Instrukcja użytkownika Button

Zaktualizowano

Button to bezprzewodowy pilot z przyciskiem alarmowym z zabezpieczeniem przed przypadkowym naciśnięciem i dodatkowym trybem do sterowania urządzeniami automatyki.

Button jest kompatybilny tylko z hubami Ajax. Nie obsługuje modułów integracyjnych ocBridge Plus i uartBridge!

Button jest podłączony do systemu alarmowego i konfigurowany za pomocą aplikacji Ajax na iOS, Android, macOS i Windows. Użytkownicy są powiadamiani o wszystkich alarmach i zdarzeniach za pomocą powiadomień push, SMS i połączeń telefonicznych (jeśli są włączone).

Elementy funkcjonalne

ajax button
 1. Przycisk alarmowy
 2. Lampki kontrolne
 3. Otwór do mocowania

Zasada działania

Button to bezprzewodowy pilot z przyciskiem napadowym, który po naciśnięciu przesyła alarm do użytkowników, a także do stacji monitorowania agencji ochrony. W trybie sterowania Button umożliwia kontrolowanie urządzeń automatyki Ajax za pomocą krótkiego lub długiego naciśnięcia przycisku.

W trybie alarmowym Button może działać jako przycisk alarmowy i powiadamiać o zagrożeniu lub o potrzebie dodatkowej pomocy, informować o włamaniu, pożarze, alarmie gazowym lub wycieku. Możesz wybrać rodzaj alarmu w ustawieniach przycisku. Treść powiadomień alarmowych zależy od wybranego typu, a także kodów zdarzeń przesyłanych do stacji monitorowania agencji ochrony (CMS).

W menu ustawień Button — Scenariusze możesz przypisać działanie urządzenia automatyzacji (Relay, WallSwitch lub Socket) do naciśnięcia przycisku.

Button jest wyposażony w ochronę przed przypadkowym naciśnięciem i przesyła alarmy na odległość do 1300 m od huba. Należy pamiętać, że obecność jakichkolwiek przeszkód utrudniających odbiór sygnału (np. ścian lub podłóg) spowoduje zmniejszenie tej odległości.

Podczas podłączania przycisku Button za pośrednictwem podwajacza zasięgu sygnału radiowego należy pamiętać, że Button nie przełącza się automatycznie pomiędzy sieciami radiowymi podwajacza sygnału radiowego i huba. Button można ręcznie przypisać do innego huba lub podwajacza zasięgu korzystając z aplikacji.

Button ma funkcję Automatycznej kontroli naładowania baterii. Po włączeniu tej funkcji system raz dziennie sprawdza stan baterii przycisku. W przypadku gdy automatyczne sprawdzanie jest wyłączone, stan baterii jest aktualizowany tylko po naciśnięciu urządzenia.

Funkcja dostępna jest dla przycisków z wersją oprogramowania sprzętowego 6.60.0.13 i nowszą. Po dodaniu do huba z OS Malevich w wersji 2.17 i nowszej (z wyjątkiem Hub (2G) Jeweller i Hub (4G) Jeweller).

Dodawanie do systemu

Przed nawiązaniem połączenia

 1. Zainstaluj aplikację Ajax.
 2. Utwórz konto, jeśli jeszcze go nie posiadasz.
 3. Utwórz przestrzeń, dostosuj niezbędne ustawienia i utwórz co najmniej jedno wirtualne pomieszczenie.

  Funkcja przestrzeni jest dostępna dla aplikacji w następujących wersjach i wyższych:

  • Ajax Security System 3.0 dla systemu iOS;
  • Ajax Security System 3.0 dla systemu Android;
  • Ajax PRO: Tool for Engineers 2.0 dla systemu iOS;
  • Ajax PRO: Tool for Engineers 2.0 dla systemu Android;
  • Ajax PRO Desktop 4.0 dla systemu macOS;
  • Ajax PRO Desktop 4.0 dla systemu Windows.
 4. Dodaj kompatybilny hub do przestrzeni i dostosuj niezbędne ustawienia.
 5. Upewnij się, że hub jest włączony i jest połączony z internetem przez sieć Ethernet, Wi-Fi i/lub komórkową.
 6. Upewnij się, że przestrzeń jest rozbrojona, a hub nie rozpoczyna aktualizacji, sprawdzając status w aplikacji Ajax.

Tylko użytkownicy z uprawnieniami administratora mogą dodać urządzenie do huba.

Podłączanie do huba

 1. Otwórz aplikację Ajax i wybierz przestrzeń, do której chcesz dodać przycisk.
 2. Przejdź do karty Urządzenia i naciśnij Dodaj urządzenie.
 3. Nazwij urządzenie, zeskanuj jego kod QR (znajdujący się na opakowaniu) lub wprowadź go ręcznie, wybierz pomieszczenie i grupę (jeśli włączony jest tryb grupowy).
 4. Kliknij Dodaj — rozpocznie się odliczanie.
 5. Przytrzymaj przycisk przez 7 sekund. Po dodaniu Buttona diody LED migną raz na zielono.

W celu wykrycia i sparowania Button musi znajdować się w strefie komunikacji radiowej huba (w pojedynczym chronionym obiekcie).

Podłączony Button pojawi się w aplikacji na liście urządzeń huba. Aktualizacja statusu urządzenia na liście nie zależy od wartości czasu odpytywania w ustawieniach huba. Dane są aktualizowane tylko przy naciśnięciu przycisku.

Button działa tylko z jednym hubem. Po podłączeniu do nowego huba Button przestaje wysyłać komendy do poprzedniego huba. Pamiętaj, że po dodaniu do nowego huba Button nie jest automatycznie usuwany z listy urządzeń starego huba. Należy to zrobić ręcznie w aplikacji mobilnej Ajax.

Stany

Stany przycisku można znaleźć w aplikacji Ajax:

 1. Aplikacja AjaxUrządzenia Button
Parametr Wartość
Stan naładowania akumulatora Poziom naładowania baterii urządzenia Możliwe są dwa stany:

 • ОК
 • Bateria rozładowana

Poziom naładowania baterii można sprawdzić, klikając ikonę (wyświetlaną po włączeniu opcji Automatycznej kontroli naładowania baterii).

Funkcja dostępna jest dla przycisków z wersją oprogramowania sprzętowego 6.60.0.13 i nowszą. Po dodaniu do huba z OS Malevich w wersji 2.17 i nowszej (z wyjątkiem Hub (2G) Jeweller i Hub (4G) Jeweller).

Jak wyświetlany jest poziom naładowania baterii w aplikacjach Ajax

Tryb pracy Pokazuje tryb działania pilota. Dostępne są trzy tryby:

 • Alarm napadowy
 • Kontrola
 • Wyciszyć sygnał pożarow
Jasność diod LED Pokazuje aktualny poziom jasności lampki kontrolnej:

 • Wyłączone (Sygnalizacja LED jest wyłączona)
 • Niska
 • Maksymalna

Ochorona przed przypadkowym uruchomieniem

(wyświetlane tylko dla trybów pracy Alarm napadowy i Wyciszyć sygnał pożarowy)

Pokazuje wybrany rodzaj zabezpieczenia przed przypadkową aktywacją:

 • Wyłączone — zabezpieczenie wyłączone.
 • Długie naciśnięcie — aby wysłać alarm, należy przytrzymać przycisk dłużej niż 1,5 sekundy.
 • Naciśnij dwukrotnie — aby wysłać alarm, należy dwukrotnie nacisnąć przycisk z pauzą nie dłuższą niż 0,5 sekundy.
Przekierowanie przez ReX Pokazuje status korzystania z podwajacza zasięgu ReX
Permanentna dezaktywacja Pokazuje stan urządzenia: aktywne lub całkowicie wyłączone przez użytkownika
Aktualizacja Wersja oprogramowania sprzętowego pilota
ID urządzenia Identyfikator urządzenia. Dostępny również na płytce urządzenia i jego opakowaniu.
Nr. urządzenia Numer pętli (strefy) urządzenia

Ustawienia

Możesz dostosować parametry urządzenia w sekcji ustawień:

 1. Aplikacja AjaxUrządzenia ButtonUstawienia 
Parametr Wartość
Nazwa Nazwa urządzenia, może być zmieniona
Pomieszczenie Wybór wirtualnego pomieszczenia, do którego przypisane jest urządzenie
Automatyczna kontrola naładowania baterii Jeśli przełącznik jest włączony, system sprawdza stan baterii urządzenia raz dziennie. W przypadku gdy automatyczne sprawdzanie jest wyłączone, stan baterii jest aktualizowany tylko po naciśnięciu urządzenia.

Funkcja dostępna jest dla przycisków z wersją oprogramowania sprzętowego 6.60.0.13 i nowszą. Po dodaniu do huba z OS Malevich w wersji 2.17 i nowszej (z wyjątkiem Hub (2G) Jeweller i Hub (4G) Jeweller).

Powiadomienie, jeśli urządzenie było niedostępne przez 3 dni Po włączeniu użytkownik otrzyma powiadomienie, jeśli przycisk nie komunikował się z hubem przez trzy dni. Ustawienie jest dostępne, gdy przełącznik Automatyczna kontrola naładowania baterii jest włączony.
Tryb pracy Pokazuje tryb działania pilota. Dostępne są trzy tryby:

 • Alarm napadowy — wysyła alarm po naciśnięciu
 • Kontrola — steruje urządzeniami automatyki przez krótkie lub długie (3 sekundy) naciśnięcie
 • Wycisz sygnał pożarowy — po naciśnięciu wycisza alarmy pożarowe czujnik pożarowe Ajax. Opcja jest dostępna, jeśli włączono funkcję Synchronizacja alarmów FireProtect

Dowiedz się więcej

Typ alarmu

(wyświetlane tylko dla trybu pracy Alarm napadowy)

Wybór rodzaju alarmu dla pilota:

 • Włamanie
 • Pożar
 • Alarm pomocniczy
 • Przycisk napadu
 • Gaz
 • Awaria
 • Przeciek
 • Niestandardowy

Treść SMS-ów i powiadomień w aplikacji zależy od wybranego rodzaju alarmu

Jasność diod LED Pokazuje bieżącą jasność lampek kontrolnych:

 • Wyłączone (Sygnalizacja LED jest wyłączona)
 • Niska
 • Maksymalna

Ochrona Przed Przypadkowym Uruchomieniem

(wyświetlane tylko dla trybów pracy Alarm napadowy i Wyciszyć sygnał pożarowy)

Pokazuje wybrany rodzaj zabezpieczenia przed przypadkową aktywacją:

 • Wyłączone — zabezpieczenie wyłączone.
 • Długie naciśnięcie — aby wysłać alarm, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk przez ponad 1,5 sekundy.
 • Naciśnij dwukrotnie — aby wysłać alarm, należy dwukrotnie nacisnąć przycisk z przerwą między naciśnięciami nie dłuższą niż 0,5 sekundy.
Alarm głośny, jeśli użyto przycisk napadowy Jeśli przełącznik jest włączony, naciśnięcie przycisku alarmowego aktywuje syreny Ajax podłączone do systemu. Ajax Button aktywuje wszystkie syreny, niezależnie od grup, w których się znajdują.
Scenariusze Otwiera menu tworzenia i konfigurowania scenariuszy
Sprawdzanie stanu baterii Otwiera menu sprawdzania stanu naładowania baterii.

Funkcja dostępna jest dla przycisków z wersją oprogramowania sprzętowego 6.60.0.13 i nowszą. Po dodaniu do huba z OS Malevich w wersji 2.17 i nowszej (z wyjątkiem Hub (2G) Jeweller i Hub (4G) Jeweller).

Instrukcja użytkownika Otwiera przewodnik dla przycisku Button
Permanentna dezaktywacja

Umożliwia użytkownikowi dezaktywację urządzenia bez usuwania go z systemu.

Po dezaktywacji urządzenie nie będzie już wykonywać poleceń systemowych i uczestniczyć w scenariuszach automatyzacji. Ponadto przycisk napadowy dezaktywowanego urządzenia zostanie wyłączony.

Dowiedz się więcej

Usuń urządzenie Odłącza Button od huba i usuwa jego ustawienia

Sygnalizacja działania

Stan przycisku jest wskazywany za pomocą czerwonych lub zielonych diod LED.

Kategoria Wskazanie Zdarzenie
Łączenie z systemem alarmowym Zielone diody LED migają 6 razy Pilot nie jest zarejestrowany w żadnym systemie alarmowym
Świeci się na zielono przez kilka sekund Dodawanie pilota do systemu alarmowego
Sygnalizacja dostarczenia polecenia Świeci krótko na zielono Polecenie zostało dostarczone do systemu alarmowego
Świeci krótko na czerwono Polecenie nie zostało dostarczone do systemu alarmowego
Długie naciśnięcie w trybie sterowania Miga krótko na zielono Button rozpoznał naciśnięcie przycisku jako długie i wysłał odpowiednie polecenie do huba

Informacja zwrotna

(następuje po sygnalizacji dostarczenia polecenia)

 

Świeci na zielono przez około pół sekundy po sygnalizacji dostarczenia polecenia System alarmowy odebrał i wykonał polecenie
Świeci krótko na czerwono po sygnalizacji niedostarczenia polecenia System alarmowy nie wykonał polecenia

Stan baterii

(następuje po informacji zwrotnej)

Po głównej sygnalizacji lampka kontrolna zapala się na czerwono, a następnie stopniowo przygasa

Bateria pilota wymaga wymiany. W tym samym czasie sygnały pilota są dostarczane do systemu alarmowego.

Wymiana baterii

Możliwości użycia

Tryb napadowy

W trybie przycisku alarmowego Button może wezwać ochronę lub pomoc, a także zaalarmować o niebezpieczeństwie, uruchamiając syreny i wysyłając innym użytkownikom powiadomienia w aplikacji. W ustawieniach przycisku Button można wybrać jeden z ośmiu typów alarmów:

 • Włamanie
 • Pożar
 • Alarm pomocniczy
 • Przycisk napadu
 • Gaz
 • Awaria
 • Przeciek
 • Niestandardowy (nie jest przesyłany do stacji monitorowania agencji ochrony)

Typ alarmu określa jaki kod alarmowy jest wysyłany do stacji monitorowania agencji ochrony (CMS) oraz jaki tekst powiadomienia otrzymuje użytkownik. Dzięki temu reakcja na zagrożenie jest odpowiednia.

Należy pamiętać, że w trybie alarmowym naciśnięcie przycisku Button spowoduje uruchomienie alarmu niezależnie od trybu bezpieczeństwa systemu.

Jeśli Button zostanie naciśnięty, alarm może również uruchomić scenariusz w systemie Ajax.

Button można zainstalować na płaskiej powierzchni lub nosić ze sobą. Aby zainstalować na płaskiej powierzchni (na przykład pod stołem), użyj dwustronnej taśmy klejącej. Aby nosić pilota Button na smyczy: przewlecz smycz przez otwór w górnej części obudowy pilota.

Tryb sterowania

Button może być używany do sterowania urządzeniami automatyzacji. W trybie sterowania Button ma rozpoznaje dwa rodzaje naciśnięć: krótkie i długie (naciśnięcie dłużej niż 3 sekundy). Naciśnięcie może wyzwolić akcję jednego lub kilku urządzeń automatyki: Relay, WallSwitch lub Socket.

Aby powiązać działanie urządzenia automatyki z długim lub krótkim naciśnięciem przycisku:

 1. Otwórz aplikację mobilną Ajax i przejdź do karty Urządzenia .
 2. Wybierz Button z listy urządzeń i przejdź do ustawień, klikając ikonę koła zębatego .
 3. Wybierz tryb Sterowanie w sekcji trybu Tryb pracy. Kliknij Button, aby zapisać zmiany.
 4. Przejdź do menu Scenariusze i kliknij Utwórz Scenariusz, jeśli tworzysz scenariusz po raz pierwszy lub Dodaj Scenariusz jeśli w systemie już są stworzone scenariusze.
 5. Wybierz opcję przyciśnięcia, która ma uruchamiać scenariusz: Krótkie naciśnięcie lub Długie naciśnięcie.
 6. Wybierz urządzenie automatyki, które ma wykonać działanie.
 7. Wprowadź nazwę scenariusza i określ Działanie urządzenia, które ma być wykonane po naciśnięciu przycisku.
  • Włączenie
  • Wyłączenie
  • Przełączenie stanu

  Ustawienie Działanie urządzenia jest niedostępne podczas konfigurowania scenariusza dla urządzeń automatyzacji pracujących­ w trybie impulsowym. Podczas realizacji scenariusza urządzenia te będą zamykać/otwierać styki na określony czas. Tryb pracy i czas trwania impulsu są określane w ustawieniach urządzenia automatyzacji.

 8. Kliknij Zapisz. Scenariusz pojawi się na liście scenariuszy urządzeń.

Wyciszenie alarmu pożarowego

Naciśnięcie przycisku może wyciszać alarmy zsynchronizowanych czujników pożarowych (jeśli wybrany jest odpowiedni tryb pracy przycisku). Reakcja systemu na naciśnięcie przycisku zależy od stanu systemu:

 • Zsynchronizowane alarmy FireProtect zostały już wysłane — po pierwszym naciśnięciu przycisku wszystkie syreny czujników pożarowych są wyciszone, z wyjątkiem tych, które zarejestrowały alarm. Ponowne naciśnięcie przycisku powoduje wyciszenie pozostałych czujników.
 • Trwa czas opóźnienia synchronizacji alarmów — naciśnięcie przycisku funkcyjnego powoduje wyciszenie syreny wyzwolonego czujnika pożarowe Ajax.

Dowiedz się więcej o synchronizacji alarmów czujników pożarowych

Dzięki aktualizacji OS Malevich 2.12 użytkownicy mogą wyciszać alarmy pożarowe w swoich grupach bez wpływu na czujniki w grupach, do których nie mają dostępu.

Dowiedz się więcej

Umieszczenie

Button można zainstalować na powierzchni lub nosić ze sobą.

Jak zamocować pilota Button

Aby zamocować na powierzchni (np. pod stołem), użyj uchwytu Holder.

ajax button

Aby zainstalować pilota w uchwycie:

 1. Wybierz miejsce instalacji uchwytu.
 2. Naciśnij przycisk, aby sprawdzić, czy polecenia docierają do huba. Jeśli nie, wybierz inną lokalizację lub użyj podwajacza zasięgu sygnału radiowego ReX.

  Podłączając Button przez ReX pamiętaj, że pilot nie przełącza się automatycznie pomiędzy podwajaczem zasięgu a hubem. Button można przypisać do innego huba lub ReX w aplikacji Ajax.

 3. Przymocuj uchwyt Holder do powierzchni za pomocą dołączonych śrub lub dwustronnej taśmy klejącej.
 4. Umieść pilota Button w uchwycie.

Holder jest sprzedawany oddzielnie

Jak nosić pilota Button przy sobie

ajax button

Pilota można wygodnie nosić przy sobie dzięki specjalnemu otworowi na jego obudowie. Może być noszony na nadgarstku, na szyi lub na kółku z kluczami.

Button ma stopień ochrony IP55. Oznacza to, że obudowa urządzenia jest chroniona przed kurzem i zachlapaniami. Szczelne przyciski są zagłębione w obudowie, a oprogramowanie pomaga uniknąć przypadkowego naciśnięcia.

Konserwacja

Na bieżąco czyść obudowę przycisku z kurzu, pajęczyn i innych zanieczyszczeń. Do czyszczenia urządzeń należy używać miękkiej, suchej ściereczki. Nigdy nie używaj substancji zawierających alkohol, aceton, benzynę i inne aktywne rozpuszczalniki do czyszczenia pilota Button.

Zainstalowana bateria zapewnia do 5 lat działania w normalnym użytkowaniu (jedno naciśnięcie dziennie). Częste używanie może skrócić żywotność baterii. Poziom naładowania baterii można w każdej chwili sprawdzić w stanach przycisku Button w aplikacji Ajax.

Fabrycznie zainstalowana bateria jest wrażliwa na niskie temperatury, a jeśli Button zostanie znacznie schłodzony, wskaźnik poziomu baterii w aplikacji może pokazywać nieprawidłowe wartości, dopóki Button się nie nagrzeje.

Wartość poziomu naładowania baterii jest aktualizowana po każdym naciśnięciu przycisku.

Kiedy bateria się wyczerpie, użytkownik otrzyma powiadomienie w aplikacji Ajax, a dioda LED będzie stale świecić na czerwono i gasnąć przy każdym naciśnięciu przycisku.

Zawartość pudełka

 1. Pilot Button
 2. Preinstalowana bateria CR2032
 3. Taśma dwustronna
 4. Skrócona instrukcja obsługi

Gwarancja

Gwarancja na produkty Limited Liability Company „Ajax Systems Manufacturing” jest ważna przez 2 lata od zakupu i nie dotyczy dołączonych baterii.

Jeśli urządzenie nie działa poprawnie, zalecamy najpierw skontaktować się z działem pomocy technicznej, ponieważ w większości przypadków problemy techniczne można rozwiązać zdalnie.

Wsparcie techniczne:

Potrzebujesz pomocy?

W tej sekcji znajdziesz szczegółowe instrukcje i filmy edukacyjne na temat wszystkich funkcji systemu Ajax. A jeśli potrzebujesz pomocy specjalisty technicznego, jesteśmy dostępni non stop (24/7).

Zgłoszenie błędu w tekście

Zaznaczony tekst zostanie wysłany do naszych redaktorów: