości 1 metra od huba lub wzmacniacza sygnału ReX.

Montaż czujnika

Przed przystąpieniem do instalacji DualCurtain Outdoor należy wybrać optymalną lokalizację zgodnie z zaleceniami niniejszej instrukcji!

ajax dualcurtain outdoor

Przed montażem należy ustawić żądany zasięg wykrywania czujnika (pasek przewijania Zasięg wykrywania), odchylenie kąta widzenia (pasek przewijania Kierunek wiązki) i w razie potrzeby włączyć tryb wykrywania w bliskim obszarze (pasek przewijania Wykrywanie w bliskim obszarze).

 1. Tymczasowo przymocuj uchwyt SmartBracket za pomocą opasek (lub innych tymczasowych elementów mocujących, np. taśmy dwustronnej). Jeśli trzeba zabezpieczyć drzwi, łuk, inne przejście lub dojście do okna, wysokość montażu wynosi od 0,8 do 1,3 metra nad ziemią, Lub 0,5 do 0,6 metra nad parapetem, jeśli używasz czujnika do ochrony okna.

  Jeżeli instalujesz czujnik w celu ochrony okna, musi on być umieszczony blisko otworu.

  Stosowanie zalecanej wysokości montażu jest niezbędne do prawidłowego działania funkcji odporności na zwierzęta oraz wykrywania w bliskim obszarze.Aby zainstalować uchwyt SmartBracket na opaskach, musisz najpierw wykonać w nim otwory.

 2. Zainstaluj czujnik w uchwycie SmartBracket.
 3. Opuść obszar wykrywania czujnika (kąt wykrywania w poziomie — 4,5°) i upewnij się, że w obszarze zasięgu czujnika nie ma ruchu. Jest to konieczne do prawidłowej kalibracji sensorów maskowania. Podczas kalibracji dioda na czujniku będzie migać na zielono mniej więcej jeden raz na sekundę. Kalibracja trwa do 2 minut.

  Kalibracja sensorów maskowania rozpoczyna się automatycznie po umieszczeniu czujnika w uchwycie montażowym SmartBracket.

 4. Wykonaj testy siły sygnału i tłumienia. Jeśli sygnał jest niestabilny lub wyświetlana jest tylko jedna kreska, przesuń czujnik lub użyj podwajacza zasięgu ReX.

  Opaski lub dwustronna taśma klejąca służą jedynie do tymczasowego zamocowania czujnika. Urządzenie przymocowane za pomocą taśmy klejącej może w każdej chwili zostać oderwane od powierzchni i spaść, co może prowadzić do awarii. Należy pamiętać, że dopóki urządzenie jest zamontowane za pomocą opasek lub taśmy klejącej, zabezpieczenie antysabotażowe nie zadziała, gdy ktoś będzie próbował zdemontować czujnik.

 5. Wykonaj testy stref wykrywania. Najpierw dolnych sensorów, a następnie górnych. Pomoże to określić i ustawić wymagany maksymalny zasięg wykrywania czujnika (określony przez niższy sensor). Następnie wykonaj test strefy wykrywania dla obu sensorów jednocześnie, a także test sensorów maskowania. Jeżeli nie ma reakcji na ruch, wybierz odpowiedni poziom czułości, zasięg wykrywania (pasek przewijania Zasięg wykrywania), odchylenie kąta widzenia (pasek przewijania Kierunek wiązki), włącz tryb wykrywania w bliskim obszarze (pasek przewijania Wykrywanie w bliskim obszarze) i sprawdź kąt nachylenia czujnika.
 6. Przymocuj uchwyt montażowy SmartBracket do powierzchni za pomocą dołączonych śrub. Przy montażu należy wykorzystać co najmniej dwa punkty mocowania. Aby zapewnić wyzwolenie alarmu sabotażowego przy próbie odłączenia urządzenia, należy zablokować róg SmartBracket z perforacją.
 7. Umieść DualCurtain Outdoor w uchwycie montażowym, poczekaj na zakończenie kalibracji i wkręć śrubę w dolnej części obudowy. Jest ona potrzebna do stabilnego zamocowania oraz po to, aby nie dało się szybko wyjąć czujnika z uchwytu.
 8. Gdy czujnik jest pewnie zamocowany w uchwycie SmartBracket, dioda LED zacznie migać — jest to sygnał wskazujący, że zabezpieczenie antysabotażowe zostało aktywowane. Jeśli dioda LED nie miga po instalacji w uchwycie SmartBracket, sprawdź status sabotażu w aplikacji Ajax, a następnie upewnij się, że uchwyt jest pewnie zamocowany.

Konserwacja

Regularnie sprawdzaj działanie czujnika. Optymalna częstotliwość testowania to raz na trzy miesiące. Oczyść obudowę czujnika z kurzu, pajęczyn i innych zanieczyszczeń, gdy się pojawią. Używaj miękkiej, suchej szmatki odpowiedniej do pielęgnacji sprzętu.

Do czyszczenia czujnika nie używaj substancji zawierających alkohol, aceton, benzynę lub inne rozpuszczalniki. Ostrożnie wytrzyj soczewki — zadrapania na plastiku mogą zmniejszyć czułość czujnika.

Zainstalowane fabrycznie baterie zapewniają do 4 lat pracy przy 1 alarmie dziennie i standardowych ustawieniach Jeweller (okres pingu – 36 sekund). Gdy baterie czujnika rozładują się, system alarmowy wyśle odpowiednie powiadomienie, a dioda LED zaświeci się i stopniowo zgaśnie po wykryciu ruchu przez czujnik lub po wykryciu sabotażu.

DualCurtain Outdoor może pracować do 2 miesięcy po stwierdzeniu niskiego poziomu baterii. Zalecamy jednak wymianę baterii bezzwłocznie po otrzymaniu powiadomienia. Zaleca się stosowanie baterii litowych. Mają one dużą pojemność i są mniej podatne na wpływ temperatury.

Pełny zestaw

 1. DualCurtain Outdoor
 2. Uchwyt montażowy SmartBracket
 3. Dwie baterie CR123 (w urządzeniu)
 4. Zestaw instalacyjny
 5. Skrócona instrukcja obsługi

Gwarancja

Gwarancja na produkty Limited Liability Company „Ajax Systems Manufacturing” jest ważna przez 2 lata od zakupu i nie dotyczy dołączonych baterii.

Jeśli urządzenie nie działa poprawnie, zalecamy najpierw skontaktować się z działem pomocy technicznej, ponieważ w połowie przypadków problemy techniczne można rozwiązać zdalnie!

Wsparcie techniczne

Potrzebujesz pomocy?

W tej sekcji znajdziesz szczegółowe instrukcje i filmy edukacyjne na temat wszystkich funkcji systemu Ajax. A jeśli potrzebujesz pomocy specjalisty technicznego, jesteśmy dostępni non stop (24/7).

Zgłoszenie błędu w tekście

Zaznaczony tekst zostanie wysłany do naszych redaktorów: