For Users

Užívateľská príručka MotionCam

Updated

MotionCam je bezdrôtový detektor pohybu s foto verifikáciou poplachu. Z predinštalovaných batérií je schopný prevádzky až po dobu 3 rokov, deteguje pohyb až na vzdialenosť 12 metrov, ignoruje pohyb zvierat, avšak na pohyb osoby reaguje okamžite. MotionCam komunikuje s Hubom v rámci zabezpečovacieho systému Ajax prostredníctvom dvoch zabezpečených rádiových protokolov. Na prenos správ o poplachu a ďalších udalostiach je využívaný protokol Jeweller a pre prenos snímok protokol Wings. Dosah komunikácie je až 1 700 metrov bez prekážok.

Detektor je kompatibilný iba s Hub 2 alebo Hub 2 Plus. Pripojenie k Hubu, Hubu Plus, rozširovaču rádiového signálu ReX či integračným modulom ocBridge Plus a uartBridge nie je podporované!

Detektor je nakonfigurovaný pomocou desktop aplikácií Ajax pre operačné systémy Windows, macOS a aplikácií pre mobilné zariadenia s operačným systémom Android a iOS. Užívatelia sú o všetkých poplachoch a udalostiach vyrozumení pomocou push notifikácií, SMS správ alebo telefónneho hovoru (ak je povolené).

Zabezpečovací systém Ajax môže, byť použitý na nezávislé monitorovanie miesta a možno ho pripojiť k poplachovému prijímaciemu centru (PPC) bezpečnostnej spoločnosti.

Funkčné prvky

ajax motioncam
 1. LED indikátor
 2. Optika detektora pohybu
 3. Infračervený prísvit pre fotenie v tme
 4. Kamera
 5. Držiak SmartBracket (pre zloženie zatlačte smerom nadol; perforovaná časť je nevyhnutná pre aktiváciu sabotážneho kontaktu pri pokuse odtrhnúť detektor z povrchu)
 6. Sabotážny kontakt (Tamper)
 7. Tlačidlo pre zapnutie / vypnutie
 8. QR kód

Princíp fungovania

Termálny PIR senzor detektor MotionCam deteguje vniknutie do stráženého priestoru pomocou identifikácie pohybujúcich sa objektov s teplotou blízkou teplote ľudského tela. Funkcia teplotnej kompenzácie zaisťuje, aby bol detektor efektívny vo vnútri budovy s teplotou v rozmedzí od 0°C do + 40°C. Ak je MotionCam umiestnený a správne nastavený, ignoruje pohyb domácich zvierat.

Ak je zabezpečovací systém aktívny, po detekcii pohybu detektor okamžite odosiela poplachový signál do hubu. Hub aktivuje pripojené sirény a upovedomí užívateľa a poplachové prijímacie centrum (ak je k nemu pripojený). MotionCam používa pre prenos poplachových správ a ďalších udalostí do hubu rádiový protokol Jeweller.

Vstavaná kamera detektora MotionCam je schopná pri detekcii pohybu zaobstarať 1 až 5 snímok s rozlíšením 320×240 pixelov a až 3 snímky s rozlíšením 640×480 pixelov. Sekvencia fotografií je zobrazená v aplikácii ako animácie, takže užívateľ je schopný vyhodnotiť vývoj udalosti v čase. Snímky sú k dispozícii ako v aplikáciách Ajax, tak v software poplašného prijímacieho centra bezpečnostnej spoločnosti. MotionCam používa na prenos obrázkov do hubu rádiový protokol Wings.

ajax motioncam

Detektor je vybavený infračerveným prisvietením pre fotenie v tme, ktoré sa aktivuje len v prípade poplachu.

Čas doručenia snímky do aplikácie Ajax je závislý na jej rozlíšení. Tabuľka nižšie obsahuje časy doručenia snímky podľa ich rozlíšenia pri sile signálu v rozmedzí 2-3 pruhov na indikátore.

Rozlíšenie snímok Čas doručenia snímky
160 × 120 Až 7 s
320 × 240 Až 9 s
640 × 480 Až 20 s

Prenos poplachovej správy je súčasne realizovaný do 0.15 s.

Pripojenie detektoru k hubu

Pred zahájením pripojenia detektora:

 1. Spustite hub a skontrolujte internetové pripojenie (prostredníctvom Ethernet rozhrania /alebo GSM siete).
 2. Nainštalujte aplikáciu Ajax do Vášho smartphonu. Vytvorte si účet, spárujte ho s hubom a vytvorte aspoň jednu miestnosť.
 3. Pomocou aplikácie Ajax sa uistite, že je hub deaktivovaný a nie je práve aktualizovaný.

Len užívatelia s administrátorskými právami môžu pridávať zariadenia do systému.

Pre pripojenie detektora:

 1. Stlačte tlačidlo Pridať zariadenie v aplikácii Ajax.
 2. Pomenujte zariadenie, načítajte QR kód (umiestnený v zadnej časti alebo na obale zariadenia) alebo ho zadajte ručne, vyberte miestnosť a skupinu (pokiaľ je aktivovaný skupinový mód).
 3. Stlačte tlačidlo Pridať, čím dôjde k spusteniu odpočtu.
 4. Stlačte a podržte tlačidlo na zapnutie / vypnutie na zariadení po dobu 3 sekúnd. Berte prosím na vedomie, že žiadosť o pripojenie k Hubu je odosielaná po krátku dobu po zapnutí zariadenia.

Na detekciu a pridanie zariadenia sa musí detektor nachádzať v dosahu rádiovej komunikácie s Hubom (v rámci daného objektu).

Ak zlyhá pridanie k Hubu, MotionCam sa automaticky vypne do 6 sekúnd po aktivácii. Pre opakovanie procesu nemusíte zariadenie deaktivovať.

Ak bol už MotionCam pridaný k inému Hubu, vypnite ho a postupujte podľa štandardného postupu pridania.

Detektor pripojený k Hubu sa zobrazí v zozname zariadení v aplikácii. Aktualizácia stavov v zozname závisí na intervale opytovania špecifikovanom v menu nastavenia Hubu (predvolená hodnota je 36 sekúnd).

Stavy

Stavy MotionCam je možné sledovať v menu zariadenia.

 1. Aplikácia AjaxZariadenia MotionCam
Parameter Hodnota
Teplota Teplota detektora. Meraná na procesore a zobrazená v stupňoch Celzia
Sila signálu Jeweller Sila signálu medzi Hubom a detektorom na prenos poplachových správ
Stav batérie Stav nabitia batérie detektora zobrazený v krokoch po 25%
Zadný kryt Stav sabotážneho kontaktu Tamper, ktorý reaguje na otvorenie alebo poškodenie krytu detektora
Meškanie pri vstupe [s]

Meškanie pri vstupe (meškanie aktivácie poplachu) je čas, počas ktorého je nutné deaktivovať systém po vstupe do miestnosti

Čo je meškanie pri vstupe

Meškanie pri odchode [s]

Meškanie pri odchode (meškanie deaktivácie poplachu) je čas, počas ktorého je nutné opustiť miestnosť po aktivácii systému

Čo je meškanie pri odchode

Pripojenie Stav pripojenia medzi Hubom a detektorom
Sila signálu Wings Sila signálu medzi Hubom a detektorom pre prenos snímok
Kamera Stav pripojenia medzi Hubom a kamerou detektora
Citlivosť Úroveň citlivosti detektora pohybu
Vždy aktívny Ak je povolené, detektor je vždy aktívny
Dočasná deaktivácia Indikuje stav zariadenia: aktívne, úplne deaktivované používateľom alebo deaktivované notifikácie zariadenia o stave sabotážneho kontaktu (Tamper)
Firmware Verzia firmware detektora
ID ID zariadenia

Nastavenia

Parametre zariadenia je možné upraviť v menu nastavenia:

 1. Aplikácia AjaxZariadenia MotionCamNastavenia
Nastavenia Hodnota
Prvé pole Názov zariadenia (je možné zmeniť)
Miestnosť Voľba virtuálnej miestnosti, ku ktorej je zariadenie priradené
Citlivosť Citlivosť detekcie pohybu detektorom MotionCam v 3 úrovniach:

 • Vysoká — pre priestory s minimom potenciálnych príčin falošných poplachov; v tomto režime je pohyb detegovaný okamžite.
 • Stredná — pre priestory s potenciálnymi príčinami falošných poplachov, ako sú klimatizácia, ohrievače, otvorené okná a pod.
 • Nízka — pre priestory s vysokým počtom potencionálnych príčin falošných poplachov; v tomto režime detektor ignoruje pohyb zvierat s hmotnosťou do 20 kg a výškou do 50 cm.
Vždy aktívny Ak je povolené, detektor v tomto režime vždy deteguje pohyb. Režim použite v prípade, ak je potreba priestor strážiť 24/7. Nezávisle na aktuálnom stave systému budete informovaní o každom detegovanom pohybe.
Rozlíšenie snímky MotionCam vyhotovuje snímky v nasledujúcich rozlíšeniach:

 • 160 × 120
 • 320 × 240
 • 640 × 480

Čím vyššie rozlíšenie, tým je snímka detailnejšia, avšak jej prenos do Hubu trvá dlhšiu dobu

Odoslať snímku v prípade poplachu

Po detekcii pohybu detektor odošle 1 až 5 snímok.

Ak je Zakázané, detektor po detekcii pohybu neaktivuje kameru

Poplachy s foto verifikáciou MotionCam môže zaobstarať snímku pri každej detekcii pohybu alebo iba počas prvých 1 až 10 detekcií. Akonáhle je zabezpečovací systém deaktivovaný, limit sa resetuje
Meškanie pri vstupe [s]

Nastavenie meškania pri vstupe (meškanie aktivácie poplachu) je čas, počas ktorého je nutné deaktivovať systém po vstupe do miestnosti

Čo je meškanie při vstupe

Meškanie pri odchode [s]

Nastavenie meškania pri odchode (meškanie deaktivácie poplachu) je čas, počas ktorého je nutné opustiť miestnosť po aktivácii systému

Čo je meškanie pri odchode

Meškanie v Nočnom režime

Aktivácia meškania v Nočnom režime

Čo je Nočný režim

Čiastočné aktivovanie

Ak je povolené, detektor je aktivovaný po aktivácii Nočného režimu

Čo je Nočný režim

LED indikácia poplachu

Umožňuje deaktivovať LED diódy počas poplachu. K dispozícii pre zariadenia s verziou firmware 5.55.0.0 alebo vyššou

Ako nájsť verziu firmwaru alebo ID detektora alebo zariadenia?

Signalizácia sirénou pokiaľ je detegovaný pohyb Ak je aktívna, sirény pridané do systému signalizujú poplach po detekcii pohybu
Test sily signálu Jeweller

Prepnutie detektora do režimu testovania sily signálu protokolu Jeweller. Test preverí kvalitu signálu medzi Hubom a detektorom a umožní určiť jeho optimálne umiestnenie

Čo je skúška sily signálu

Test síly signálu Wings Prepnutie detektora do režimu testovania sily signálu protokolu Wings. Test preverí kvalitu signálu medzi Hubom a detektorom a umožní určiť jeho optimálne umiestnenie
Test zóny detekcie

Prepnutie detektora do režimu testovania detekčnej zóny. Test preverí, ako detektor reaguje na pohyb a umožní tak určiť jeho optimálne umiestnenie

Čo je Test zóny detekcie

Test útlmu

Prepnutie detektora do režimu testovania útlmu

Čo je Test útlmu

Dočasná deaktivácia

Umožňuje používateľovi odpojiť zariadenie bez jeho vybratia zo systému.

K dispozícii sú dve možnosti:

 • Deaktivovať úplne — Zariadenie nebude vykonávať systémové príkazy ani spúšťať automatizačné scenáre. Systém bude ignorovať poplachy a notifikácie zariadenia
 • Deaktivovať notifikácie o stave krytu — správy o aktivácii sabotážneho kontaktu (Tamper) zariadenia budú ignorované

Viac informácií o dočasnej deaktivácii zariadenia

Užívateľská príručka Otvorí užívateľskú príručku detektora
Zrušiť spárovanie zariadenia Zruší spárovanie detektora s Hubom a vymaže jeho nastavenia

Foto verifikácia v aplikáciách Ajax

Ak je povolená voľba Odoslať snímku v prípade poplachu v menu nastavenia detektora MotionCam, v aplikáciách Ajax budú k poplachom priradené snímky alebo animácie.

Pre zobrazenie prijatých snímok, kliknite na udalosť vo výpise notifikácií.

ajax motioncam

Pre uloženie snímky stlačte príslušné tlačidlo.

ajax motioncamSekvencia fotografií je v aplikácii zobrazená ako animácie, takže užívateľ je podľa nej schopný vyhodnotiť vývoj udalosti v čase.

 

Snímky zo sekvencie je možné jednotlivo ukladať. Sekvencia snímok môže byť uložená ako MP4 video.

ajax motioncam

Indikácia

V závislosti na stave detektora LED indikátor svieti na červeno alebo zeleno.

ajax motioncam

Indikácia po stlačení tlačidla napájania

Udalosť Indikácia
Zapnutie Počas aktivácie detektora svieti zeleno
Vypnutie Svieti na červeno a potom 3x blikne

Indikácia aktivovaného detektora

Udalosť Indikácia Poznámka
Pripojenie detektora k Hubu Rozsvieti sa zelene po dobu niekoľkých sekúnd
Hardwarová chyba Bliká červeno Detektor vyžaduje opravu, kontaktujte technickú podporu prosím
Poplach / aktivácia sabotážneho kontaktu Rozsvieti sa zeleno na dobu 1 sekundy
Nutná výmena batérie Pri poplachu sa zeleno rozsvecuje / zhasína Postup výmeny batérie v detektore je opísaný v kapitole Výmena batérie section

Testovanie funkčnosti

Zabezpečovací systém Ajax umožňuje vykonávať testovanie pripojených zariadení pre overenie funkčnosti.

K spusteniu testu nedochádza okamžite, ale počas 36 sekúnd (továrenské nastavenia). Meškanie spustenia testu je závislé na nastavenom intervale opytovania (pozri sekcia Protokol Jeweller v menu nastavenia Hubu).

Testy sú dostupné v menu nastavenia detektora (Aplikácia AjaxZariadenia MotionCamNastavenia ) :

Ak je detegované rušenie alebo je sila signálu príliš nízka na prenos snímok, užívateľ dostane push notifikáciu “Vysoká úroveň rušenia kmitočtov protokolu Wings”.

Umiestnenie detektora

Veľkosť zabezpečeného priestoru a s tým súvisiaca efektivita zabezpečovacieho systému závisí od umiestnenia detektora. Umiestnenie detektora MotionCam je závislé na vzdialenosti od Hubu a prítomnosti prekážok medzi nimi, ktoré obmedzujú prenos rádiového signálu: steny, priečky, stropy a veľké objekty v stráženom priestore.

Pri výbere miesta inštalácie zohľadnite orientáciu optiky a detekčnú charakteristiku detektora, zorné pole kamery a prítomnosť prekážok. Odporúča sa orientovať optiku detektora kolmo k predpokladanému smeru pohybu narušiteľa. Uistite sa, že nábytok, izbové rastliny, vázy, dekorácie a sklenené predmety nezasahujú do zorného poľa detektora.

ajax motioncam

Horizontálne a vertikálne detekčné uhly detektora

Berte na vedomie, že detektor nie je schopný detegovať pohyb za sklom. Preto ho neinštalujte na miesta, kde sa v zornom poli detektora nachádzajú sklenené predmety. Napríklad v miestach, kde by otvorené okno mohlo zasahovať do zorného poľa detektora.

Nezabudnite v mieste inštalácie skontrolovať silu signálu. Ak je sila signálu nízka (1 indikačný pruh), nie je zaručená stabilná prevádzka zabezpečovacieho systému!

Pokiaľ má detektor nízku intenzitu signálu, podniknite čokoľvek, čo je možné, pre zlepšenie kvality komunikácie! Pokúste sa minimálne zariadenie premiestniť – aj premiestnenie o 20 cm môže výrazne zlešit kvalitu príjmu.

Inštalácia detektora

Pred inštaláciou detektora sa uistite, že ste vybrali optimálne umiestnenie a či zodpovedá pokynom v tejto príručke.

Odporúčaná inštalačná výška je 2.4 metra. Pokiaľ nie je detektor nainštalovaný v odporúčanej výške, zmenší sa oblasť detekcie pohybu a naruší sa funkcia ignorovanie pohybu zvierat.

ajax motioncam

Pomocou držiaka SmartBracket upevnite detektor MotionCam na zvislú plochu alebo do rohu. Držiak SmartBracket má špeciálne prelisy pre upevnenie pomocou priložených skrutiek.

ajax motioncam

Inštalácia detektora:

 1. Pripevnite držiak SmartBracket k povrchu pomocou priloženého spojovacieho materiálu minimálne v 2 bodoch. Aby reagoval sabotážny kontakt Tamper na pokus o demontáž detektora, zaistite perforovaný roh držiaka SmartBracket:
  ajax motioncam

  Obojstranná lepiaca páska by mala byť použitá len na dočasné upevnenie detektora. Páska časom vysychá, čo môže mať za následok pád detektora a aktiváciu zabezpečovacieho systému. Zariadenie môže po náraze navyše zlyhať.

 2. Upevnite detektor do držiaka. Akonáhle je detektor v držiaku zabezpečený, LED indikátor bude signalizovať, že bol sabotážny kontakt Tamper aktivovaný.
ajax motioncam

Pokiaľ nie je po upevnení detektora do držiaka SmartBracket sabotážny kontakt aktivovaný, skontrolujte v aplikácii Ajax jeho stav a potom preverte držiak.

Neinštalujte detektor:

 • vonku;
 • naproti oknám, aby nedošlo k oslneniu optiky detektora priamym slnečným svitom;
 • naproti objektom s rýchlo sa meniacou teplotou (napr. naproti elektrickým či plynovým ohrievačom);
 • naproti pohybujúcim sa objektom s teplotou blízkou teplote ľudského tela (napr. naproti pohybujúcim sa závesom nad radiátormi);
 • na miestach s rýchlou cirkuláciou vzduchu (vetráky, otvorené okná a dvere);
 • vedľa kovových predmetov alebo zrkadiel spôsobujúcich útlm rádiového signálu;
 • vo vnútri akéhokoľvek priestoru s teplotou a vlhkosťou mimo povolené limity;
 • vo vzdialenosti do 1 metra od hubu.

Údržba

Pravidelne kontrolujte funkčnosť detektora. Zbavujte vonkajšej časti krytu prachu, pavučín a ďalších nečistôt. Na čistenie používajte mäkkú suchú handričku.

Na čistenie detektora nepoužívajte látky obsahujúce alkohol, acetón, benzín a iné aktívne rozpúšťadlá.
Optiku detektora čistite opatrne – akékoľvek škrabance môžu ovplyvniť citlivosť detektora.

Batéria v detektore zabezpečuje až 3 roky autonómnej prevádzky. Keď je batéria vybitá, zabezpečovací systém odošle upozornenie a LED dióda detektora sa bude pomaly rozsvecovať a zhasínať, ak detektor identifikuje pohyb alebo je aktivovaný sabotážny kontakt (Tamper).

Technická špecifikácia

Detekčný element PIR senzor
Dosah detekcie pohybu Až 12 m
Detekčný uhol (H/V) 88.5°/80°
Rozlíšenie snímky Až 640 × 480 pixelov
Počet snímok zachytených pri poplachu Až 5 snímok / poplach
Infračervený prísvit pre fotenie v noci Áno
Funkcia ignorovanie pohybu zvierat Áno, do hmotnosti až 20 kg a výšky až 50 cm
Sabotážny kontakt (Tamper) Áno
Prevádzkové frekvenčné pásmo 866,0 – 866,5 MHz
868,0 – 868,6 MHz
868,7 – 869,2 MHz
905,0 – 926,5 MHz
915,85 – 926,5 MHz
921,0 – 922,0 MHz
Závisí od regiónu predaja.
Kompatibilita
RF výstupný výkon Až 20 mW
Modulácia rádiového signálu GFSK
Dosah rádiovej komunikácie

Až do 1,700 m (bez prekážok)

Ďalšie informácie

Napájanie 2 × CR123A batéria, 3 V
Životnosť batérie Až 3 roky
Rozsah prevádzkovej teploty

Od 0°C do +40°C (dátum výroby do 1. júna 2020)

Od -10°C do +40°C (dátum výroby od 1. júna 2020)

Ako zistiť dátum výroby detektora alebo zariadenia

Prevádzková vlhkosť Až do 75%
Rozmery 135 × 70 × 60 mm
Hmotnosť 167 g

Balenie obsahuje

 1. MotionCam
 2. Držiak SmartBracket
 3. 2x CR123A batéria (predinštalovaná)
 4. Montážna sada
 5. Užívateľská príručka

Záruka

Záruka na výrobky vyrobené Limited Liability Company “Ajax Systems Manufacturing” platí po dobu 2 rokov po zakúpení a nevzťahuje sa na predinštalované batérie.

Ak zariadenie nefunguje správne, odporúčame Vám najprv kontaktovať technickú podporu, pretože technické problémy je možné v polovici prípadov vyriešiť na diaľku!

Technická podpora: [email protected]

Need help?

In this section you’ll find detailed manuals and educational videos about all features of Ajax. And in case you need help of a technical specialist, we’re available 24/7.

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: