Instrukcja użytkownika ManualCallPoint (Red) Jeweller

Zaktualizowano

ManualCallPoint Jeweller to bezprzewodowy przycisk do ręcznego aktywowania alarmu pożarowego. Urządzenie pozwala na aktywowanie alarmu w przypadku zagrożenia. Przycisk można zresetować za pomocą specjalnego narzędzia (klucza) dołączonego do zestawu. Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do montażu wewnątrz pomieszczeń.

W odróżnieniu od pozostałych resetowalnych przycisków, domyślnym trybem działania ManualCallPoint (Red) Jeweller jest Alarm pożarowy. Dowiedz się więcej

W celu przesyłania alarmów i zdarzeń, ManualCallPoint Jeweller komunikuje się z hubem za pośrednictwem bezpiecznego protokołu Jeweller. Zasięg łączności wynosi do 1700 metrów w terenie pozbawionym przeszkód.

Elementy funkcjonalne

 1. Przezroczysta pokrywa ochronna.
 2. Wskaźnik LED.
 3. Resetowalny element łamliwy.
 4. Uchwyt montażowy SmartBracket.
 5. Przycisk styku antysabotażowego. Wyzwala się, gdy ktoś próbuje odłączyć obudowę przycisku od powierzchni lub zdjąć z uchwytu montażowego.
 6. Przycisk zasilania.
 7. Kod QR z identyfikatorem urządzenia do parowania przycisku z hubem Ajax.
 8. Otwór na specjalne narzędzie.
 9. Specjalne narzędzie (klucz).

Kompatybilne huby i podwajacze zasięgu

Do działania urządzenia wymagany jest hub Ajax z oprogramowaniem sprzętowym OS Malevich 2.17 lub nowszym.

Aby dodać hub do systemu, należy utworzyć wirtualną przestrzeń w aplikacji Ajax odpowiedniej wersji.

Funkcja przestrzeni jest dostępna dla aplikacji w następujących wersjach i wyższych:

 • Ajax Security System 3.0. dla systemu iOS;
 • Ajax Security System 3.0. dla systemu Android;
 • Ajax PRO: Tool for Engineers 2.0 dla systemu iOS;
 • Ajax PRO: Tool for Engineers 2.0 dla systemu Android;
 • Ajax PRO Desktop 4.0. dla systemu macOS;
 • Ajax PRO Desktop 4.0. dla systemu Windows.

Zasada działania

ManualCallPoint Jeweller umożliwia wyzwolenie alarmu w przypadku sytuacji awaryjnej. Aby aktywować, należy podnieść przezroczystą pokrywę ochronną (jeśli jest zainstalowana) i nacisnąć środkową część (resetowalny element łamliwy). Działanie to przesuwa element łamliwy do środka, co wyzwala alarm. Na górze i na dole pojawiają się dwie żółte kreski, wskazujące stan urządzenia.

System domyślnie aktywuje wbudowane syreny czujników pożarowych. Sygnał alarmowy jest następnie przesyłany do cstacji monitorowania alarmów (CMS). Użytkownicy otrzymują powiadomienia dźwiękowe w aplikacji Ajax. System może być skonfigurowany w sposób, aby wysyłał krytyczne alerty, które omijają ustawienia telefonu w trybie „cichym” lub „nie przeszkadzać”.

Alarm jest aktywny do momentu zresetowania przycisku za pomocą dołączonego specjalnego narzędzia. Aby zresetować, włóż klucz do odpowiedniego otworu.

Po zresetowaniu przycisk jest gotowy do ponownego użycia.

Urządzenie posiada przezroczystą pokrywę chroniącą przed przypadkowym naciśnięciem podczas montażu oraz użytkowania. Montaż pokrywy jest jednak opcjonalny.

ManualCallPoint Jeweller pracuje w dwóch trybach: Alarm pożarowy oraz Wyzwalanie scenariusza.

Tryb alarmu pożarowego

Po naciśnięciu przycisku w trybie alarmu pożarowego system przesyła sygnał alarmowy do użytkowników w aplikacji i do CMS. Transmisja alarmów do CMS jest opcjonalna i można ją konfigurować.

Naciśnięcie przycisku ManualCallPoint Jeweller w trybie alarmu pożarowego spowoduje wywołanie alarmu niezależnie od trybu bezpieczeństwa systemu.

Tryb wyzwalania scenariusza

W trybie Wyzwalanie scenariusza, ManualCallPoint Jeweller pozwala na sterowanie jednym lub kilkoma urządzeniami automatyzacji poprzez naciśnięcie przycisku.

Aby powiązać akcję urządzenia automatyzacji z naciśnięciem przycisku ManualCallPoint Jeweller, należy wykonać następujące kroki:

 1. Otwórz aplikację Ajax i przejdź na kartę Urządzenia .
 2. Wybierz ManualCallPoint Jeweller z listy urządzeń i przejdź do Ustawień klikając ikonę koła zębatego .
 3. Wybierz tryb Wyzwalanie scenariusza w sekcji Tryb pracy.
 4. Przejdź do menu Scenariusze. Jeśli tworzysz scenariusz po raz pierwszy, kliknij Utwórz scenariusz. Jeśli scenariusze zostały już utworzone w systemie , kliknij Dodaj scenariusz.
 5. Wybierz jedno lub więcej urządzeń automatyzacji, aby wykonać akcję.
 6. Wprowadź Nazwę scenariusza i określ Działanie urządzenia do wykonania, naciskając ManualCallPoint Jeweller:
  • Włącz;
  • Wyłącz.

  Ustawienie Działanie urządzenia jest niedostępne podczas konfigurowania scenariusza dla urządzeń automatyzacji pracujących w trybie impulsowym. Po uruchomieniu scenariusza urządzenia te zamkną/otworzą styki na określony czas. Tryb pracy i czas trwania impulsu można zmienić w ustawieniach automatyzacji.

 7. Jeśli wybranych jest kilka urządzeń, należy określić, które z nich wyzwala scenariusz: dowolne z listy lub wszystkie wybrane w ustawionym czasie.
 8. Kliknij Zapisz. Nowy scenariusz pojawi się teraz na liście scenariuszy urządzenia.

Wysyłanie zdarzeń do stacji monitorowania

System Ajax może przesyłać alarmy do aplikacji monitorującej PRO Desktop, a także do stacji monitorowania alarmów (CMS) w formatach SurGard (Contact ID), SIA (DC-09) (SIA-DCS), ADEMCO 685 i innych protokołach.

ManualCallPoint Jeweller może przesyłać następujące zdarzenia:

  1. Alarm pożarowy lub scenariusz/przywrócenie.
  2. Alarm sabotażowy/przywrócenie.
  3. Utrata/przywrócenie łączności z hubem.
  4. Permanentna dezaktywacja/aktywacja przycisku.

Po odebraniu alarmu operator CMS należącej do agencji ochrony wie dokładnie, co się stało oraz, gdzie należy wysłać zespół szybkiego reagowania. Adresowalność urządzeń Ajax pozwala na wysyłanie do PRO Desktop lub CMS powiadomień zawierających typ urządzenia, jego nazwę, grupę bezpieczeństwa oraz wirtualne pomieszczenie. Należy wziąć pod uwagę, że lista możliwych do przesłania parametrów może się różnić w zależności od typu CMS i wybranego dla niej protokołu komunikacyjnego.

Identyfikator i numer pętli (strefy) urządzenia można znaleźć na karcie Stany w aplikacji Ajax.

Dodawanie do systemu

ManualCallPoint Jeweller nie jest kompatybilny z Hub, panelami sterowania innych firm oraz modułami integracyjnymi ocBridge Plus i uartBridge.

Aby można było podłączyć ManualCallPoint Jeweller do huba, urządzenie musi znajdować się w tym samym zabezpieczonym budynku co system (w zasięgu sieci radiowej huba). W przypadku korzystania z podwajaczy zasięgu sygnału radiowego ReX lub ReX 2 należy najpierw przypisać urządzenie do huba, a następnie podłączyć je do ReX lub ReX 2 w ustawieniach podwajaczy zasięgu.

Hub i urządzenie pracujące na różnych częstotliwościach radiowych są niekompatybilne. Zakres częstotliwości radiowej urządzenia może się różnić w zależności od regionu. Zalecamy zakup i korzystanie z urządzeń Ajax w tym samym regionie. Zakres roboczych częstotliwości radiowych można zweryfikować, kontaktując się z działem wsparcia technicznego.

Przed dodaniem urządzenia

 1. Zainstaluj aplikację Ajax.
 2. Utwórz konto, jeśli jeszcze go nie posiadasz.
 3. Utwórz przestrzeń, dostosuj niezbędne ustawienia i utwórz co najmniej jedno wirtualne pomieszczenie.

  Funkcja przestrzeni jest dostępna dla aplikacji w następujących wersjach i wyższych:

  • Ajax Security System 3.0. dla systemu iOS;
  • Ajax Security System 3.0. dla systemu Android;
  • Ajax PRO: Tool for Engineers 2.0 dla systemu iOS;
  • Ajax PRO: Tool for Engineers 2.0 dla systemu Android;
  • Ajax PRO Desktop 4.0. dla systemu macOS;
  • Ajax PRO Desktop 4.0. dla systemu Windows.
 4. Dodaj kompatybilny hub do przestrzeni i dostosuj niezbędne ustawienia.
 5. Upewnij się, że hub jest włączony i jest połączony z internetem przez sieć Ethernet, Wi-Fi i/lub komórkową.
 6. Upewnij się, że przestrzeń są rozbrojona, oraz czy hub nie rozpoczyna aktualizacji, sprawdzając status w aplikacji Ajax.

Podłączanie do huba

 1. Otwórz aplikację Ajax i wybierz przestrzeń, do którego chcesz dodać przycisk.
 2. Przejdź do karty Urządzenia i naciśnij Dodaj urządzenie.
 3. Nazwij przycisk, a następnie zeskanuj lub ręcznie wprowadź kod QR (znajdujący się na przycisku i opakowaniu). Wybierz wirtualne pomieszczenie i grupę, jeśli włączony jest tryb grupowy).
 4. Kliknij Dodaj.
 5. Naciśnij przycisk zasilania ManualCallPoint Jeweller. Po dodaniu urządzenia dioda LED mignie jeden raz.

Podczas podłączanie ManualCallPoint Jeweller za pośrednictwem podwajacza zasięgu sygnału radiowego przycisk nie przełącza się automatycznie pomiędzy sieciami radiowymi podwajacza sygnału radiowego i huba. ManualCallPoint Jeweller można także przypisać ręcznie do innego huba lub podwajacza zasięgu korzystając z aplikacji.

Jeśli osiągnięto już maksymalną liczbę urządzeń, którą może obsłużyć hub (w zależności od modelu huba), otrzymasz odpowiednie powiadomienie, gdy spróbujesz dodać kolejne urządzenie.

Po podłączeniu do huba przycisk pojawi się na liście urządzeń przypisanych do huba w aplikacji Ajax.

ManualCallPoint Jeweller działa z jednym hubem. Po podłączeniu do nowego huba urządzenie przestaje wysyłać polecenia do starego. Dodanie przycisku do nowego huba nie powoduje automatycznego usunięcia go z listy urządzeń starego huba. Należy zrobić to w aplikacji Ajax.

Awarie

Po wykryciu awarii aplikacja Ajax wyświetla licznik usterek na ikonie urządzenia. Wszystkie awarie są wskazywane w stanach urządzenia. Pola z awariami zostaną zaznaczone na czerwono.

Awaria jest wyświetlana w następujących sytuacjach:

 • brak połączenia z hubem lub podwajaczem zasięgu sygnału radiowego za pośrednictwem protokołu Jeweller;
 • niski poziom baterii przycisku.

Ikony

Ikony w aplikacji wyświetlają niektóre stany ManualCallPoint Jeweller. Aby uzyskać do nich dostęp:

 1. Zaloguj się do aplikacji Ajax.
 2. Wybierz przestrzeń.
 3. Przejdź do karty Urządzenia .
Ikona Wartość

Poziom sygnału Jewellera – pokazuje siłę sygnału między hubem a przyciskiem. Zalecana wartość to 2–3 kreski.

Dowiedz się więcej

Poziom naładowania baterii przycisku.

Dowiedz się więcej

Wykryto awarię. Lista jest dostępna w stanach przycisku.

Dowiedz się więcej

Przycisk działa za pośrednictwem podwajacza zasięgu sygnału radiowego.
Przycisk został naciśnięty.

Przycisk jest permanentnie dezaktywowany.

Dowiedz się więcej

Alarmy sabotażowe przycisku są permanentnie dezaktywowane.

Dowiedz się więcej

Urządzenie nie zostało przeniesione do nowego huba.

Dowiedz się więcej

Stany

Stany zawierają informacje o urządzeniu i jego parametrach pracy. Stany ManualCallPoint Jeweller można sprawdzić w aplikacjach Ajax:

 1. Zaloguj się do aplikacji Ajax.
 2. Wybierz przestrzeń.
 3. Przejdź do karty Urządzenia. .
 4. Wybierz ManualCallPoint Jeweller z listy.
Parametr Wartość
Temperatura

Temperatura przycisku.

Dopuszczalna rozbieżność między wartością w aplikacji a faktyczną temperaturą pokojową wynosi 2 °C.

Wartość jest aktualizowana, gdy tylko urządzenie wykryje zmianę temperatury o co najmniej 1 °C.

Można skonfigurować scenariusz według temperatury, aby sterować urządzeniami automatyzacji.

Dowiedz się więcej

Poziom sygnału Jeweller

Siła sygnału między hubem lub podwajaczem zasięgu a przyciskiem na kanale Jeweller.

Zalecana wartość to 2-3 kreski.

Połączenie przez Jeweller Stan połączenia na kanale Jeweller pomiędzy urządzeniem a hubem lub podwajaczem zasięgu:

 • Online — urządzenie jest podłączone do huba lub podwajacza zasięgu sygnału. Stan normalny.
 • Offline — urządzenie nie jest podłączone do huba lub podwajacza zasięgu sygnału. Sprawdź połączenie z przyciskiem.
ReX Stan połączenia między urządzeniem a podwajaczem zasięgu.
Stan naładowania baterii Poziom naładowania baterii urządzenia Dostępne są dwa stany:

 • OK.
 • Niski.

Jak poziom naładowania baterii jest pokazywany w aplikacjach Ajax

Pokrywa Stan styku antysabotażowego przycisku, reagującego na oderwanie lub otwarcie obudowy urządzenia:

 • Otwarty— przycisk został wyjęty z uchwytu SmartBracket lub naruszono integralność obudowy. Należy sprawdzić mocowanie urządzenia.
 • Zamknięta — przycisk jest zamontowany na uchwycie montażowym SmartBracket, a obudowa urządzenia i panel montażowy są nienaruszone. Stan normalny.

Dowiedz się więcej

Obecny stan Status przycisku. Jeśli urządzenie działa w trybie Alarmu pożarowego:

 • Alarm — przycisk został naciśnięty;
 • Brak alarmu — przycisk nie został naciśnięty.

Jeśli urządzenie działa w trybie Wyzwalanie scenariusza:

 • Przycisk naciśnięty;
 • Przycisk nie został naciśnięty.
Tryby pracy Tryb pracy przycisku. Dostępne są dwa stany:

 • Alarm pożarowy — wysyła alarm po naciśnięciu.
 • Wyzwalanie scenariusza — steruje urządzeniami automatyzacji poprzez naciśnięcie przycisku.
Tylko alarm lokalny Po włączeniu alarm z tego urządzenia nie będzie wysyłał sygnału do stacji monitorowania alarmów. Alarmy z połączonych czujników pożarowych są aktywowane niezależnie od stanu tego przełącznika.
Permanentna dezaktywacja Pokazuje status ustawienia permanentnej dezaktywacji urządzenia:

 • Nie – urządzenie pracuje normalnie i przesyła wszystkie zdarzenia.
 • Całkowicie – urządzenie nie będzie wykonywać poleceń systemowych ani uczestniczyć w scenariuszach automatyzacji, a system będzie ignorować alarmy i inne powiadomienia z urządzenia.
 • Tylko pokrywa – system będzie ignorował powiadomienia wyzwolone stykiem antysabotażowym urządzenia.

Dowiedz się więcej

Oprogramowanie Wersja oprogramowania sprzętowego ManualCallPoint Jeweller.
ID urządzenia Identyfikator urządzenia. Dostępny również jako kod QR na obudowie przycisku i jego opakowaniu.
Nr urządzenia Numer obwodu (strefy) urządzenia.

Ustawienia

Aby zmienić ustawienia ManualCallPoint Jeweller, w aplikacji Ajax:

 1. Przejdź do karty Urządzenia .
 2. Wybierz ManualCallPoint Jeweller z listy.
 3. Przejdź do Ustawień, klikając ikonę kółka zębateg .
 4. Ustaw wymagane parametry.
 5. Kliknij Powrót, aby zapisać nowe ustawienia.
Parametr Wartość
Nazwa Nazwa urządzenia. Można zmienić.
Pomieszczenie Wybór wirtualnego pomieszczenia, do którego przypisano ManualCallPoint Jeweller.
Tryby pracy Wybór trybu pracy przycisku. Dostępne są dwa stany:

 • Alarm pożarowy — wysyła alarm po naciśnięciu.
 • Wyzwalanie scenariusza — steruje urządzeniami automatyzacji poprzez naciśnięcie przycisku.
Tylko alarm lokalny Po włączeniu alarm z tego urządzenia nie będzie wysyłał sygnału do stacji monitorowania alarmów. Alarmy z połączonych czujników pożarowych są aktywowane niezależnie od stanu tego ustawienia.
Alarm z syreną
Jeśli naciśnięty zostanie przycisk alarmu pożarowego Gdy ta opcja jest włączona, naciśnięcie przycisku aktywuje wszystkie syreny, które zostały dodane do systemu.
Scenariusze Otwiera menu do tworzenia i konfigurowania scenariuszy automatyzacji.
Instrukcja użytkownika Otwiera instrukcję użytkownika ManualCallPoint Jeweller.
Permanentna dezaktywacja

Umożliwia użytkownikowi wyłączenie urządzenia bez usuwania go z systemu.

Dostępne są trzy opcje:

 • Nie – urządzenie pracuje normalnie i przesyła wszystkie zdarzenia.
 • Całkowicie – urządzenie nie będzie wykonywać poleceń systemowych ani uczestniczyć w scenariuszach automatyzacji, a system będzie ignorować alarmy i inne powiadomienia z urządzenia.
 • Tylko pokrywa – system ignoruje powiadomienia o wyzwoleniu styku antysabotażowego urządzenia.

Dowiedz się więcej

Usuń urządzenie Odłącza ManualCallPoint Jeweller od huba i usuwa jego ustawienia.

Wskazanie

ManualCallPoint Jeweller informuje o swoim stanie za pomocą wskaźnika LED w górnym prawym rogu urządzenia.

Kategoria Wskazanie Zdarzenie
Alarm. Dioda LED miga w sposób ciągły. Dioda LED miga tak długo, jak długo wciśnięty jest element łamliwy.
Alarm sabotażowy. Dioda LED mignie jeden raz. Przycisk został zdjęty z uchwytu montażowego SmartBracket.
Włączanie przycisku. Dioda LED mignie jeden raz. Aby włączyć urządzenie, przytrzymaj przycisk zasilania przez 1 sekundę.
Wyłączanie przycisku. Dioda LED mignie trzy razy. Aby wyłączyć urządzenie, przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 sekundy.
Wykryto awarię. Dioda LED miga w sposób ciągły.
Niski poziom baterii. Dioda LED miga raz na minutę.
Bateria jest całkowicie rozładowana. Dioda LED miga szybko przez krótki czas.

Test działania

System alarmowy Ajax oferuje kilka rodzajów testów, które pomagają wybrać odpowiednie miejsce instalacji urządzeń. Testy nie rozpoczynają się natychmiast. Czas oczekiwania nie przekracza jednak czasu trwania jednego interwału odpytywania „hub–urządzenie”. Interwał odpytywania można sprawdzić i skonfigurować w ustawieniach huba (HubUstawienia Jeweller lub Jeweller/Fibra).

Aby uruchomić test w aplikacji Ajax:

 1. Wybierz wymaganą przestrzeń.
 2. Przejdź do karty Urządzenia .
 3. Wybierz ManualCallPoint Jeweller z listy.
 4. Przejdź do Ustawień .
 5. Wybierz Test siły sygnału Jeweller.
 6. Rozpocznij test.

Umieszczenie urządzenia

Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń.

Przy wyborze lokalizacji ManualCallPoint Jeweller należy wziąć pod uwagę parametry wpływające na jego działanie:

 • Poziom sygnału Jewellera;
 • odległość między urządzeniem a hubem lub podwajaczem zasięgu sygnału radiowego;
 • obecność przeszkód dla transmisji sygnału radiowego pomiędzy urządzeniami: ściany, stropy, duże obiekty znajdujące się w pomieszczeniu.

ManualCallPoint Jeweller powinien być umieszczony na głównych drogach ewakuacyjnych, szczególnie blisko wyjść prowadzących na wszystkie piętra oraz na zewnątrz, do ostatecznego punktu bezpieczeństwa (nawet w przypadku, jeśli wyjścia te nie są oznaczone jako wyjścia przeciwpożarowe).

ManualCallPoint Jeweller należy zamontować na wysokości 1,4 m nad podłogą, w łatwo dostępnym, dobrze oświetlonym i widocznym miejscu, wolnym od ewentualnych przeszkód. W celu łatwiejszej identyfikacji urządzenia zaleca się, aby przycisk był umieszczony na kontrastowym tle. Akceptowalna jest niższa wysokość montażu, jeśli istnieje duże prawdopodobieństwo, że pierwszą osobą, która zgłosi alarm pożarowy, będzie osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim.

Podczas opracowywania projektu systemu alarmowego dla obiektu należy uwzględnić zalecenia dotyczące rozmieszczenia. System alarmowy powinien zostać zaprojektowany i zainstalowany przez profesjonalistów. Lista rekomendowanych partnerów jest dostępna tutaj.

Poziom sygnału

Siła sygnału Jeweller jest określana przez liczbę niedostarczonych lub uszkodzonych pakietów danych w określonym czasie. Ikona na karcie Urządzenia wskazuje poziom sygnału:

 • trzy kreski – doskonały poziom sygnału;
 • dwie kreski – dobry poziom sygnału;
 • jedna kreska – niski poziom sygnału, nie gwarantuje stabilnego działania;
 • przekreślona ikona — brak sygnału.

Sprawdź poziom sygnału Jeweller w miejscu instalacji. Przy poziomie sygnału wynoszącym jedną lub zero kresek nie gwarantujemy stabilnego działania urządzenia. Rozważ zmianę lokalizacji urządzenia, gdyż zmiana położenia o zaledwie 20 cm może znacząco poprawić poziom sygnału. Jeśli po zmianie lokalizacji sygnał pozostaje słaby lub niestabilny, należy rozważyć użycie podwajacza zasięgu sygnału radiowego.

Jak nie należy instalować przycisku

 1. Na zewnątrz, ponieważ może to prowadzić do fałszywych alarmów i awarii urządzenia.
 2. W pomieszczeniach, w których poziomy temperatury i wilgotności przekraczają dopuszczalne limity, ponieważ może to spowodować uszkodzenie urządzenia.
 3. Bliżej niż 1 metr od huba lub podwajacza zasięgu sygnału radiowego, aby zapobiec utracie łączności z hubem.
 4. W miejscach o niskim poziomie sygnału, ponieważ może to spowodować utratę połączenia z hubem.
 5. W trudno dostępnych lub słabo oświetlonych miejscach.

Instalacja

Przed zainstalowaniem ManualCallPoint Jeweller upewnij się, że wybrana lokalizacja jest optymalna i zgodna z wymaganiami niniejszej instrukcji.

Aby zamontować przycisk:

 1. Zdejmij uchwyt montażowy SmartBracket z przycisku. W tym celu należy włożyć specjalne narzędzie do otworu i przesunąć płytkę montażową w dół.
 2. Zamocuj uchwyt montażowy SmartBracket za pomocą taśmy dwustronnej lub innego tymczasowego mocowania. Umieść uchwyt montażowy na pionowej powierzchni na wysokości 1,4 metra.

  Taśma dwustronna może być używana tylko do tymczasowego montażu. Jeśli urządzenie jest zamocowane wyłącznie przy pomocy taśmy, to istnieje ryzyko, że może dowolnym momencie oderwać się od powierzchni, a styk antysabotażowy nie zostanie aktywowany, gdy urządzenie zostanie odłączone.

 3. Umieść przycisk, z zamkniętą przezroczystą pokrywą na uchwycie montażowym SmartBracket. Wskaźnik LED urządzenia zacznie migać, sygnalizując zamknięcie styku antysabotażowego przycisku.
 4. Uruchom Test poziomu sygnału Jeweller. Należy dążyć do uzyskania sygnału o sile dwóch lub trzech kresek.
 5. Zdejmij przycisk z uchwytu SmartBracket.
 6. Bezpiecznie przytwierdź uchwyt montażowy SmartBracket za pomocą dołączonych wkrętów, wykorzystując wszystkie punkty mocowania. Jeden z punktów mocowania znajduje się w perforowanej części uchwytu montażowego nad stykiem antysabotażowym. W przypadku stosowania innych elementów łączących należy upewnić się, że nie uszkodzą one, ani nie zdeformują uchwytu montażowego.
 7. Ponownie przymocuj przycisk do uchwytu montażowego SmartBracket.

Narzędzie wyposażono w specjalny otwór, dzięki czemu jest łatwe do przenoszenia i poręczne. Osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo pożarowe może nosić klucz przy swoim breloku.

Środki, które należy podjąć w przypadku alarmu pożarowego

NIGDY NIE IGNORUJ ALARMU! Zawsze przyjmuj, że jest to prawdziwy alarm pożarowy i musisz natychmiast ewakuować się z pomieszczenia, nawet jeśli masz wątpliwości co do przyczyn sygnału alarmowego.

 1. Nie otwieraj drzwi, jeśli czujesz za nimi ciepło lub dym. Sprawdź pozostałe wejścia i skorzystaj z innej drogi ucieczki. Wychodząc, zawsze zamykaj za sobą drzwi.

  Jeśli do pokoju dostanie się silny dym, trzymaj się blisko podłogi i wyczołgaj do wyjścia. Jeśli to możliwe, oddychaj przez mokrą szmatkę lub wstrzymaj oddech. Należy pamiętać, że wdychanie dymu powoduje większą ilość zgonów niż ogień.

 2. Ewakuuj się tak szybko, jak to możliwe, nie panikuj. Nie trać czasu i nie pakuj swoich rzeczy osobistych. Ustal punkt ewakuacyjny na zewnątrz dla wszystkich osób w budynku. Upewnij się, że wszyscy bezpiecznie się ewakuowali.
 3. Natychmiast wezwij straż pożarną lub poproś o to kogoś w pobliżu. Pamiętaj, że nawet małe pożary mogą błyskawicznie się rozprzestrzeniać; niezwłocznie wezwij straż pożarną, nawet jeśli alarm jest automatycznie przesyłany do stacji monitorowania.

NIGDY nie wracaj do płonącego budynku.

Konserwacja

Czyść na bieżąco obudowę urządzenia z kurzu, pajęczyn i innych zanieczyszczeń. Należy stosować miękkie, suche chusteczki odpowiednie do czyszczenia sprzętu elektronicznego. Do czyszczenia urządzenia nie należy używać żadnych substancji zawierających alkohol, aceton, benzynę i inne aktywne rozpuszczalniki.

Fabrycznie zainstalowana bateria wystarcza nawet na 7 lat pracy przy typowym użytkowaniu (jedno naciśnięcie przez minutę na tydzień). Częstsze korzystanie z urządzenia może skrócić żywotność baterii. Poziom naładowania baterii można w każdej chwili sprawdzić w aplikacji Ajax.

Gwarancja

Gwarancja dla produktów spółki z Limited Liability Company „Ajax Systems Manufacturing” jest ważna 2 lata po zakupie.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów z działaniem urządzenia zalecamy skontaktowanie się z pomocą techniczną Ajax. W większości przypadków problemy techniczne można rozwiązać zdalnie.

Wsparcie techniczne:

Potrzebujesz pomocy?

W tej sekcji znajdziesz szczegółowe instrukcje i filmy edukacyjne na temat wszystkich funkcji systemu Ajax. A jeśli potrzebujesz pomocy specjalisty technicznego, jesteśmy dostępni non stop (24/7).

Zgłoszenie błędu w tekście

Zaznaczony tekst zostanie wysłany do naszych redaktorów: