Instrukcja użytkownika Transmitter Fibra

Zaktualizowano

Transmitter Fibra to moduł integracji służący do podłączania urządzenia przewodowego innej firmy do systemu Ajax. Może być używany do podłączania rolet, przycisków napadowych lub pomocniczych, wewnętrznych lub zewnętrznych czujników ruchu, a także czujników magnetycznych, wibracji, stłuczenia szkła, pożaru, gazu, zalania lub pozostałych urządzeń przewodowych.

Moduł integracji obsługuje rodzaje połączeń NC, NO, EOL, 2EOL, 3EOL lub rolety i może zasilać podłączone urządzenie prądem 10,5-15 V⎓o natężeniu do 50 mA.

Moduł działa jako część systemu Ajax, wymieniając dane z hubem poprzez bezpieczny protokół komunikacji przewodowej Fibra.

Moduł integracji jest kompatybilny z Hub Hybrid (2G) i Hub Hybrid (4G). Łączenie z innymi hubami, podwajaczami zasięgu sygnału radiowego, ocBridge Plus oraz uartBridge nie jest obsługiwane.

Transmitter Fibra jest częścią linii urządzeń przewodowych Fibra. Tylko akredytowani partnerzy Ajax Systems mogą instalować, sprzedawać i administrować tymi urządzeniami.

Elementy funkcjonalne

 1. Zaciski wejściowe do podłączenia linii Fibra do Transmitter Fibra.
 2. Kod QR z identyfikatorem urządzenia do dodawania modułu do systemu Ajax.
 3. Wskaźniki LED modułu.
 4. Złącze dla urządzeń przewodowych.
 5. Akcesoryjny 5-pinowy przewód.

Zaciski do podłączenia Transmitter Fibra do huba:

 • +24V – 24 V⎓ zacisk zasilania.
 • А, B – zaciski sygnałowe.
 • GND – uziemiający zacisk zasilania.

Styki złącza do podłączenia urządzenia przewodowego:

 • 12V – 10,5-15 V⎓, wyjście zasilania do 50 mA dla urządzenia przewodowego.
 • GND – masa.
 • Z1-Z2 – wejścia do podłączenia urządzenia przewodowego.
 • COM – wspólne wejście do podłączenia styków sygnałowych urządzenia przewodowego.

Transmitter Fibra posiada 2 złącza (Z1 i Z2) do podłączenia urządzenia przewodowego wykorzystującego schemat AATT (tj. Alarm Alarm Tamper Tamper).

Zasada działania

Transmitter Fibra służy do integracji przewodowych urządzeń innych firm z systemem Ajax. Moduł integracji odbiera informacje o alarmach, awariach i zdarzeniach z urządzenia za pośrednictwem połączenia przewodowego. Następnie wysyła zdarzenie do Hub Hybrid za pomocą przewodowego protokołu komunikacji Fibra. Następnie Hub Hybrid wysyła powiadomienia do użytkowników i CMS (stacji monitorowania alarmów) agencji ochrony.

Transmitter Fibra służy do integracji przycisków napadowych lub pomocniczych, wewnętrznych lub zewnętrznych czujników ruchu, a także czujników magnetycznych, drgań, stłuczenia szkła, pożaru, gazu, zalania itp.

Można również ustawić strefę KeyArm Zone, która umożliwia przełączanie trybów uzbrojenia systemu za pomocą urządzenia innej firmy podłączonego do Transmitter Fibra. KeyArm pozwala użytkownikowi na uzbrojenie/rozbrojenie systemu, poszczególnych grup lub ustawienie Trybu nocnego.

Rodzaj urządzenia jest wskazany w ustawieniach strefy, do której podłączone jest przewodowe urządzenie. Wybrany rodzaj określa tekst powiadomień o alarmach i zdarzeniach podłączonego urządzenia, a także kody zdarzeń przesyłane do CMS.

Typy zdarzeń urządzeń przewodowych

Rodzaj Ikona Znaczenie
Alarm sabotażowy
ajax transmitter fibra
Zdarzenie wyzwolenia styku antysabotażowego urządzenia.
Wtargnięcie
ajax transmitter fibra
Alarm po wyzwoleniu czujników ruchu, magnetycznych lub innego rodzaju.
Pożar
ajax transmitter fibra
Alarm po wyzwoleniu czujników pożarowych.
Alarm pomocniczy
ajax transmitter fibra
Alarm po naciśnięciu przycisku pomocniczego.
Przycisk napadowy
ajax transmitter fibra
Alarm po naciśnięciu przycisku napadowego.
Alarm gazowy
ajax transmitter fibra
Alarm przy przekroczeniu stężenia gazu.
Awaria
ajax transmitter fibra
Zdarzenie spowodowane awarią podłączonego urządzenia.
Zalanie
ajax transmitter fibra
Alarm wywołany zalaniem.
Stłuczenie szkła
ajax transmitter fibra

Alarm po wyzwoleniu sensora stłuczenia szkła.

Ten typ zdarzenia działa tylko w trybie pracy Impulsowym.

Wysoka temperatura
ajax transmitter fibra
Alarm po przekroczeniu górnego limitu temperatury.
Niska temperatura
ajax transmitter fibra
Alarm po przekroczeniu dolnego limitu temperatury.
Maskowanie
ajax transmitter fibra
Alarm po wykryciu maskowania urządzenia.
Kod pod przymusem (otwarcie)
ajax transmitter fibra

Alarm, gdy system zostanie rozbrojony przy użyciu kodu pod przymusem.

Ten typ zdarzenia działa tylko w trybie pracy Impulsowym.

Drgania (sensor sejsmiczny)
ajax transmitter fibra

Alarm po wyzwoleniu sensora sejsmicznego.

Ten typ zdarzenia działa tylko w trybie pracy Impulsowym.

Niestandardowe
ajax transmitter fibra

Rodzaj zdarzenia jest dostosowywany przez użytkownika.

Uwaga: Niewysyłany do stacji monitorowania agencji ochrony oraz do użytkowników w wiadomości SMS.

Rodzaje połączeń urządzenia przewodowego

 • Bez EOL.
 • EOL (połączenie z jednym rezystorem).
 • 2EOL (połączenie z dwoma rezystorami).
 • 3EOL (połączenie z trzema rezystorami).
 • Rolety.

W aplikacji Ajax można wybrać stan normalny (normalnie otwarty lub normalnie zamknięty) dla każdej z par zacisków: alarmowego, styku antysabotażowego i awarii. Umożliwia to podłączenie do Transmitter Fibra dowolnego czujnika ze stykiem bezpotencjałowym (suchym) w dowolnej konfiguracji.

Protokół przesyłania danych Fibra

Moduł integracji używa technologii Fibra do transmisji alarmów i zdarzeń. Jest to protokół przewodowego przesyłania danych zapewniający szybką i niezawodną, dwukierunkową komunikację między hubem a modułem integracji. Wykorzystując połączenie magistrali, Fibra dostarcza alarmy i zdarzenia natychmiast, nawet jeśli do systemu podłączonych jest 100 urządzeń.

Fibra obsługuje szyfrowanie blokowe z kluczem dynamicznym i weryfikuje każdą sesję komunikacyjną z urządzeniami, aby zapobiec sabotażowi i spoofingowi. Protokół wymaga regularnego odpytywania urządzeń przez hub z ustaloną wcześniej częstotliwością w celu kontrolowania komunikacji i wyświetlania stanu urządzeń systemu w aplikacjach Ajax.

Wysyłanie zdarzeń do stacji monitorowania

System Ajax może przesyłać alarmy zarówno do aplikacji monitorującej PRO Desktop, a także do stacji monitorowania alarmów (CMS) w formatach SurGard (Contact ID), SIA (DC-09), ADEMCO 685 i innych protokołach.

Transmitter Fibra może przesyłać następujące zdarzenia:

 1. Alarm/przywrócenie podłączonego urządzenia.
 2. Utrata/przywrócenie komunikacji pomiędzy Transmitter Fibra, podłączonymi urządzeniami i hubem.
 3. Permanentna dezaktywacja/aktywacja Transmitter Fibra i podłączonych urządzeń.
 4. Jednorazowa dezaktywacja/aktywacja Transmitter Fibra i podłączonych urządzeń.
 5. Zwarcie na linii/przywrócenie zasilania podłączonych urządzeń.
 6. Zwarcie lub uszkodzenie linii łączącej urządzenia innych firm z Transmitter Fibra (w przypadku połączeń EOL).

Po odebraniu alarmu operator stacji monitorowania należącej do agencji ochrony wie, co się stało oraz gdzie dokładnie wysłać zespół szybkiego reagowania. Adresowalność urządzeń Ajax pozwala na wysyłanie do PRO Desktop lub CMS powiadomień zawierających rodzaj urządzenia, jego nazwę, grupę bezpieczeństwa oraz wirtualne pomieszczenie. Należy wziąć pod uwagę, że lista możliwych do przesłania parametrów może się różnić w zależności od rodzaju CMS i wybranego protokołu komunikacyjnego ze stacją monitorowania.

Identyfikator i numer urządzenia można znaleźć na karcie stanów w aplikacji Ajax.

Dodawanie do systemu

Transmitter Fibra jest kompatybilny tylko z Hub Hybrid (2G) i Hub Hybrid (4G). Tylko zweryfikowani partnerzy mogą dodawać i konfigurować urządzenia Fibra w aplikacjach Ajax PRO.

Rodzaje kont i ich uprawnienia

Przed dodaniem urządzenia

 1. Zainstaluj aplikację Ajax PRO i zaloguj się na konto PRO.
 2. Dodaj do aplikacji hub kompatybilny z Transmitter Fibra. Skonfiguruj wymagane ustawienia i utwórz co najmniej jedno wirtualne pomieszczenie.
 3. Upewnij się, że hub jest włączony i ma dostęp do internetu przez sieć Ethernet i/lub sieć komórkową.
 4. Upewnij się, że hub jest rozbrojony i nie jest aktualizowany, sprawdzając jego status w aplikacji Ajax.
 5. Upewnij się, że Transmitter jest fizycznie podłączony do huba i zasilany.

Podłączanie do huba

W aplikacji Ajax PRO dostępne są dwa sposoby dodawania urządzeń: automatycznie i ręcznie.

Aby dodać urządzenie automatycznie:

 1. Otwórz aplikację Ajax PRO i wybierz hub, do którego chcesz dodać Transmitter Fibra.
 2. Przejdź do karty Urządzenia i naciśnij Dodaj urządzenie.
 3. Wybierz Dodaj wszystkie urządzenia Fibra. Hub przeskanuje linie Fibra. Po zeskanowaniu zostaną pokazane wszystkie urządzenia podłączone do huba, które nie zostały jeszcze dodane do systemu.
 4. Wybierz żądane urządzenie z listy. Po wybraniu wskaźnik LED będzie migać, aby zidentyfikować to urządzenie.
 5. Ustaw nazwę urządzenia oraz określ pomieszczenie i grupę zabezpieczeń, jeśli włączony jest Tryb grupowy. Kliknij Zapisz.

Po podłączeniu do huba moduł pojawi się na liście urządzeń przypisanych do huba w aplikacji Ajax. Częstotliwość aktualizacji statusu urządzenia na liście zależy od ustawień Jeweller/Fibra, przy czym wartość domyślna to 36 sekund.

Transmitter Fibra może pracować tylko z jednym hubem. Po podłączeniu do nowego huba urządzenie przestaje wysyłać polecenia do starego.

Dodanie modułu do nowego huba nie powoduje automatycznego usunięcia go z listy urządzeń starego huba. Należy zrobić to w aplikacji Ajax.

Dodawanie podłączonego urządzenia przewodowego

W systemie Ajax każde urządzenie podłączone do Transmitter Fibra zajmuje jedno miejsce w limicie urządzeń huba.

 1. W aplikacji Ajax PRO przejdź do karty Urządzenia .
 2. Znajdź Transmitter Fibra na liście urządzeń.
 3. Kliknij menu Urządzenia pod ikoną modułu integracji.
 4. Kliknij Dodaj urządzenie.
 5. Przypisz nazwę urządzeniu.
 6. Wybierz strefę przewodową, do której urządzenie zostanie fizycznie podłączone.
 7. Wybierz wirtualne pomieszczenie i grupę bezpieczeństwa, jeśli włączony jest Tryb grupowy.
 8. Naciśnij Dodaj urządzenie. Urządzenie zostanie dodane w ciągu 30 sekund.

Aktualizacja statusu urządzenia zależy od ustawień Jeweller/Fibra; wartość domyślna to 36 sekund.

Jeśli próba połączenia nie powiedzie się, przed ponowną próbą sprawdź, czy połączenie przewodowe jest prawidłowo skonfigurowane. Jeśli do huba dodano już maksymalną liczbę urządzeń (100 dla Hub Hybrid), podczas dodawania zostanie wyświetlone powiadomienie o błędzie.

Awarie

Po wykryciu awarii Transmitter aplikacja Ajax wyświetla licznik awarii na ikonie urządzenia. Wszystkie awarie są wskazywane w stanach modułu. Pola z awariami zostaną zaznaczone na czerwono.

Awaria jest wyświetlana, jeśli połączenie z hubem zostanie utracone.

Awaria podłączonego urządzenia jest wyświetlana, jeśli:

 • Obudowa urządzenia jest otwarta (wyzwolenie styku antysabotażowego).
 • Brak połączenia między modułem integracji a urządzeniem (styki są uszkodzone).
 • Nieprawidłowe podłączenie rezystorów (błąd rezystancji rezystora).
 • Zwarcie na linii zasilania urządzenia.

Ikony

Ikony w aplikacji wyświetlają niektóre stany modułu. Aby uzyskać do nich dostęp:

 1. Zaloguj się do aplikacji Ajax.
 2. Wybierz hub.
 3. Przejdź do karty Urządzenia .

Ikony Transmitter Fibra

Ikona Znaczenie

Siła sygnału Fibra – pokazuje poziom sygnału między hubem a modułem integracji. Zalecana wartość to 2–3 kreski.

Dowiedz się więcej

Czujnik pożarowy podłączony do Transmitter Fibra zarejestrował alarm.
Transmitter Fibra ma awarię. Lista usterek jest dostępna w Stanach modułu integracji.

Transmitter Fibra jest wyłączony.

Dowiedz się więcej

Transmitter Fibra jest wyłączony do momentu pierwszego rozbrojenia systemu.

Dowiedz się więcej

Ikony podłączonych urządzeń

Ikona Znaczenie
Funkcja Dzwonek jest włączona.

Opóźnienie na wejściei/lub wyjście jest włączone.
Urządzenie działa w trybie Zawsze aktywny.
Urządzenie będzie działać, gdy włączony jest Tryb nocny.

Stan urządzenia jest prawidłowy.

Wyświetlane tylko dla połączeń EOL, NC, NO i Rolet.

Urządzenie jest zwarte.

Wyświetlane tylko dla połączeń EOL, NC, NO i Rolet.

Stan zabezpieczenia przed manipulacją urządzenia jest prawidłowy.*
Alarm sabotażowy urządzenia.*
Stan sensorów włamaniowych jest prawidłowy.*
Alarm włamaniowy.*
Stan przycisku pomocniczego jest prawidłowy.*
Alarm po naciśnięciu przycisku pomocniczego.*
Stan przycisku napadowego jest prawidłowy.*
Alarm po naciśnięciu przycisku napadowego.*
Stan sensora pożarowego jest prawidłowy.*
Urządzenie wykryło alarm pożarowy.*
Stan urządzenia jest prawidłowy.*
Alarm przy przekroczeniu stężenia gazu.*
Stan urządzenia jest prawidłowy.*
Wykryto awarię urządzenia.*
Stan sensora wycieku jest prawidłowy.*
Alarm wywołany zalaniem.*
Stan sensora stłuczenia szkła jest prawidłowy.*
Alarm stłuczenia szkła.*
Stan sensora wysokiej temperatury jest prawidłowy.*
Alarm po przekroczeniu górnego limitu temperatury.*
Stan sensora niskiej temperatury jest prawidłowy.*
Alarm po przekroczeniu dolnego limitu temperatury.*
Stan sensora maskowania jest prawidłowy.*
Alarm o maskowaniu.*
Stan kodu pod przymusem urządzenia jest prawidłowy.*
Alarm wyzwala się, gdy system zostanie rozbrojony przy użyciu kodu pod przymusem.*
Stan sensora drgań (sejsmicznego) jest prawidłowy.*
Alarm wykrycia drgań (sejsmiczny).*
Stan urządzenia, dla którego wybrano niestandardowy rodzaj zdarzenia, jest prawidłowy.*
Alarm urządzenia, dla którego wybrano niestandardowy rodzaj zdarzenia.*
Urządzenie zostało automatycznie wyłączone z powodu przekroczenia liczby alarmów.
Urządzenie zostało automatycznie wyłączone przez licznik czasu przywracania.
Urządzenie zostało wyłączone przez użytkownika systemu.
Urządzenie jest wyłączone do momentu pierwszego rozbrojenia systemu.

* Ikona jest wyświetlana tylko dla połączeń 2EOL i 3EOL.

Stany

Stany Transmitter Fibra

Stany zawierają informacje o module integracji i jego parametrach pracy. Stany Transmitter Fibra można znaleźć w aplikacjach Ajax:

 1. Przejdź do karty Urządzenia .
 2. Wybierz z listy Transmitter Fibra.
Parametr Znaczenie
Awaria

Kliknięcie otwiera listę awarii Transmitter Fibra.

Pole to jest wyświetlane tylko w przypadku wykrycia awarii.

Siła sygnału Fibra

Poziom sygnału Fibra między Transmitter Fibra a hubem. Zalecana wartość to 2–3 kreski.

Fibra to protokół służący do przesyłania zdarzeń i alarmów Transmitter Fibra.

Dowiedz się więcej

Połączenie przez Fibra Stan połączenia na linii Fibra między Transmitter Fibra a hubem:

 • Online – urządzenie jest podłączone do huba. Stan normalny.
 • Offline – urządzenie nie jest podłączone do huba. Sprawdź połączenie z urządzeniem.
Napięcie linii Wartość napięcia na linii Fibra, do której podłączony jest moduł integracji.
Zasilanie podłączonych czujników Stan zasilania podłączonych czujników 10,5-15 V⎓, do 50 mA:

 • Włączone – zasilanie jest włączone.
 • Wyłączone – zasilanie jest wyłączone.
Permanentna dezaktywacja Status ustawienia permanentnej dezaktywacji urządzenia:

 • Nie – urządzenie pracuje normalnie i przesyła wszystkie zdarzenia.
 • Całkowicie – urządzenie zostało całkowicie wyłączone z działania systemu przez administratora huba. Urządzenie nie wykonuje poleceń systemowych i nie zgłasza alarmów ani innych zdarzeń.

Dowiedz się więcej

Jednorazowa dezaktywacja Status ustawienia jednorazowej dezaktywacji urządzenia:

 • Nie – urządzenie działa w trybie normalnym.
 • Całkowicie – urządzenie jest całkowicie wyłączone z działania systemu do momentu pierwszego rozbrojenia systemu. Urządzenie nie wykonuje poleceń systemowych i nie zgłasza alarmów ani innych zdarzeń.

Dowiedz się więcej

Oprogramowanie Wersja oprogramowania sprzętowego urządzenia.
ID urządzenia ID Transmitter Fibra. Dostępne również na płytce modułu integracji, tylnej części obudowy i opakowaniu.
Nr urządzenia Numer obwodu (strefy) urządzenia.
Nr linii Numer linii Fibra, do której podłączony jest Transmitter Fibra.

Stany podłączonego urządzenia

Stany zawierają informacje o urządzeniu i jego parametrach pracy. Stany urządzeń podłączonych do Transmitter Fibra można znaleźć w aplikacjach Ajax:

 1. Przejdź do karty Urządzenia .
 2. Znajdź Transmitter Fibra na liście.
 3. Kliknij Urządzenia pod ikoną Transmitter Fibra.
 4. Wybierz urządzenie z listy.
Parametr Znaczenie
Awaria

Kliknięcie otwiera listę awarii podłączonego urządzenia przewodowego.

Pole to jest wyświetlane tylko w przypadku wykrycia awarii.

Nazwa podłączonego urządzenia przewodowego Status połączenia na linii pomiędzy Transmitter Fibra a podłączonym urządzeniem przewodowym:

 • Online – urządzenie jest podłączone do Transmitter Fibra. Stan normalny.
 • Offline – urządzenie nie jest podłączone do Transmitter Fibra. Sprawdź połączenie z urządzeniem.

Stan urządzenia

Wyświetlane dla typów połączeń bez EOL, EOL i Rolet

Status podłączonego urządzenia przewodowego:

 • ОК – urządzenie działa normalnie.
 • Alert – urządzenie wykryło alarm.
 • Uszkodzone styki – wyświetlany w przypadku przerwania połączenia z urządzeniem. Stan jest dostępny tylko w przypadku połączenia EOL NC.
 • Brak danych – wyświetlane, gdy nie otrzymano jeszcze żadnych informacji z huba.

Sensor styku antysabotażowego

Wyświetlane dla połączeń 2EOL i 3EOL

Stan styku antysabotażowego podłączonego urządzenia przewodowego:

 • ОК – styk antysabotażowy działa normalnie.
 • Alert – alarm styku antysabotażowego urządzenia.
 • Brak danych – wyświetlane, gdy nie otrzymano jeszcze żadnych informacji z huba.

Sensor „nazwa wybranego rodzaju zdarzenia”

Wyświetlane dla połączeń 2EOL i 3EOL

Status podłączonego urządzenia przewodowego:

 • ОК – podłączone urządzenie działa normalnie.
 • Alert – podłączone urządzenie wykryło alarm.
 • Zwarcie – zaciski, do których podłączone jest urządzenie, są zwarte.
 • Brak danych – wyświetlane, gdy nie otrzymano jeszcze żadnych informacji z huba.
Zawsze aktywny

Jeśli ta opcja jest włączona, urządzenie podłączone do Transmitter Fibra jest stale uzbrojone i zgłasza alarmy.

Opcja ta może być skonfigurowana tylko dla niektórych typów zdarzeń.

Dowiedz się więcej

Rezystancja urządzenia

Wyświetlane dla połączeń EOL, 2EOL i 3EOL

Całkowity opór rezystorów podłączonych do urządzenia jest mierzony automatycznie.

Wartości można również ustawić ręcznie z przyrostem 100 Ω.

Permanentna dezaktywacja

Umożliwia użytkownikowi wyłączenie urządzenia bez usuwania go z systemu.

Dostępne są dwie opcje:

 • Nie – urządzenie pracuje normalnie i przesyła wszystkie zdarzenia.
 • Całkowicie – urządzenie zostało całkowicie wyłączone z działania systemu przez administratora huba. Urządzenie nie wykonuje poleceń systemowych i nie zgłasza alarmów ani innych zdarzeń.

Dowiedz się więcej

Można również osobno skonfigurować odłączanie urządzenia:

 • Przez liczbę alarmów – urządzenie jest automatycznie odłączane przez system po przekroczeniu ustawionej liczby alarmów.
 • Przez timer – urządzenie jest automatycznie wyłączane przez system po upływie czasu przywracania.

Opcję tę konfiguruje się w aplikacjach Ajax PRO.

Dowiedz się więcej

Jednorazowa dezaktywacja Status ustawienia jednorazowej dezaktywacji urządzenia:

 • Nie – urządzenie działa w trybie normalnym.
 • Całkowicie – urządzenie jest całkowicie wyłączone z działania systemu do momentu pierwszego rozbrojenia systemu. Urządzenie nie wykonuje poleceń systemowych i nie zgłasza alarmów ani innych zdarzeń.

Dowiedz się więcej

Reakcja na alarm
Tryby pracy Wskazuje, w jaki sposób czujnik reaguje na alarmy:

 • Natychmiastowy alarm – uzbrojony czujnik natychmiast reaguje na zagrożenie i podnosi alarm.
 • Wejście/Wyjście – po ustawieniu opóźnienia uzbrojone urządzenie rozpocznie odliczanie, a alarm nie zostanie wyzwolony, dopóki odliczanie nie zostanie zakończone.
 • Follower – czujnik dziedziczy opóźnienia z czujników wejścia/wyjścia. Jednak gdy Follower zostanie uruchomiony indywidualnie, natychmiast podnosi alarm.
Opóźnienie na wejście, sek

Czas opóźnienia na wejście od 5 do 120 sekund.

Opóźnienie przy wejściu (opóźnienie aktywacji alarmu) to czas, jaki użytkownik ma na rozbrojenie systemu alarmowego po wejściu do chronionego obszaru.

Dowiedz się więcej

Opóźnienie przy wyjściu, sek

Czas opóźnienia przy wyjściu: od 5 do 120 sekund.

Opóźnienie przy wyjściu (opóźnienie uzbrojenia) to czas, jaki użytkownik ma na opuszczenie chronionego obszaru po uzbrojeniu.

Dowiedz się więcej

Uzbrojenie w Trybie nocnym Jeśli ta opcja jest włączona, urządzenie przejdzie do trybu uzbrojenia, gdy system jest ustawiony w Trybie nocnym.
Opóźnienie trybu nocnego przy wejściu, sek

Czas opóźnienia przy wejściu w Trybie nocnym: od 5 do 120 sekund.

Opóźnienie przy wejściu (opóźnienie aktywacji alarmu) to czas, jaki użytkownik ma na rozbrojenie systemu alarmowego po wejściu do chronionego obszaru.

Dowiedz się więcej

Opóźnienie trybu nocnego przy wyjściu, sek

Czas opóźnienia przy wyjściu w Trybie nocnym: od 5 do 120 sekund.

Opóźnienie przy wyjściu (opóźnienie uzbrojenia) to czas, jaki użytkownik ma na opuszczenie chronionego obszaru po uzbrojeniu.

Dowiedz się więcej

Wejście przewodowe Numer strefy Transmitter Fibra, do której podłączone jest urządzenie przewodowe.
Nr urządzenia Numer obwodu (strefy) urządzenia.

Ustawienia

Ustawienia Transmitter Fibra

Aby zmienić ustawienia Transmitter Fibra w aplikacji Ajax:

 1. Przejdź do karty Urządzenia .
 2. Wybierz z listy Transmitter Fibra.
 3. Przejdź do Ustawień, klikając ikonę kółka zębatego .
 4. Ustaw wymagane ustawienia.
 5. Kliknij Powrót, aby zapisać nowe ustawienia.
Ustawienia Wartość
Nazwa

Nazwa modułu. Wyświetlana na liście wszystkich urządzeń huba, w SMS-ach i powiadomieniach o zdarzeniach.

Aby zmienić nazwę urządzenia, kliknij pole tekstowe.

Nazwa może zawierać do 12 znaków cyrylicy lub do 24 znaków łacińskich.

Pomieszczenie

Wybór wirtualnego pomieszczenia, do którego przypisany jest Transmitter Fibra.

Nazwa pomieszczenia jest wyświetlana w treści SMS-ów i w powiadomieniach o zdarzeniach.

Zasilanie podłączonych czujników

Włącz zasilanie 10,5-15 V⎓, do 50 mA dla podłączonego czujnika.

Opcja ta jest domyślnie wyłączona.

Pobór prądu przez podłączone czujniki

Ustawienie poboru prądu, gdy zasilanie podłączonego czujnika jest włączone. Należy ustawić wartość prądu w zakresie od 10 do 50 mA.

Ustawienie maksymalnego zużycia energii dla urządzeń, które wymagają zasilania z modułu integracji. Wartość ta pomaga określić, czy wszystkie urządzenia mają wystarczające zasilanie z linii w bieżącej konfiguracji systemu.

Alarm z syreną w przypadku zwarcia w zasilaniu czujników

Jeżeli opcja jest włączona, syreny przypisane do systemu zostaną aktywowane się w przypadku zwarcia zasilania czujników.

Opcja ta jest włączona domyślnie.

Test siły sygnału Fibra

Przełącza urządzenie w tryb testu siły sygnału Fibra.

Dowiedz się więcej

Instrukcja użytkownika Otwiera instrukcję obsługi Transmitter Fibra w aplikacji Ajax.
Permanentna dezaktywacja

Umożliwia użytkownikowi wyłączenie urządzenia bez usuwania go z systemu.

Dostępne są dwie opcje:

 • Nie – urządzenie pracuje normalnie i przesyła wszystkie zdarzenia.
 • Całkowicie – urządzenie nie będzie wykonywać poleceń systemowych ani uczestniczyć w scenariuszach automatyzacji, a system będzie ignorować alarmy i inne powiadomienia z urządzenia.

Dowiedz się więcej

Jednorazowa dezaktywacja

Umożliwia użytkownikowi wyłączenie zdarzeń urządzenia do momentu pierwszego rozbrojenia.

Dostępne są dwie opcje:

 • Nie – urządzenie działa w trybie normalnym.
 • Całkowicie – urządzenie jest całkowicie wyłączone z działania systemu do momentu pierwszego rozbrojenia. Urządzenie nie wykonuje poleceń systemowych i nie zgłasza alarmów ani innych zdarzeń.

Dowiedz się więcej

Usuń urządzenie Usuwa sparowanie urządzenia, odłącza go od huba i kasuje jego ustawienia.

Ustawienia podłączonego urządzenia

Aby zmienić ustawienia podłączonych urządzeń w aplikacji Ajax:

 1. Przejdź do karty Urządzenia .
 2. Znajdź Transmitter Fibra na liście.
 3. Kliknij Urządzenia pod ikoną Transmitter Fibra.
 4. Wybierz urządzenie z listy.
 5. Przejdź do Ustawień, klikając ikonę koła zębatego .
 6. Ustaw parametry.
 7. Kliknij Powrót, aby zapisać nowe ustawienia.
Ustawienie Znaczenie
Nazwa

Nazwa urządzenia przewodowego. Wyświetlana na liście wszystkich urządzeń huba, w SMS-ach i powiadomieniach o zdarzeniach.

Aby zmienić nazwę, kliknij pole tekstowe.

Nazwa może zawierać do 12 znaków cyrylicy lub do 24 znaków łacińskich.

Pomieszczenie

Wybór wirtualnego pomieszczenia urządzenia.

Nazwa pomieszczenia jest wyświetlana w treści SMS-ów i w powiadomieniach o zdarzeniach.

Rodzaj wejścia Wybór rodzaju połączenia dla urządzenia innego producenta:

 • Bez EOL
 • EOL
 • 2EOL
 • 3EOL
 • Rolety
Stan domyślny Wybór normalnego stanu styku podłączonego urządzenia:

 • Normalnie zamknięty
 • Normalnie otwarty
Tryb sensora Wybór trybu sensora podłączonego urządzenia:

 • Powiadamianie o alarmach
 • Przełączanie trybów uzbrojenia
Ustawienia przełącznika uzbrojenia Konfigurowanie przełączania uzbrojenia, jeśli opcja Przełączania trybów uzbrojenia została wybrana dla ustawień Tryb sensora:

 • wybór uzbrojenia Wstępnie ustawionego działania
 • wybieranie Obiektów bezpieczeństwa, które mają być kontrolowane przez KeyArm

Dowiedz się więcej

Rodzaj zdarzenia

Wybór rodzaju zdarzenia dla podłączonego urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Typy zdarzeń urządzeń przewodowych.

Tekst powiadomień w kanale zdarzeń i SMS-ach oraz kod przekazywany do stacji monitorowania agencji ochrony zależą od wybranego rodzaju zdarzenia.

To ustawienie jest dostępne, jeśli dla ustawienia Tryb sensora wybrano opcję Powiadomienie o alarmach.

Tryb pracy Tryb pracy podłączonego urządzenia:

 • Bistabilny – na przykład czujnik magnetyczny. Po wystąpieniu alarmu jest wysyłane powiadomienie o przywróceniu, gdy czujnik powróci do normalnego stanu.
 • Impulsowy – na przykład czujnik ruchu. Po wystąpieniu alarmu jest wysyłany komunikat o przywróceniu, gdy czujnik powróci do normalnego stanu.

Pamiętaj, aby ustawić rodzaj, który odpowiada podłączonemu urządzeniu.

Czujnik impulsowy w trybie bistabilnym generuje niepotrzebne powiadomienia o przywróceniu.

Z kolei czujnik bistabilny w trybie impulsowym nie wysyła powiadomień o przywróceniu stanu normalnego.

Zawsze aktywny

Jeśli ta opcja jest włączona, urządzenie podłączone do Transmitter Fibra jest stale uzbrojone i zgłasza alarmy.

Opcja ta może być skonfigurowana tylko dla niektórych typów zdarzeń.

To ustawienie jest dostępne, jeśli dla ustawienia Tryb sensora wybrano opcję Powiadomienie o alarmach.

Dowiedz się więcej

Czas impulsu Czas impulsu urządzenia do wykrywania alarmu:

 • 20 ms.
 • 100 ms (domyślnie).
 • 1 s.

Alarm zostanie uruchomiony, jeśli impuls z czujnika będzie trwał dłużej, niż określono w tym ustawieniu. Można to wykorzystać do filtrowania fałszywych wyzwoleń.

Alarm z syreną w przypadku wykrycia alarmu Gdy ta opcja jest włączona, podłączone do systemu syreny są aktywowane w momencie wykrycia alarmu.
Ustawienia Dzwonka

Otwiera ustawienia Dzwonka. Funkcja działa tylko dla urządzeń bistabilnych.

Powiadomienia nie będą działać dla sensorów w trybie impulsowym lub zawsze aktywnym.

Dowiedz się więcej

Reakcja na alarm
Tryb pracy Określa sposób reakcji urządzenia na alarmy:

 • Natychmiastowy alarm – uzbrojony czujnik natychmiast reaguje na zagrożenie i podnosi alarm.
 • Wejście/Wyjście – po ustawieniu opóźnienia uzbrojone urządzenie rozpocznie odliczanie, a alarm nie zostanie wyzwolony, dopóki odliczanie nie zostanie zakończone.
 • Follower – czujnik dziedziczy opóźnienia z czujników wejścia/wyjścia. Jednak gdy Follower zostanie uruchomiony indywidualnie, natychmiast podnosi alarm.
Opóźnienie na wejście, sek

Czas opóźnienia na wejście: od 5 do 120 sekund.

Opóźnienie przy wejściu (opóźnienie aktywacji alarmu) to czas, jaki użytkownik ma na rozbrojenie systemu alarmowego po wejściu do chronionego obszaru.

Dowiedz się więcej

Opóźnienie przy wyjściu, sek

Czas opóźnienia przy wyjściu: od 5 do 120 sekund.

Opóźnienie przy wyjściu (opóźnienie uzbrojenia) to czas, jaki użytkownik ma na opuszczenie chronionego obszaru po uzbrojeniu systemu.

Dowiedz się więcej

Uzbrojenie w Trybie nocnym

Jeśli opcja jest włączona, urządzenie podłączone do modułu integracji przełączy się w tryb uzbrojenia, gdy system jest ustawiony na Tryb nocny.

Dowiedz się więcej

Opóźnienie trybu nocnego przy wejściu, sek

Czas opóźnienia przy wejściu w Trybie nocnym: od 5 do 120 sekund.

Opóźnienie przy wejściu (opóźnienie aktywacji alarmu) to czas, jaki użytkownik ma na rozbrojenie systemu alarmowego po wejściu do chronionego obszaru.

Dowiedz się więcej

Opóźnienie trybu nocnego przy wyjściu, sek

Czas opóźnienia przy wyjściu w Trybie nocnym: od 5 do 120 sekund.

Opóźnienie przy wyjściu (opóźnienie uzbrojenia) to czas, jaki użytkownik ma na opuszczenie chronionego obszaru po uzbrojeniu.

Dowiedz się więcej

Permanentna dezaktywacja

Umożliwia użytkownikowi wyłączenie urządzenia bez usuwania go z systemu.

Dostępne są dwie opcje:

 • Nie – urządzenie pracuje normalnie i przesyła wszystkie zdarzenia.
 • Całkowicie – urządzenie zostało całkowicie wyłączone z działania systemu przez administratora huba. Urządzenie nie wykonuje poleceń systemowych i nie zgłasza alarmów ani innych zdarzeń.

Dowiedz się więcej

Można także oddzielnie skonfigurować wyłączanie urządzenia:

 • Przez liczbę alarmów – urządzenie jest automatycznie odłączane przez system po przekroczeniu ustawionej liczby alarmów.
 • Przez timer – urządzenie jest automatycznie wyłączane przez system po upływie czasu przywracania.

Opcję tę konfiguruje się w aplikacjach Ajax PRO.

Dowiedz się więcej

Jednorazowa dezaktywacja

Umożliwia użytkownikowi wyłączenie zdarzeń urządzenia aż do momentu pierwszego rozbrojenia systemu.

Dostępne są dwie opcje:

 • Nie – urządzenie pracuje normalnie i przesyła wszystkie zdarzenia.
 • Całkowicie – urządzenie jest całkowicie wyłączone z działania systemu do momentu pierwszego rozbrojenia systemu. Urządzenie nie wykonuje poleceń systemowych i nie zgłasza alarmów ani innych zdarzeń.

Dowiedz się więcej

Wskazanie

Przygotowanie sekcji w toku.

Test działania

System Ajax oferuje kilka rodzajów testów, które pomagają wybrać odpowiednie miejsce instalacji urządzeń. Testy nie rozpoczynają się natychmiast, jednak czas oczekiwania nie przekracza trwania jednego interwału odpytywania „hub–urządzenie”. Interwał odpytywania można sprawdzić i skonfigurować w ustawieniach huba (HubUstawienia Jeweller/Fibra).

Aby uruchomić test w aplikacji Ajax:

 1. Wybierz żądany hub.
 2. Przejdź do karty Urządzenia .
 3. Wybierz z listy Transmitter Fibra.
 4. Przejdź do Ustawień .
 5. Uruchom Test siły sygnału Fibra.

Umieszczenie urządzenia

Podczas projektowania systemu dla obiektu należy stosować się do tych zaleceń. Tylko profesjonaliści powinni zajmować się projektowaniem i instalacją systemu Ajax. Lista autoryzowanych partnerów Ajax jest dostępna tutaj.

Instalacja w urządzeniu przewodowym

Transmitter Fibra powinien być zainstalowany wewnątrz obudowy czujnika przewodowego. Moduł wymaga przestrzeni o minimalnych wymiarach: 40 × 15 × 12,2 mm. Instalacja wewnątrz obudowy czujnika przewodowego zabezpiecza Transmitter Fibra przed uderzeniami i chroni go przy pomocy alarmu sabotażowego.

Jak nie należy instalować Transmitter Fibra

 1. W miejscach, w których poziomy temperatury i wilgotności przekraczają dopuszczalne limity, ponieważ może to spowodować uszkodzenie modułu.
 2. W miejscach o niskim lub niestabilnym poziomie sygnału Fibra, ponieważ może to spowodować utratę połączenia z hubem.

Siła sygnału Fibra

Siła sygnału Fibra jest określana przez liczbę niedostarczonych lub uszkodzonych pakietów danych w określonym czasie. Ikona na karcie Urządzenia wskazuje poziom sygnału:

 • Trzy kreski – doskonały poziom sygnału.
 • Dwie kreski – dobry poziom sygnału.
 • Jedna kreska – niski poziom sygnału, nie gwarantuje stabilnego działania.
 • Przekreślona ikona – brak sygnału.

Test zasilania linii

Test przeprowadza symulację maksymalnego zużycia energii przez urządzenia podłączone do huba. Jeśli system przejdzie test, wszystkie urządzenia będą miały wystarczające zasilanie w każdej sytuacji.

Jeśli podłączone urządzenie innej firmy wymaga zasilania z Transmitter Fibra, należy upewnić się, że w ustawieniach Transmitter Fibra ustawiona została prawidłowa wartość dla Pobór prądu przez podłączone czujniki. Jest to wymagane do uzyskania dokładnych wyników testu zasilania linii.

Po zakończeniu testu aplikacja wyświetli powiadomienie o stanie każdej linii:

 • Test zaliczony.
 • Test przeszedł z usterkami.
 • Test niezaliczony.

Projektowanie

W celu zapewnienia prawidłowej instalacji i konfiguracji urządzeń kluczowe jest odpowiednie przygotowanie projektu systemu. Należy uwzględnić liczbę i rodzaje urządzeń w obiekcie, ich dokładną lokalizację i wysokość montażu, długość linii przewodowych Fibra, rodzaj zastosowanego przewodu oraz inne parametry. Przeczytaj artykuł, aby poznać wskazówki dotyczące przygotowania projektu systemu Fibra.

Długość i rodzaj przewodu

Dla Transmitter Fibra

Maksymalny zasięg komunikacji dla połączenia przewodowego przy użyciu topologii promieniowej wynosi 2000 metrów, a przy użyciu topologii pierścieniowej – 500 metrów.

Zalecane rodzaje przewodów:

 • U/UTP kat.5, 4 × 2 × 0,51 z przewodnikiem miedzianym.
 • Przewód sygnałowy 4 × 0,22 z żyłą miedzianą.

Należy pamiętać, że zasięg połączenia przewodowego może się różnić w przypadku użycia innych rodzajów przewodów. Nie przetestowano jeszcze innych rodzajów przewodów.

Dla urządzeń przewodowych innych producentów

Maksymalna długość przewodu do podłączenia urządzeń innych firm do Transmitter Fibra wynosi 3 metry.

 • Zalecany rodzaj przewodu — Przewód sygnałowy 4 × 0,22 z żyłą miedzianą.

Aby podłączyć urządzenie przewodowe do Transmitter Fibra, zalecamy użycie dodatkowego 5-pinowego przewodu. Posiada wymagane złącze i jest przeznaczony do umieszczenia modułu integracji wewnątrz obudowy czujnika przewodowego.

Weryfikacja za pomocą kalkulatora

Aby zapewnić prawidłowe stworzenie projektu i działanie systemu w praktyce, opracowaliśmy kalkulator zasilania Fibra. Na etapie projektowania systemu kalkulator pomaga określić jakość komunikacji i długość kabla dla przewodowych urządzeń Fibra.

Przygotowanie do instalacji

Ułożenie przewodów

Przed ułożeniem przewodów należy sprawdzić przepisy elektryczne i przeciwpożarowe obowiązujące w danym regionie. Należy ściśle przestrzegać odpowiednich norm i przepisów. Wskazówki dotyczące rozmieszczenia przewodów są dostępne w tym artykule.

Prowadzenie przewodów

Przed rozpoczęciem instalacji zalecamy dokładne zapoznanie się z sekcją Umieszczenie urządzeń. Należy bez żadnych odstępstw realizować ustalony projekt systemu. Naruszenie podstawowych zasad instalacji Transmitter Fibra i zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji może prowadzić do nieprawidłowej pracy i utraty połączenia z urządzeniem. Wskazówki dotyczące prowadzenia przewodów są dostępne w tym artykule.

Przygotowanie przewodów do podłączenia

Najpierw należy usunąć warstwę izolacyjną i odsłonić przewody, używając ściągacza izolacji. Końcówki przewodów, które będą podłączane do zacisków urządzenia, muszą być ocynowane lub zaciśnięte tulejką. Zapewnia to niezawodne połączenie i chroni przewód przed utlenianiem. Wskazówki dotyczące przygotowania przewodów są dostępne w tym artykule.

Instalacja

 1. Wyłącz zasilanie linii w aplikacji Ajax PRO:
  • HubUstawienia LinieZasilanie linii.
 2. Poprowadź przewód do połączenia Transmitter Fibra z obudową huba. Podłącz przewody do wymaganej linii huba.

  +24V – zacisk zasilania 24 V⎓.
  А, B – zaciski sygnałowe
  GND – masa.

 3. Przygotuj otwory na przewody w obudowie czujnika przewodowego, wewnątrz którego zainstalowany zostanie Transmitter Fibra.
 4. Podłącz przewody do zacisków wejściowych Transmitter Fibra zgodnie z poniższym schematem. Zwróć uwagę na prawidłową polaryzację i kolejność połączeń przewodów. Pewnie przymocuj przewód do zacisków.
  1. Jeśli Transmitter Fibra nie jest ostatnim urządzeniem na linii, przygotuj wcześniej drugi przewód. Podłącz przewody do zacisków Transmitter Fibra zgodnie z poniższym schematem.
  2. Jeśli Transmitter Fibra jest ostatnim urządzeniem w linii i wykorzystywana jest topologia promieniowa (radialna), zainstaluj rezystor końcowy na dwóch stykach, podłączając go do zacisków sygnałowych modułu integracji. Rezystor końcowy (120 Ohm) wchodzi w zakres kompletnego zestawu huba.
 5. Podłącz dołączony akcesoryjny 5-stykowy przewód do zacisku wyjściowego Transmitter Fibra.
 6. Podłącz przewody do zacisków wyjściowych urządzenia innej firmy. Schemat połączeń elektrycznych można znaleźć w instrukcji obsługi dostarczonej przez producenta urządzenia przewodowego. Zwróć uwagę na prawidłową polaryzację i kolejność połączeń przewodów. Pewnie przymocuj przewód do zacisków.

  Przed podłączeniem urządzenia do Transmitter Fibra należy dokładnie zapoznać się z instrukcjami producenta.

  Transmitter Fibra posiada 2 złącza (Z1 i Z2) do podłączenia urządzenia przewodowego wykorzystującego schemat AATT (tj. Alarm Alarm Tamper Tamper).

 7. Włącz zasilanie linii w aplikacji Ajax PRO:
  • HubUstawienia LinieZasilanie linii.
 8. Dodaj Transmitter Fibra do huba.
 9. Dodaj urządzenie przewodowe do systemu.
 10. Uruchom test działania modułu.

Konserwacja

Transmitter Fibra nie wymaga konserwacji po zamontowaniu w obudowie urządzenia przewodowego.

Pełny zestaw

 1. Transmitter Fibra.
 2. Akcesoryjny 5-pinowy przewód.
 3. Krótka instrukcja.

Gwarancja

Gwarancja dla produktów spółki z Limited Liability Company „Ajax Systems Manufacturing” jest ważna 2 lata po zakupie.

Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, zalecamy najpierw skontaktować się z działem wsparcia technicznego Ajax. W większości przypadków problemy techniczne można rozwiązać zdalnie.

Wsparcie techniczne:

Potrzebujesz pomocy?

W tej sekcji znajdziesz szczegółowe instrukcje i filmy edukacyjne na temat wszystkich funkcji systemu Ajax. A jeśli potrzebujesz pomocy specjalisty technicznego, jesteśmy dostępni non stop (24/7).

Zgłoszenie błędu w tekście

Zaznaczony tekst zostanie wysłany do naszych redaktorów: