For Users

Používateľská príručka KeyPad

Updated

KeyPad je bezdrôtová dotyková klávesnica určená k ovládaniu zabezpečovacieho systému Ajax zadávaním číselného kódu alebo stlačením funkčného tlačidla. KeyPad je pripojená k bezpečnostnému systému Ajax prostredníctvom šifrovaného protokolu Jeweller s efektívnym komunikačným dosahom bez prekážok až 1700 metrov. Životnosť batérie je až 2 roky. Klávesnica je určená na vnútorné použitie.

DÔLEŽITÉ: Tento návod na použitie obsahuje všeobecné informácie o produkte Ajax KeyPad. Pred použitím zariadenia odporúčame preštudovať ďalšie informácie uvedené na webu: https://support.ajax.systems/en/manuals/keypad/ (K dispozícii v angličtine)

Popis zariadenia

 1. Indikátor “Zastrážené”
 2. Indikátor “Odstrážené”
 3. Indikátor “Čiastočne zastrážené”
 4. Indikátor “Porucha”
 5. Numerická klávesnica
 6. Tlačidlo “Clear”
 7. Tlačidlo “Funkcia”
 8. Tlačidlo “Zastrážiť”
 9. Tlačidlo “Odstrážiť”
 10. Tlačidlo “Čiastočne zastrážiť”
 11. Sabotážny kontakt
 12. Tlačidlo pre zapnutie / vypnutie
 13. QR kód

Voľba miesta inštalácie

Neinštalujte klávesnicu:

 1. Mimo budovu (vonku).
 2. V blízkosti elektrického vedenia.
 3. V blízkosti kovových predmetov a zrkadiel spôsobujúcich zoslabenie rádiového signálu.
 4. V priestoroch s teplotou alebo vlhkosťou presahujúcou hodnoty uvedené v technickej špecifikácii.

Upozornenie: Pred samotnou inštaláciou dotykovej klávesnice odporúčame po jej spárovaní s Hubom najprv vykonať test kvality signálu, ktorý možno aktivovať v menu nastavenia klávesnice v mobilnej aplikácii.

Stav indikátora Úroveň signálu
Tri modré indikátory blikajú krátko Vynikajúca úroveň signálu
Dva modré indikátory blikajú Dobrá úroveň signálu
Jeden modrý indikátor bliká Zlá úroveň signálu
Červený indikátor svítí Žiadny signál

Upozornenie: Dotyková klávesnica je navrhnutá tak, aby spoľahlivo a správne fungovala, ak je umiestnená v držiaku SmartBracket a pripevnená k rovnému povrchu. Ak je používaná iným spôsobom (napr. pri držaní klávesnice v rukách), nie je zaručená jej funkčnosť.

Montáž

Klávesnicu KeyPad pripevnite na zvislý, rovný a stabilný povrch.

 1. Odstráňte držiak SmartBracket z klávesnice pohybom v smere naznačenom šípkou v kapitole 1 (dole).
 2. Označte si pozíciu dier na povrchu pomocou držiaku SmartBracket. Tie potom vyvŕtajte.
 3. Pripevnite držiak klávesnice k povrchu pomocou priloženého spojovacieho materiálu.
 4. Nasaďte klávesnicu na držiak a pohybom smerom nadol ju zaistite. Potom pomocou skrutky (15) v spodnej časti klávesnice (pozri kapitolu 1) upevnite k držiaku.

Poznámka: Aktivácia / deaktivácia sabotážneho kontaktu je signalizovaná bliknutím červeného indikátora “Porucha”.

Upozornenie: Použitie iného spojovacieho materiálu ako priloženého môže poškodiť držiak SmartBracket a znemožniť inštaláciu klávesnice. Súčasťou balenia sú aj obojstranné lepiace pásky 3M, ktoré slúžia iba k dočasnému pripevneniu klávesnice. Nepoužívajte ich pre trvalé upevnenie klávesnice. Lepidlo sa pôsobením tepla vysušuje a môže dôjsť k pádu klávesnice a jej poškodeniu.

Spárovanie a konfigurácia klávesnice

Upozornenie: Klávesnicu je možné pripojiť len k zabezpečovaciemu systému Ajax. Nie je možné ju pripojiť k inému systému prostredníctvom integračných modulov Ajax uartBridge alebo Ajax ocBridge Plus.

Klávesnica sa spáruje s Hubom pomocou mobilnej aplikácie Ajax. Otvorte mobilnú aplikáciu Ajax, na záložke Zariadenie stlačte tlačidlo Pridať zariadenie a postupujte podľa pokynov v sprievodcovi. Po vyzvaní stlačte a podržte tlačidlo (12) v zadnej časti klávesnice.

Poznámka: Ak dôjde pri procese spárovania k chybe, stlačte a podržte tlačidlo v zadnej časti klávesnice a vypnite ju. Počkajte minimálne 5 sekúnd a proces spárovania opakujte.

Aktuálny stav systému na klávesnici zistíte po stlačení tlačidla “Clear” (6).

V mobilnej aplikácii Ajax je možné zmeniť prednastavený prístupový kód pre zmenu stavu systému (123456) a nátlakový (SOS) kód (123457). Kód môže byť nastavený 4,5, alebo 6-ciferný. Klávesnica disponuje tiež ochranou proti hádaniu kódu (po 3 nesprávnych zadaniach sa klávesnica zablokuje po nastavenú dobu).

Klávesnica umožňuje rozlišovať jednotlivých užívateľov systému podľa ich užívateľských kódov a ovládať jednotlivé skupiny (zóny) detektorov. Pre viac informácií o týchto funkciách navštívte webové stránky www.smart-alarm.eu.

Ovládanie klávesnice

Klávesnicu aktivujete v stand-by režime stlačením ktoréhokoľvek z dotykových tlačidiel. Po rozsvietení podsvietenia zadajte kód a potom stlačte požadované funkčné tlačidlo: – zastráženie systému, – čiastočné zastráženie systému (nočný režim), – odstráženie systému. Chybne zadaný kód je možné stlačením tlačidla “Clear” (6) zmazať. Zmena stavu systému do režimu zastráženia alebo čiastočného zastráženia je okrem LED indikácie signalizovaná 1 krátkym pípnutím, zmena stavu systému do režimu odstráženia je signalizovaná 2 krátkymi pípnutiami. Tlačidlo slúži podľa nastavenia v mobilnej aplikácii Ajax k vyhláseniu tiesňového poplachu, stíšeniu poplachu vyhláseného detektormi FireProtect / FireProtect Plus, ovládaniu jednotlivých skupín (zón) a rozlišovaniu užívateľov podľa ich užívateľských kódov.

Správa zabezpečenia pomocou kódov

Aktiváciu celého systému alebo vybraných skupín je možné ovládať pomocou kódov klávesnice alebo používateľských kódov (nakonfigurovaných v aplikácii).

Pokiaľ je použitý používateľský kód, meno používateľa, ktorý systém či skupinu aktivoval / deaktivoval sa zobrazí vo výpise notifikácií. Pokiaľ je použitý kód klávesnice, meno používateľa, ktorý stav systému alebo skupiny zmenil, sa nezobrazí.

Správa zabezpečenia celého systému pomocou kódu klávesnice

Zadajte kód klávesnice a stlačte tlačidlo aktivácie / deaktivácie / Nočného režimu .

Napríklad: 1234 →

Správa zabezpečenia skupín pomocou kódu klávesnice

Zadajte kód klávesnice, stlačte *, zadajte ID skupiny a stlačte tlačidlo aktivácie / deaktivácie / Nočného režimu .

Napríklad: 1234 → * → 02 → 

Čo je to ID skupiny?

Ak je klávesnici KeyPad priradená niektorá zo skupín (voľba Povolenie aktivovať / deaktivovať systém v nastavení klávesnice), nie je potrebné zadávať ID skupiny. Na ovládanie stavu tejto skupiny postačí zadanie kódu klávesnice alebo používateľského kódu.

Majte prosím na pamäti, že ak je klávesnici KeyPad priradená niektorá zo skupín, nie je možné spravovať Nočný režim pomocou kódu klávesnice.

V tomto prípade je možné Nočný režim aktivovať iba pomocou používateľského kódu (ak má používateľ príslušné práva).

Používateľské práva v zabezpečovacom systéme Ajax

Správa zabezpečenia celého systému pomocou používateľského kódu

Zadajte ID používateľa, stlačte *, zadajte používateľský kód a stlačte tlačidlo aktivácie / deaktivácie / Nočného režimu .

Napríklad: 02 → * → 1234 → 

Čo je to ID používateľa?

Správa zabezpečenia skupiny pomocou používateľského kódu

Zadajte ID používateľa, stlačte *, zadajte používateľský kód, stlačte *, zadajte ID skupiny a stlačte tlačidlo aktivácie / deaktivácie / Nočného režimu .

Napríklad: 02 → * → 1234 → * → 05 → 

Čo je to ID skupiny?

Čo je to ID používateľa?

Ak je klávesnici KeyPad priradená niektorá zo skupín (voľba Povolenie aktivovať / deaktivovať systém v nastavení klávesnice), nie je potrebné zadávať ID skupiny. Na ovládanie stavu tejto skupiny postačí zadanie používateľského kódu.

Použitie nátlakového kódu

Nátlakový kód umožňuje deaktivovať systém, pričom dôjde k vyhláseniu tichého poplachu. Aplikácia Ajax ani pripojené sirény nebudú signalizovať poplach, avšak poplachové prijímacie centrum a ostatní používatelia budú o tejto udalosti vyrozumení. Môžete použiť nátlakový kód používateľa alebo klávesnice.

Čo je to nátlakový kód a ako ho použiť?

Scenáre a sirény reagujú na deaktiváciu systému rovnako ako za bežných okolností.

Na použitie nátlakového kódu klávesnice:

Zadajte nátlakový kód klávesnice a stlačte tlačidlo pre deaktiváciu .

Napríklad: 4321 →

Pre použitie používateľského nátlakového kódu:

Zadajte ID používateľa, stlačte *, zadajte používateľský nátlakový kód a stlačte tlačidlo pre deaktiváciu .

Napríklad: 02 → * → 4422 →

Výmena batérií

Pri výmene batérie zložte klávesnicu z držiaka SmartBracket, odskrutkujte štvoricu vrutov (14) v zadnej časti klávesnice a otvorte jej kryt. Batérie vyberte a nahraďte novými batériami typu AAA.

Upozornenie: Pri výmene batérií vždy dodržujte polaritu naznačenú na doske plošného spoja klávesnice.

Technické specifikace

Signalizácia Akustická, LED
Klávesnica Dotyková (15 tlačidiel)
Nátlakový (SOS) kód Áno
Ochrana proti neoprávnenej manipulácii Áno (Tamper)
Ochrana proti hádaniu kódu Áno
Frekvenčné pásmo 866,0 – 866,5 MHz
868,0 – 868,6 MHz
868,7 – 869,2 MHz
905,0 – 926,5 MHz
915,85 – 926,5 MHz
921,0 – 922,0 MHz
Závisí od regiónu predaja.
Efektívny vyžarovaný výkon 8.21 dBm / 6.06 mW (do 20 mW)
Modulácia GFSK
Rádiový signál

Do 1 700 m (bez prekážok)

Ďalšie informácie

Napájanie 4 × AAA, 3 V
Životnosť batérie Až 2 roky
Stupeň krytia IP50
Rozmedzie prevádzkovej teploty / vlhkosti Od -10°С do +40°С / do 75% bez kondenzácie
Stupeň zabezpečenia podľa ČSN EN 50131-1 2. — nízke až stredné riziko
Trieda prostredia podľa ČSN EN 50131-1 II. — vnútorné všeobecné
Rozmery 150 × 103 × 14 mm
Hmotnosť 197 g

Obsah balení

 1. KeyPad
 2. Montážny panel SmartBracket
 3. Batérie AAA (predinštalované)
 4. Spojovací materiál
 5. Užívateľská príručka

Záruka

Záručná lehota pre zariadenie od Limited Liability Company “Ajax Systems Manufacturing” trvá 2 roky od zakúpenia produktu a nevzťahuje sa na priloženú batériu.

Ak zariadenie nepracuje správne, odporúčame najprv kontaktovať technickú podporu — v polovici prípadov môžu byť technické problémy vyriešené na diaľku!

 • Kompletní informace týkající se záruky, certifikáty, osvědčení a další dokumenty jsou dostupné na webové stránce: ajax.systems
 • Technická podpora (pondělí – pátek, 08:00 – 16:00): [email protected]

Need help?

In this section you’ll find detailed manuals and educational videos about all features of Ajax. And in case you need help of a technical specialist, we’re available 24/7.

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: