Instrukcja użytkownika Socket (type F)

Zaktualizowano

Socket (type F) to bezprzewodowa inteligentna wtyczka z licznikiem zużycia energii do użytku wewnątrz pomieszczeń. Zaprojektowane jako europejski adapter wtyczki (type F), Socket (type F) kontroluje zasilanie urządzeń elektrycznych o obciążeniu do 2,5 kW. Socket (type F) wskazuje poziom obciążenia i jest zabezpieczony przed przeciążeniem. Łącząc się z systemem Ajax za pośrednictwem bezpiecznego protokołu radiowego Jeweller, urządzenie obsługuje komunikację na odległość do 1000 m w polu wiedzenia.

Socket (type F) działa tylko z hubami Ajax hubs i nie obsługuje połączeń za pośrednictwem modułów integracji ocBridge Plus lub uartBridge.

Używaj scenariuszy do programowania działań urządzeń automatyki (Relay, WallSwitch, LightSwitch, WaterStop lub Socket (type F)) w odpowiedzi na alarm. Za pomocą Button uruchamiaj scenariusze i automatyczne reakcje na zmiany temperatury, wilgotności, lub stężenia CO2. Scenariusz można utworzyć zdalnie w aplikacji Ajax.

Scenariusze poprzez naciśnięcie Button tworzy się w sekcji Ustawienia Button, Scenariusze związane z wilgotnością i stężeniem CO2 tworzy się w sekcji Ustawienia LifeQuality.

Dostępne są trzy modele Socket: 

Elementy funkcjonalne

ajax socket
 1. Gniazdko dwubolcowe.
 2. Obramowanie LED.
 3. Kod QR.
 4. Wtyczka dwubolcowa.

Zasada działania

Socket (type F) włącza/wyłącza zasilanie 110–230 V~, otwierając jeden biegun na polecenie użytkownika w aplikacji Ajax app lub automatycznie zgodnie ze scenariuszem, naciśnięciem przycisku Button, harmonogramem.

Socket (type F) jest zabezpieczony przed przeciążeniem napięciowym (poza zakresem 184-253 V) lub nadprądowym (powyżej 11 A). W przypadku przeciążenia zasilanie wyłącza się, a następnie automatycznie wznawia pracę po przywróceniu normalnych wartości napięcia. W przypadku przetężenia zasilanie wyłącza się automatycznie, ale może być przywrócone tylko ręcznie na polecenie użytkownika w aplikacji Ajax.

Maksymalne obciążenie rezystancyjne wynosi 2,5 kW. W przypadku obciążenia indukcyjnego lub pojemnościowego maksymalny prąd przełączania zmniejsza się do 8 A przy 230 V!

Socket (type F) z oprogramowaniem sprzętowym w wersji 5.54.1.0 lub nowszej może pracować w trybie impulsowym lub bistabilnym. W tej wersji oprogramowania sprzętowego można również wybrać stan styku przekaźnika:

 • Normalnie zamknięty — Socket (type F) przestaje dostarczać energię po aktywacji i wznawia działanie po wyłączeniu.
 • Normalnie otwarty — Socket (type F) dostarcza energię po aktywacji i przestaje po wyłączeniu.

Socket (type F) z oprogramowaniem sprzętowym w wersji starszej niż 5.54.1.0 działa tylko w trybie bistabilnym ze stykiem normalnie otwartym.

Jak sprawdzić wersję oprogramowania sprzętowego urządzenia

W aplikacji użytkownicy mogą sprawdzić moc lub ilość energii zużywanej przez urządzenia elektryczne podłączone przez Socket (type F).

Przy niskim obciążeniu (do 25 W) wskazania prądu i poboru mocy mogą być wyświetlane nieprawidłowo z powodu ograniczeń sprzętowych.

Podłączenie

Przed podłączeniem urządzenia

 1. Włącz hub i sprawdź jego połączenie z Internetem (logo świeci się na biało lub zielono).
 2. Zainstaluj aplikację Ajax. Utwórz konto użytkownika, dodaj hub do aplikacji i utwórz przynajmniej jedno pomieszczenie.
 3. Upewnij się, że hub nie jest uzbrojony i nie aktualizuje się, sprawdzając jego status w aplikacji Ajax.

Tylko użytkownicy z uprawnieniami administratora mogą dodać urządzenie do aplikacji.

Aby sparować Socket (type F) z hubem

 1. Kliknij Dodaj urządzenie w aplikacji Ajax.
 2. Nazwij urządzenie, zeskanuj lub wprowadź ręcznie kod QR (znajdujący się na obudowie i opakowaniu), wybierz pomieszczenie.
  ajax socket
 3. Podłącz Socket (type F) do gniazdka i odczekaj 30 sekund — ramka LED zacznie migać na zielono.
 4. Kliknij Dodaj; rozpocznie się odliczanie.
 5. Socket (type F) pojawi się na liście urządzeń huba.

Aktualizacja statusów urządzeń zależy od interwału pingu określonego w ustawieniach huba. Domyślna wartość to 36 sekund.

Jeśli parowanie urządzenia nie powiodło się, odczekaj 30 sekund, a następnie ponów próbę.

Aby nastąpiło wykrycie i sparowanie, urządzenie powinno znajdować się w zasięgu sieci bezprzewodowej huba (w tym samym obiekcie). Żądanie połączenia jest przesyłane tylko w momencie włączenia urządzenia.

Podczas parowania huba z inteligentną wtyczką, która była wcześniej sparowana z innym hubem, upewnij się, że została ona usunięta z poprzedniego huba za pomocą aplikacji Ajax. Aby urządzenie zostało poprawnie usunięte, powinno znajdować się w zasięgu sieci bezprzewodowej huba (w tym samym obiekcie): po poprawnym usunięciu ramka LED wtyczki Socket (type F) miga ciągle na zielono.

Jeśli urządzenie nie zostało poprawnie usunięte, wykonaj następujące czynności, aby podłączyć je do nowego huba:

 1. Upewnij się, że Socket (type F) znajduje się poza zasięgiem sieci bezprzewodowej poprzedniego huba (wskaźnik poziomu komunikacji pomiędzy urządzeniem a hubem w aplikacji jest przekreślony).
 2. Wybierz hub, z którym chcesz sparować Socket (type F).
 3. Kliknij Dodaj urządzenie.
 4. Nazwij urządzenie, zeskanuj lub wprowadź ręcznie kod QR (znajdujący się na obudowie i opakowaniu), wybierz pomieszczenie.
 5. Kliknij Dodaj; rozpocznie się odliczanie.
 6. W trakcie odliczania, podłącz Socket (type F) na kilka sekund do obciążenia co najmniej 25 W (poprzez podłączanie i odłączanie działającego czajnika lub lampy).
 7. Socket (type F) pojawi się na liście urządzeń huba.

Socket (type F) można podłączyć tylko do jednego huba.

Ikony

Ikony przedstawiają niektóre stany Socket (type F). Są wyświetlane w aplikacji Ajax na karcie Urządzenia tab.

Ikona Znaczenie
Poziom sygnału Jeweller — pokazuje siłę sygnału między hubem a inteligentnym gniazdkiem.
Urządzenie jest podłączone za pomocą podwajacza zasięgu sygnału radiowego.
Uaktywnienie zabezpieczenia prądowego.
Uaktywnienie zabezpieczenia napięciowego.
Uaktywnienie zabezpieczenia temperaturowego.

Stany

Stany zawierają informacje o urządzeniu i jego parametrach pracy. Stany Socket (type F) są dostępne w aplikacji Ajax. Aby uzyskać do nich dostęp:

 1. Przejdź do karty Urządzenia tab.
 2. Wybierz z listy Socket (type F).
Parametr Wartość
Poziom sygnału Jeweller

Jeweller jest protokołem służącym do transmisji zdarzeń i alarmów.

W polu wyświetlany jest poziom sygnału Jewellera między hubem lub podwajaczem zasięgu a Socket (typе F).

Zalecana wartość to 2–3 kreski.

Więcej o Jeweller

Połączenie przez Jeweller Status połączenia między hubem lub podwajaczem zasięgu a inteligentnym gniazdkiem:

 • Online — inteligentne gniazdko jest podłączone.
 • Offline — brak połączenia z inteligentnym gniazdkiem.
ReX Wyświetla status połączenia gniazdka z podwajaczem zasięgu sygnału radiowego:

 • Online — inteligentne gniazdko jest podłączone.
 • Offline — brak połączenia z inteligentnym gniazdkiem.

Pole jest wyświetlane, gdy urządzenie działa za pośrednictwem podwajacza zasięgu sygnału radiowego.

Aktywny Stan inteligentnego gniazdka:

 • Tak — styki gniazdka są zamknięte. Urządzenie elektryczne podłączone do gniazdka jest zasilane.
 • Nie — styki gniazdka są otwarte. Urządzenie podłączone do gniazdka nie jest zasilane.

Pole jest wyświetlane, jeśli Socket (typе F) działa w trybie bistabilnym.

Prąd

Wartość prądu pobieranego przez Socket (type F).

Częstotliwość aktualizacji wartości zależy od ustawień protokołu Jeweller. Domyślna wartość to 36 sekund.

Wartości prądu są wyświetlane w odstępach co 10 mA.

Napięcie

Wartość napięcia na gniazdku Socket (type F).

Częstotliwość aktualizacji wartości zależy od ustawień protokołu Jeweller. Domyślna wartość to 36 sekund.

Wartości napięcia są wyświetlane w odstępach co 1 V AC.

Zabezpieczenie nadprądowe Wskazuje, czy zabezpieczenie nadprądowe jest włączone.
Ochrona przed wysokim napięciem Stan ochrony przed wysokim napięciem

 • Włączone — zabezpieczenie napięciowe jest włączone. Gniazdko wyłącza się automatycznie, gdy napięcie zasilające przekroczy 184–253 V~.
 • Wyłączone — zabezpieczenie napięciowe jest wyłączone.

Inteligentne gniazdko automatycznie wznowi pracę, gdy napięcie wróci do normalnego poziomu.

Zalecamy dezaktywację tego zabezpieczenia, jeśli Socket jest podłączony do sieci 110 V~.

Zasilanie

Pobór mocy przez urządzenie podłączone do inteligentnego gniazdka.

Częstotliwość aktualizacji wartości zależy od ustawień protokołu Jeweller. Domyślna wartość to 36 sekund.

Wartości zużycia energii są wyświetlane w odstępach co 1 W.

Zużycie energii elektrycznej

Zużycie energii elektrycznej przez urządzenie podłączone do Socket (type F).

Częstotliwość aktualizacji wartości zależy od ustawień protokołu Jeweller. Domyślna wartość to 36 sekund.

Licznik jest zerowany po utracie zasilania Socket (type F).

Permanentna dezaktywacja Pokazuje stan funkcji dezaktywacji urządzenia:

 • Nie — urządzenie działa normalnie, reaguje na polecenia, wykonuje scenariusze i przekazuje wszystkie zdarzenia.
 • Całkowicie — urządzenie jest odłączone od systemu. Inteligentne gniazdko nie reaguje na polecenia, nie uruchamia scenariuszy i nie przekazuje zdarzeń.

Dowiedz się więcej

Jednorazowa dezaktywacja Status ustawienia jednorazowej dezaktywacji urządzenia:

 • Nie – urządzenie działa w trybie normalnym.
 • Całkowicie – urządzenie jest całkowicie wyłączone z działania systemu do momentu pierwszego rozbrojenia. Urządzenie nie wykonuje poleceń systemowych i nie zgłasza alarmów ani innych zdarzeń.

Dowiedz się więcej

Oprogramowanie Wersja oprogramowania sprzętowego inteligentnego gniazdka.
ID urządzenia ID/ numer seryjny urządzenia. Można go znaleźć na opakowaniu i na obudowie gniazdka.
Nr urządzenia Numer pętli (strefy) inteligentnego gniazdka.

Ustawienia

Aby zmienić ustawienia inteligentnego gniazdka w aplikacji Ajax:

 1. Przejdź do karty Urządzenia tab.
 2. Wybierz z listy Socket (type F).
 3. Przejdź do Ustawień, klikając ikonę kółka zębatego .
 4. Ustaw wymagane parametry.
 5. Kliknij Powrót, aby zapisać nowe ustawienia.
Ustawienie Wartość
Imię

Nazwa Socket (type F). Wyświetlana w treści SMS-ów i w powiadomieniach o zdarzeniach.

Aby zmienić nazwę, kliknij pole tekstowe.

Nazwa może zawierać do 12 znaków cyrylicy lub do 24 znaków łacińskich.

Pomieszczenie

Wybór wirtualnego pomieszczenie dla Socket (type F).

Nazwa pomieszczenia jest wyświetlana w treści SMS-ów i w powiadomieniach o zdarzeniach.

Powiadomienia Wybieranie powiadomień wtyczki:

 • W przypadku włączenia/wyłączenia – użytkownik otrzymuje powiadomienia od urządzenia przełączającego swój aktualny stan.
 • W przypadku wykonania scenariusza – użytkownik otrzymuje powiadomienia dotyczące wykonania scenariusza obejmującego dane urządzenie.

Ustawienie jest dostępne w przypadku podłączenia Socket (type F) do wszystkich hubów (z wyjątkiem modelu Hub) z oprogramowaniem sprzętowym w wersji OS Malevich 2.15 lub nowszej oraz w aplikacjach w następujących lub nowszych wersjach:

 • Ajax Security System 2.23.1 dla systemu iOS
 • Ajax Security System 2.26.1 dla systemu Android
 • Ajax PRO: Tool for Engineers 1.17.1 dla systemu iOS
 • Ajax PRO: Tool for Engineers 1.17.1 dla systemu Android
 • Ajax PRO Desktop 3.6.1 dla systemu macOS
 • Ajax PRO Desktop 3.6.1 dla systemu Windows
Zabezpieczenie nadprądowe Jeśli jest włączone, zasilanie zostanie odcięte, gdy obciążenie prądowe przekroczy 11 A; jeśli jest wyłączone, próg wynosi 6 A (lub 13 A przez 5 sekund).
Ochrona przed wysokim napięciem

Gdy ta opcja jest aktywna, zasilanie urządzenia podłączonego do gniazdka zostanie odcięte, jeśli napięcie przekroczy 184–253 V~.

Zalecamy dezaktywację tego zabezpieczenia, jeśli Socket jest podłączony do sieci 110 V~.

Tryb pracy Wybór trybu działania Socket (type F):

 • Impulsowy – gdy ta opcja jest włączona, Socket (type F) generuje impuls o określonym czasie trwania.
 • Bistabilny — Socket (type F) po aktywacji zmienia stan styków na przeciwny (np. z zamkniętych na otwarte).

Ustawienia są dostępne dla oprogramowania sprzętowego w wersji 5.54.1.0 lub nowszej.

Stan styku Wybór stanu normalnego dla styków gniazdka:

 • Normalnie zamknięte (NC) — w stanie normalnym styki gniazdka są zamknięte. Urządzenie elektryczne podłączone do wtyczki jest zasilane.
 • Normalnie otwarte (NO) — w stanie normalnym styki gniazdka są otwarte. Urządzenie elektryczne podłączone do wtyczki nie jest zasilane.
Czas trwania impulsu, s

Wybór czasu trwania impulsu – 1 do 255 sekund.

Ustawienie jest dostępne, gdy Socket (type F) działa w trybie impulsowym.

Wskazanie Opcja wyłączenia ramki LED urządzenia.
Jasność diod LED Możliwość regulacji jasności ramki LED urządzenia (wysoka lub niska).
Scenariusze

Otwiera menu do tworzenia i konfigurowania scenariuszy.

Scenariusze zapewniają ochronę obiektu na zupełnie nowym poziomie. Dzięki nim system alarmowy nie tylko informuje o zagrożeniu, lecz także aktywnie je odpiera.

Użyj scenariuszy do zautomatyzowania bezpieczeństwa. Na przykład, włącz oświetlenie w obiekcie, gdy czujnik magnetyczny uruchomi alarm.

Dowiedz się więcej

Test siły sygnału Jeweller

Rozpoczęcie testu poziomu sygnału Jewellera dla Socket (type F).

Test umożliwia sprawdzenie poziomu sygnału Jewellera i stabilności połączenia między hubem lub podwajaczem zasięgu a inteligentnym gniazdkiem, aby wybrać najlepsze miejsce instalacji urządzenia.

Dowiedz się więcej

Instrukcja użytkownika Otwarcie instrukcji użytkownika Socket (type F) w aplikacji Ajax.
Permanentna dezaktywacja

Umożliwia użytkownikowi wyłączenie urządzenia bez usuwania go z systemu.

Dostępne są dwie opcje:

 • Nie — urządzenie działa normalnie, reaguje na polecenia, wykonuje scenariusze i przekazuje wszystkie zdarzenia.
 • Całkowicie — urządzenie jest odłączone od systemu. Inteligentne gniazdko nie reaguje na polecenia, nie uruchamia scenariuszy i nie przekazuje zdarzeń.

Socket zachowuje swój stan z momentu dezaktywacji: włączony/wyłączony.

Dowiedz się więcej

Jednorazowa dezaktywacja

Umożliwia wyłączenie zdarzeń urządzenia do momentu pierwszego rozbrojenia.

Dostępne są dwie opcje:

 • Nie – urządzenie działa w trybie normalnym.
 • Całkowicie — urządzenie jest całkowicie wyłączone z działania systemu do momentu pierwszego rozbrojenia. Urządzenie nie wykonuje poleceń systemowych i nie zgłasza alarmów ani innych zdarzeń.

Socket zachowuje swój stan z momentu dezaktywacji: włączony/wyłączony.

Dowiedz się więcej

Usuń urządzenie Odłączenie urządzenia od huba i usunięcie jego ustawień.

Wskazanie

Socket (type F) informuje użytkownika o poziomie mocy zużywanej przez podłączone urządzenia za pomocą diody LED.

Jeśli obciążenie jest większe niż 3 kW (kolor fioletowy), aktywuje się zabezpieczenie prądowe.

Poziom obciążenia Wskazanie
Brak zasilania w Socket (type F) Bez wskazania
Socket (type F) wyłączony Niebieski
Socket (type F) włączony, bez obciążenia Zielony
~ 550 W Żółty
~ 1250 W Pomarańczowy
~ 2000 W Czerwony
~ 2500 W Ciemnoczerwony
~ 3000 W Fioletowy
Uruchomione jedno lub więcej zabezpieczeń Płynnie zapala się i gaśnie na czerwono
Awaria sprzętowa Szybko miga na czerwono

Dokładną moc można zobaczyć w aplikacji Ajax.

Test działania

Testy funkcjonalności Socket (type F) nie rozpoczynają się natychmiast, ale nie później niż w ciągu jednego okresu odpytywania hub – inteligentne gniazdko (36 sekund przy standardowych ustawieniach Jewellera). Czas pingu urządzeń można zmienić w menu Jeweller w ustawieniach huba.

Aby uruchomić test w aplikacji Ajax:

 1. Wybierz hub, jeśli masz ich kilka lub korzystasz z aplikacji PRO.
 2. Przejdź do karty Urządzenia .
 3. Wybierz z listy Socket (type F).
 4. Przejdź do Ustawień .
 5. Wybierz i uruchom Test poziomu sygnału Jewellera.

Wybór miejsca instalacji

Wybierając miejsce instalacji Socket (type F), należy wziąć pod uwagę poziom sygnału Jewellera oraz odległość między urządzeniem a hubem, a także obecność obiektów zakłócających sygnał radiowy: ścian, stropów czy dużych konstrukcji znajdujących się na terenie obiektu.

Socket (type F) może być zainstalowane przy stabilnym poziomie sygnału Jewellera od 2 do 3 kresek.

Aby w przybliżeniu obliczyć siłę sygnału w miejscu instalacji, skorzystaj z naszego kalkulatora zasięgu komunikacji radiowej. Jeżeli w miejscu planowanej instalacji poziom sygnału jest niższy niż 2 kreski, należy użyć podwajacza zasięgu sygnału radiowego.

Nie umieszczaj Socket (type F):

 1. Na zewnątrz. Może to spowodować awarię lub nieprawidłowe działanie urządzenia.
 2. W pobliżu metalowych przedmiotów lub luster (np. w metalowej szafce). Mogą one ekranować i tłumić sygnał radiowy.
 3. Wewnątrz pomieszczeń, w których temperatura i wilgotność przekraczają dopuszczalny zakres. Może to spowodować awarię lub nieprawidłowe działanie urządzenia.
 4. W pobliżu źródeł zakłóceń radiowych: mniej niż 1 metr od routera i przewodów zasilających. Może to spowodować utratę połączenia między hubem lub podwajaczem zasięgu a inteligentnym gniazdkiem.
 5. W miejscach, gdzie poziom sygnału jest niski lub niestabilny. Może to spowodować utratę połączenia między hubem lub podwajaczem zasięgu a inteligentnym gniazdkiem.

Instalacja

ajax socket

Przed zainstalowaniem inteligentnego gniazdka upewnij się, że wybrana lokalizacja jest optymalna i zgodna z wymaganiami niniejszej instrukcji.

Podczas instalacji i eksploatacji urządzenia należy przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa elektrycznego przy korzystaniu z urządzeń elektrycznych oraz wymagań przepisów bezpieczeństwa elektrycznego.

Aby zainstalować Socket (type F):

 1. Wybierz gniazdko (type F), do którego chcesz podłączyć Socket (type F).
 2. Podłącz gniazdo (type F).

Socket (type F) włączy się w ciągu 3 sekund po podłączeniu. Wskaźnik urządzenia poinformuje, że jest ono włączone.

Konserwacja

Urządzenie nie wymaga konserwacji.

Dane techniczne

Element uruchamiający Przekaźnik elektromagnetyczny
Okres eksploatacji Co najmniej 200 000 przełączeń
Napięcie i typ zewnętrznego źródła zasilania 110–230 V~, 50/60 Hz
Zabezpieczenie napięciowe dla sieci 230 V

Tak, 184-253 V~

Zalecamy dezaktywację tego zabezpieczenia, jeśli Socket jest podłączony do sieci 110 V~.

Maksymalny prąd obciążenia 11 A (ciągły), 13 A (do 5 s)
Tryby pracy

Impulsowy i bistabilny (oprogramowanie sprzętowe w wersji 5.54.1.0 lub nowszej. Data produkcji od 4 marca 2020 r.)

Tylko bistabilny (oprogramowanie sprzętowe w wersji poniżej 5.54.1.0)

Czas trwania impulsu 1 do 255 sekund (oprogramowanie sprzętowe w wersji 5.54.1.0 lub nowszej)
Maksymalne zabezpieczenie prądowe Tak, 11 A przy włączonym zabezpieczeniu, do 13 A przy wyłączonym zabezpieczeniu
Maksymalna ochrona przed temperaturą Tak, +85°С. Socket wyłącza się automatycznie, gdy przekracza próg temperatury
Stopień ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym Klasa I (z zaciskami uziemiającymi)
Kontrola parametrów zużycia energii Tak (prąd, napięcie, pobór mocy)
Wskaźnik obciążenia Tak
Moc wyjściowa (obciążenie rezystancyjne przy 230 V) Do 2.5 kW
Średnie zużycie energii w trybie gotowości Mniej niż 1 W⋅h
Protokół komunikacji radiowej

Jeweller

Dowiedz się więcej

Zakres częstotliwości sygnału radiowego 866,0 – 866,5 MHz
868,0 – 868,6 MHz
868,7 – 869,2 MHz
905,0 – 926,5 MHz
915,85 – 926,5 MHz
921,0 – 922,0 MHz
Zależnie od regionu sprzedaży.
Kompatybilność Współpracuje ze wszystkimi hubami i podwajaczami zasięgu sygnału radiowego Ajax.
Maksymalna moc sygnału radiowego 8,97 mW (limit 25 mW)
Modulacja sygnału radiowego GFSK
Zasięg sygnału radiowego Do 1000 m (bez przeszkód)
Metoda instalacji W gniazdku elektrycznym
Dopuszczalna temperatura pracy Od 0°С do +40°С
Wilgotność robocza do 75%
Klasa ochrony IP20
Wymiary całkowite 65,5 × 45 × 45 mm (z wtyczką)
Waga 58 g
Okres eksploatacji 10 lat

W przypadku zastosowania obciążenia indukcyjnego lub pojemnościowego maksymalny prąd przełączania zmniejsza się do 8 A przy 230 V AC~!

Zgodność z normami

Kompletny zestaw

 1. Socket (type F).
 2. Krótka instrukcja.

Gwarancja

Gwarancja dla produktów spółki z Limited Liability Company „Ajax Systems Manufacturing” jest ważna 2 lata po zakupie.

Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, zalecamy najpierw skontaktować się z naszym działem wsparcia, ponieważ problemy techniczne można rozwiązać zdalnie w połowie przypadków!

Wsparcie techniczne: [email protected]

Potrzebujesz pomocy?

W tej sekcji znajdziesz szczegółowe instrukcje i filmy edukacyjne na temat wszystkich funkcji systemu Ajax. A jeśli potrzebujesz pomocy specjalisty technicznego, jesteśmy dostępni non stop (24/7).

Zgłoszenie błędu w tekście

Zaznaczony tekst zostanie wysłany do naszych redaktorów: