For Users

Používateľská príručka MotionProtect Curtain

Updated

MotionProtect Curtain je bezdrôtový detektor pohybu so záclonovou detekčnou charakteristikou. Detektor má úzky horizontálny detekčný uhol a je určený na ochranu vnútorných priestorov: okná, vchody a ostatné vstupy a výstupy chránených objektov. Maximálna vzdialenosť detekcie pohybu je 15 m.

MotionProtect Curtain sa pripája do zabezpečovacieho systému Ajax pomocou Hubu. Komunikácia prebieha rádiovým zabezpečeným protokolom Jeweller. Pokrytie bezdrôtovým signálom môže vo voľnom priestore dosahovať až 1700 m. Predinštalovaná batéria zabezpečuje autonómnu prevádzku až po dobu 3 rokov.

Konfigurácia detektora je realizovaná prostredníctvom iOS alebo Android aplikácie, ktorá tiež upozorňuje užívateľa na akékoľvek udalosti pomocou push notifikácií, SMS správ alebo hovorov (ak je povolené).

Ajax môže byť pripojený k poplachovému prijímaciemu centru bezpečnostnej spoločnosti.

Pripojenie k integračným modulom ocBridge Plus a uartBridge nie je podporované.

Popis zariadenia

 1. LED indikátor
 2. Svetelný filter
 3. Otvor pre upevnenie detektora k držiaku skrutkou
 4. QR kód
 5. Tlačidlo na zapnutie/vypnutie
 6. Sabotážny kontakt
 7. Držiak SmartBracket (perforovaná časť je súčasťou ochrany proti neoprávnenému odtrhnutiu detektora z povrchu)

Princíp činnosti

Infračervené senzory detektora MotionProtect Curtain detegujú vniknutie do stráženého priestoru detegovaním pohybujúcich sa objektov s teplotou blízkou teplote ľudského tela.

Akonáhle je systém zastrážený, detektor nepretržite spracováva signály z dvojice IR senzorov. Pokiaľ dôjde k detekcii pohybu, detektor okamžite odošle poplachový signál do Hubu a signalizuje túto udalosť pomocou blikania zelenej LED diódy. Po zachytení poplachového signálu spustí Hub sirény, upozorní užívateľa a bezpečnostnú spoločnosť.

Pohybové poplachy sú odosielané každých 5 sekúnd

Aby sa predišlo falošným poplachom, obsahuje MotionProtect Curtain funkciu korelačného spracovania signálov, ktorú je možné povoliť v nastaveniach detektora. Akonáhle je funkcia povolená, detektor začne odosielať poplachové signály do Hubu len v prípade, že rovnaký pohybový signál je detegovaný oboma IR senzormi. Pokiaľ je funkcia zakázaná, MotionProtect Curtain odosiela poplachové signály aj v prípade, že je aktivovaný len jeden z dvoch IR senzorov.

Párovanie detektora s Hubom

Skôr než začnete s párovaním detektora:

 1. Zapnite Hub a overte, že je dostupné internetové pripojenie (Ethernet/GSM).
 2. Nainštalujte aplikáciu Ajax do svojho telefónu. Vytvorte si účet, pridajte svoj Hub do aplikácie a vytvorte aspoň jednu miestnosť.
 3. Skontrolujte stav Hubu v aplikácii a uistite sa, že je systém odstrážený a neprebieha aktualizácia.

Len užívatelia s administrátorskými právami môžu pridávať zariadenia do systému

Pripojenie detektoru k Hubu:

 1. V mobilnej aplikácii Ajax zvoľte Pridať zariadenie.
 2. Pomenujte zariadenie, načítajte alebo ručne vyplňte QR kód zariadenia (štítok s kódom je umiestnený v zadnej časti zariadenia alebo vo vnútri obalu), vyberte miestnosť a stlačte Pridať. Spustí sa odpočítavanie.
 3. Zapnite detektor stlačením a podržaním spúšťacieho tlačidla po dobu 3 sekúnd.

Pre nájdenie detektora a pripojenie je nutné, aby bol detektor umiestnený v dosahu bezdrôtového signálu Hubu. Požiadavka na pripojenie k Hubu bude odoslaná len v okamihu zapnutia detektora.

Pokiaľ nedôjde k spárovaniu detektora MotionProtect Curtain s Hubom počas 6 sekúnd, detektor sa automaticky vypne.

Ak je MotionProtect Curtain už spárovaný s iným Hubom, vypnite detektor a potom pokračuje s bežným postupom pripojenia detektora k Hubu.

Detektor sa po úspešnom spárovaní s Hubom zobrazí v mobilnej aplikácii Ajax v zozname zariadení. Aktualizácia stavových informácií detektora je závislá na nastavení rádiového protokolu v nastavení Hubu, pričom východisková hodnota nastavenia je 36 sekúnd.

Ak detektor zachytí pohyb skôr, než je systém zastrážený, neaktivuje sa ihneď, ale až po ďalšej výzve zaslanej Hubom.

Stavy

 1. Zariadenia
 2. MotionProtect Curtain
Parameter Hodnota
Teplota Teplota procesora detektora (mení sa postupne)
Sila signálu Jeweller Sila signálu medzi Hubom a detektorom
Stav batérie Stav batérie detektora zobrazený v krokoch po 25%
Zadný kryt Stav sabotážneho kontaktu detektora, ktorý reaguje na pokus o odpojenie a odstránenie detektora
Oneskorenie pri vstupe, s Oneskorenie bezpečnostného systému pri vstupe do chráneného objektu
Oneskorenie pri odchode, s Oneskorenie bezpečnostného systému pri odchode z chráneného objektu
Pripojenie Stav spojenia medzi Hubom a detektorom
Citlivosť detekcie Citlivosť detektora:

 • Nízka
 • Vysoká
 • Normálna
Korelačné spracovanie signálu Stav funkcie pre korelačné spracovanie signálu
Vždy aktívny Ak je povolené, detekcia pohybu je stále aktívna
Dočasná deaktivácia Indikuje stav zariadenia: aktívne, úplne deaktivované používateľom alebo deaktivované notifikácie zariadenia o stave sabotážneho kontaktu (Tamper)
Firmware Verzia firmware detektora
Identifikátor ID zariadenia

Nastavenie detektora

 1. Zariadenia
 2. MotionProtect Curtain
 3. Nastavenia
Parameter Hodnota
Prvá hodnota Názov detektora (nastaviteľné)
Miestnosť Virtuálna miestnosť, ku ktorej je zariadenie priradené
Citlivosť Nastavenie citlivosti detektora:

 • Nízka
 • Normálna
 • Vysoká
Korelačné spracovanie signálu Prepínač aktivácie korelačného spracovania signálu
Vždy aktívny Ak je povolené, detekcia pohybu je stále aktívna
Oneskorenie pri vstupe, s Nastavenie časového oneskorenia pri vstupe
Oneskorenie pri odchode, s Nastavenie časového oneskorenie pri odchode
Oneskorenie v nočnom režime Aktivácia / deaktivácia časového oneskorenia pri vstupe / odchode v nočnom režime
LED indikácia poplachu

Umožňuje deaktivovať LED diódy počas poplachu. K dispozícii pre zariadenia s verziou firmware 6.53.1.1 alebo vyššou

Ako nájsť verziu firmwaru alebo ID detektora alebo zariadenia?

Čiastočné aktivovanie Aktivácia / deaktivácia detektora v nočnom režime
Upozornenie sirénou pokiaľ je detegovaný pohyb Ak je aktívna, sirény pridané do systému signalizujú poplach po detekcii pohybu
Skúška sily signálu Spustenie testu sily signálu
Test zóny detekcie Spustenie testu detekčných zón
Test útlmu Spustenie testu útlmu signálu (dostupné pre detektory s firmwarom vo verzii 3.50 a vyššej)
Dočasná deaktivácia

Umožňuje používateľovi odpojiť zariadenie bez jeho vybratia zo systému.

K dispozícii sú dve možnosti:

 • Deaktivovať úplne — Zariadenie nebude vykonávať systémové príkazy ani spúšťať automatizačné scenáre. Systém bude ignorovať poplachy a notifikácie zariadenia
 • Deaktivovať notifikácie o stave krytu — správy o aktivácii sabotážneho kontaktu (Tamper) zariadenia budú ignorované

Viac informácií o dočasnej deaktivácii zariadenia

Užívateľská príručka Užívateľská príručka detektora
Zrušiť spárovanie detektora Odstránenie detektora zo systému

Indikácia detektora

Detektor pohybu MotionProtect Curtain je disponuje LED indikátorom v zelenej a červenej farbe, ktorý indikuje stavy zariadenia.

Indikácia pri stlačení tlačidla na zapnutie / vypnutie detektora

Udalosť Indikácia
Stlačenie a pridržanie tlačidla (detektor je zapnutý) Rozsvietenie červeného LED indikátora
Zapnutie detektora Rozsvietenie zeleného LED indikátora
Vypnutie detektora Rozsvietenie červeného LED indikátora nasledované 3 krátkymi bliknutiami

Indikácia pri prevádzke detektora

Udalosť Indikácia Poznámka
Pripojenie detektora k Hubu Blikanie zeleného LED indikátora po dobu niekoľkých sekúnd
Hardwarová chyba Nepretržité blikanie červeného LED indikátora Vyžadovaná oprava — kontaktujte servisné stredisko Ajax
Detekcia pohybu alebo otvorenie krytu detektora Rozsvietenie červeného LED indikátora po dobu jednej sekundy
Nutná výmena batérie Pomalé rozsvecovanie a zhasínanie zeleného LED indikátora Pozri kapitolu — Výmena batérie

Testovanie funkčnosti

Zabezpečovací systém Ajax umožňuje vykonávať testy funkčnosti pripojených zariadení.

Test sa nespustí okamžite, ale až po uplynutí približne 36 sekúnd pri štandardnej konfigurácii systému. Časové oneskorenie spustenia testu závisí na nastavených parametroch komunikačného protokolu Jeweller.

Test sily signálu

Test zóny detekcie

Test útlmu

Umiestnenie detektora

ajax motionprotect curtain

Efektivita zabezpečovacieho systému závisí od umiestnenia detektora. Pri výbere miesta inštalácie berte do úvahy orientáciu svetelného filtra a prekážok, ktoré môžu obmedziť detekčné schopnosti detektora alebo dosah rádiového signálu.

ajax motionprotect curtain

Výsledkom nevhodne zvoleného umiestnenia môžu byť falošné poplachy alebo chybné fungovanie detektora.

Detektor neinštalujte:

 • Vo vonkajšom prostredí.
 • Pred okna do dosahu priameho slnečného žiarenia.
 • Pred objekty, ktoré rýchlo menia svoju teplotu (napr. elektrické a plynové kúrenie).
 • Naproti pohybujúcim sa objektom s teplotou blízkou teplote ľudského tela (pohybujúce sa závesy nad radiátormi).
 • V blízkosti miest s rýchlou cirkuláciou teplého vzduchu (výstupy ventilácie, výfuky, elektrické priamotopy).
 • V blízkosti kovových predmetov a zrkadiel, ktoré spôsobujú útlm a rušenie rádiového signálu.
 • V priestoroch s teplotou či vlhkosťou mimo predpísané rozsahy.
 • Bližšie než 1 m od Hubu.

Ak detektor vyvoláva falošné poplachy kvôli rušeniu a nie je možné ho umiestniť inam, mala by byť aktivovaná funkcia korelačného spracovania signálu.

Aktívna funkcia korelačného spracovania signálu znižuje dosah detektora v závislosti od nastavenia citlivosti

Citlivosť Dosah detekcie pohybu s korelačným spracovaním signálu * Dosah detekcie pohybu bez korelačného spracovania signálu *
Nízka Do 6 m Do 11 m
Normálna Do 7 m Do 13 m
Vysoká Do 8 m Do 15 m

*pri okolitej teplote 23°C

Ak je to možné, vyhnite sa použitiu detektora na takých miestach, kde je možné detegovať pohyb vo väčšej vzdialenosti, ako je požadované. Najlepším miestom pre použitie detektora je uzavretý priestor. Napríklad na detekciu pohybu v priechode nainštalujte detektor priamo do priechodu. Tým dosiahnete to, že detektor bude aktivovaný iba osobou, ktorá priechodom prejde.

ajax motionprotect curtain

Pre zabránenie detekcie pohybu domácich zvierat, otočte detektor hore nohami a nainštalujte ho v dostatočnej výške tak, aby bol pohyb domácich zvierat pod detekčnou zónou.

ajax motionprotect curtain

Umiestnenie detektora MotionProtect Curtain závisí tiež na vzdialenosti od Hubu a na prekážkach, ktoré môžu medzi zariadeniami byť a obmedzovať kvalitu rádiového signálu (napr. steny, stropy alebo veľké objekty v miestnosti).

Pomocou mobilnej aplikácie Ajax skontrolujte kvalitu rádiového signálu v mieste inštalácie detektora. Ak je na indikátore iba jeden pruh, nie je zaručený stabilný a spoľahlivý prenos informácií. Pokúste sa zvoliť optimálnejšie umiestnenie detektora – dokonca aj posun o 20 cm môže výrazne zlepšiť kvalitu spojenia.

Pokiaľ ani po zmene umiestnenia detektora nie je príjem signálu dostatočný, použite rozširovač signálu Ajax ReX.

Všeobecne sa odporúča, aby bola optika detektora orientovaná kolmo k predpokladanému smeru pohybu narušiteľa.

Uistite sa, že nábytok, rastliny, dekorácie a objekty vyrobené zo skla nezasahujú do zorného poľa detektora.

Doporučená inštalačná výška detektora je 2.4 metra

Pokiaľ nie je detektor inštalovaný v odporúčanej výške, dôjde k obmedzeniu veľkosti stráženého priestoru, čo má vplyv na kvalitu detekcie.

Detektor MotionProtect Curtain nevie detegovať pohyb za sklom. Preto neinštalujte detektor na miesta, kde by mohlo byť zorné pole detektora blokované sklenenými prekážkami (napr. otvorením okna).

Postup inštalácie detektora

Pred inštaláciou detektora sa uistite, že ste vybrali vhodné miesto v súlade s týmto manuálom.

Detektor MotionProtect Curtain je možné inštalovať 2 spôsobmi:

 • priamo na rovný povrch
ajax motionprotect curtain
 • pomocou pribalenej konzoly.
ajax motionprotect curtain

Postup inštalácie:

 1. Pomocou pribaleného spojovacieho materiálu pripevnite držiak SmartBracket alebo konzolu k pevnému povrchu.
 2. Umiestnite detektor do držiaka SmartBracket.
 3. Zaistite detektor v držiaku SmartBracket v spodnej časti skrutkou.

Pre trvalé upevnenie sa neodporúča použitie obojstrannej lepiacej pásky — časom dochádza k jej vysušeniu, čím hrozí pád detektora a jeho následné poškodenie, vyvolanie falošného poplachu či obmedzenie detekčných schopností.

Ak sa LED indikátor po upevnení detektora do držiaka SmartBracket nerozbliká, skontrolujte v mobilnej aplikácii Ajax, či je kryt detektora riadne uzatvorený (sabotážny kontakt Tamper je zopnutý) a či je držiak riadne upevnený k povrchu. Pokiaľ dôjde k násilnému odtrhnutiu detektora z povrchu, užívateľ či poplachové prijímacie centrum dostane o tejto udalosti informáciu.

Po inštalácii detektora spustite Test zóny detekcie. V prípade nesprávnej funkcie je potrebné detektor premiestniť.

Údržba a výmena batérie

Pravidelne zbavujte kryt detektora prachu, pavučín a ďalších nečistôt. Používajte mäkkú suchú handričku vhodnú pre starostlivosť o zariadenie.

Nepoužívajte na čistenie detektora látky, ktoré obsahujú alkohol, acetón, benzín alebo iné rozpúšťadlá. Optiku PIR senzora opatrne zotrite — škrabance môžu znížiť citlivosť detekcie pohybu.

Predinštalované batérie môžu detektor napájať až po dobu 3 rokov (pri dopytovaní detektora Hubom každé 3 minúty). Pokiaľ dôjde k vybitiu batérií, systém informuje užívateľa o tejto udalosti prostredníctvom push notifikácie alebo SMS správy. Vybité batérie sú tiež pri detekcii pohybu alebo aktivácii sabotážneho kontaktu (tamper) signalizované postupným rozsvecovaním a zhasínaním zeleného LED indikátora.

Výmena batérie

Technická špecifikácia

Detekčný element 2x PIR senzor
Detekčný uhol Horizontálne — 6°, vertikálne — 90°
Umiestnenie Iba vnútorné
Dosah detekcie pohybu Až 15/13/11 m (až 8/7/6 m s povoleným korelačným spracovaním signálu)
Potlačenie falošných poplachov Áno — Korelačné spracovanie signálu
Sabotážny kontakt Áno (tamper) — odpojenie a poškodenie tela detektora
Prevádzková frekvencia 866,0 – 866,5 MHz
868,0 – 868,6 MHz
868,7 – 869,2 MHz
905,0 – 926,5 MHz
915,85 – 926,5 MHz
921,0 – 922,0 MHz
Závisí od regiónu predaja.
Kompatibilita Funguje iba s Huby a rozširovače signálu ReX
Maximálny vysielací výkon max. 20 mW
Modulácia signálu GFSK
Dosah rádiového signálu Až 1700 m vo voľnom priestore
Napájanie 1x batéria CR123A, 3V DC
Výdrž batérií Až 3 roky
Rozsah prevádzkovej teploty -10°C do + 40°C
Stupeň krytia IP54
Rozmery 134 × 44 × 34 mm
Hmotnosť 118 g

Obsah balenia

 1. Detektor MotionProtect Curtain
 2. SmartBracket držiak
 3. Batérie CR123A (predinštalovaná)
 4. Spojovací materiál
 5. Rýchly návod
 6. 90°konzola

Záruka

Záruka na produkty Limited Liability Company “Ajax Systems Manufacturing” platí 2 roky po zakúpení a nevzťahuje sa na predinštalovanú batériu.

Ak zariadenie nepracuje správne, obráťte sa najskôr na našu technickú podporu — 50% prípadov možno vyriešiť vzdialene.

Technická podpora: [email protected]

Need help?

In this section you’ll find detailed manuals and educational videos about all features of Ajax. And in case you need help of a technical specialist, we’re available 24/7.

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: