For Users

Uživatelský manuál WallSwitch

Updated

WallSwitch je zařízení, které kombinuje relé bezdrátového zapnutí / vypnutí pro elektrické spotřebiče a měřič spotřeby energie. Miniaturní tělo zařízení je uzpůsobeno pro instalaci do zásuvky evropského typu.

WallSwitch by měl instalovat pouze kvalifikovaný elektrikář!

WallSwitch pracuje pouze s bezpečnostním systémem Ajax (nemůže být používán v jiných bezpečnostních systémech výrobců třetích stran) připojením přes chráněný protokol Jeweller k Hubu. Dosah komunikace — až 1 000 metrů, bez překážek.

Pomocí scénářů můžete naprogramovat akce automatizačních zařízení (Relay, WallSwitch, nebo Socket) v reakci na poplach, stisknutí tlačítka Button, nebo podle časového plánu. Scénář lze vytvořit na dálku v aplikaci Ajax.

Bezpečnostní systém Ajax můžete připojit k poplachovému přijímacímu centru soukromé bezpečnostní společnosti.

Popis zařízení

Ajax WallSwitch
 1. Anténa
 2. Svorkovnice
 3. Funkční tlačítko
 4. LED indikátor
Ajax WallSwitch

Vstupní svorkovnice IN:

 • Svorka L — svorka fázového vodiče napájení.
 • Svorka N — svorka nulového vodiče napájení.

Výstupní svorkovnice OUT:

 • Svorka N — kontaktní svorka nulového výstupu připojeného zařízení.
 • Svorka L — kontaktní svorka fázového výstupu připojeného zařízení.

Princip fungování

Vstupní svorky WallSwitch jsou připojeny k síti a výstupní svorky jsou připojeny k zásuvce nebo elektrickému zařízení / systému. WallSwitch uzavírá / otevírá elektrický obvod a ovládá napájení příkazem uživatele bezpečnostního systému prostřednictvím aplikace Ajax. Stav kontaktů WallSwitch lze přepnout ručně: podržením funkčního tlačítka na 2 vteřiny. Chcete-li, aby WallSwitch automaticky reagoval na poplach nebo časový plán, můžete vytvořit nakonfigurovat scénář.

WallSwitch je vybaven ochranným systémem proti kolísání napětí nad rozsahem 184V – 253V nebo nadproudovou ochranou nad 13A. V tomto případě je napájení přerušeno a obnovuje se po normalizaci hodnot napětí a proudu.

Maximální odporové zatížení relé je 3 kW.

Můžete zobrazit spotřebovanou energii elektrických spotřebičů připojených přes WallSwitch prostřednictvím aplikace, díky vestavěnému měřiči spotřeby elektřiny.

WallSwitch s verzí firmwaru 5.54.1.0 a vyšší může pracovat v pulzním nebo bistabilním režimu. U této verze firmwaru můžete také vybrat normální stav kontaktu relé:

 • Normálně zavřeno (NC) — kontakty se otevřou, pokud je relé aktivováno, a jsou sepnuty, pokud je relé neaktivní.
 • Normálně otevřeno (NO) — kontakty se sepnou, pokud je relé aktivováno, a rozpojí se, pokud je relé neaktivní.

WallSwitch s verzí firmwaru nižší než 5.54.1.0 funguje pouze v bistabilním režimu s normálně otevřenými kontakty.

Jak zjistit verzi firmwaru zařízení?

Při nízkém zatížení (do 25 W) se mohou indikace proudu a spotřeby energie zobrazovat nesprávně z důvodu hardwarových omezení.

Připojení k Hubu

Před připojením zařízení:

 1. Zapněte Hub a zkontrolujte připojení k internetu (logo svítí bíle nebo zeleně).
 2. Nainstalujte Aplikaci Ajax do Vašeho mobilního zařízení. Vytvořte si uživatelský účet (pokud nemáte) nebo se přihlaste, přidejte k účtu Hub a vytvořte v systému alespoň jednu místnost.
 3. Zkontrolujte v mobilní aplikaci, že neprobíhá aktualizace jeho operačního systému a že je systém odstřežen.

Pouze uživatelé s administrátorskými právy mohou přidávat zařízení do systému.

Postup připojení WallSwitch s Hubem:

 1. V mobilní aplikaci Ajax vyberte na záložce Zařízení možnost Přidat zařízení.
 2. Pojmenujte zařízení, načtěte nebo ručně vyplňte QR kód zařízení (štítek s kódem je umístěný v zadní části zařízení nebo uvnitř obalu) a vyberte místnost.
  Ajax WallSwitch
 3. Stiskněte tlačítko Přidat, čímž dojde ke spuštění odpočítávání.
 4. Zapněte WallSwitch funkčním tlačítkem na boční části relé, nebo zatižte výstup relé (OUT) spotřebičem o výkonu minimálně 20 W a poté jej odpojte.

Během připojení a provozu je nutné, aby byl WallSwitch umístěn v dosahu rádiového signálu komunikačního protokolu Jeweller. Požadavek na připojení Wallswitche k Hubu je po zapnutí zařízení přenášen po omezenou dobu.

Pokud nedojde ke spárování zařízení s Hubem, počkejte minimálně 30 vteřin a proces opakujte. WallSwitch se po úspěšném spárování s Hubem zobrazí v mobilní aplikaci Ajax Systems v záložce Zařízení.

Aktualizace stavových informací zařízení je závislá na nastavení rádiového protokolu Jeweller, přičemž výchozí hodnota nastavení je 36 vteřin.

Při prvním zapnutí jsou kontakty Relay otevřené! Při mazání relé ze systému se kontakty otevřou!

Stavy

 1. Zařízení
 2. WallSwitch
Parametr Hodnota
Síla signálu Jeweller Síla signálu mezi Hubem a WallSwitchem
Připojení Stav připojení zařízení k Hubu
Připojeno přes ReX Zobrazuje stav použití rozšiřovače dosahu signálu ReX
Aktivní Stav relé (zapnuto / vypnuto)
Napětí Aktuální úroveň vstupního napětí WallSwitche
Proud Proud na vstupu WallSwitche
Výkon Aktuální spotřeba ve W
Spotřebovaná elektrická energie Elektrická energie spotřebovaná zařízením připojeným k relé. Čítač se resetuje, pokud relé ztratí napájení
Dočasná deaktivace Zobrazuje stav zařízení: aktivní, nebo uživatelem zcela deaktivováno
Firmware Verze firmwaru zařízení
ID zařízení Identifikační číslo zařízení

Nastavení

 1. Zařízení
 2. WallSwitch
 3. Nastavení
Nastavení Hodnota
První pole Název detektoru, lze upravit
Místnost Výběr virtuální místnosti, ke které je zařízení přiřazeno
Provozní režim Výběr provozního režimu relé:

 • Pulzní — pokud je aktivní, WallSwitch generuje puls nastavené délky
 • Bistabilní — Když je zásuvka aktivována, změní stav kontaktů na opačný

Nastavení je možné s firmwarem verze 5.54.1.0 a vyšší

Režim kontaktu Normální stav kontaktu

 • Normálně zavřeno
 • Normálně otevřeno
Doba trvání impulsu

Volba doby trvání pulzu v pulzním režimu:

Od 0.5 do 255 vteřin

Proudová ochrana Pokud je povoleno, napájení se vypne, pokud aktuální zátěž přesáhne 13 A, pokud je deaktivováno, prahová hodnota je 19,8 A (nebo 16 A po dobu 5 vteřin)
Napěťová ochrana Pokud je povoleno, napájení se vypne v případě přepětí mimo mez 184 – 253 V, v neaktivním stavu 0 – 500 V
Scénáře Nabídka pro vytváření a konfiguraci scénářů
Zkouška síly signálu Jeweller Přepne detektor do režimu testování síly signálu
Uživatelská příručka Otevře uživatelskou příručku zařízení
Dočasná deaktivace

Umožňuje uživateli deaktivovat zařízení bez odebrání ze systému. Zařízení nebude provádět systémové příkazy a nebude se účastnit automatizačních scénářů. Všechna oznámení a poplachy zařízení budou ignorovány

Deaktivované zařízení uloží aktuální stav (aktivní nebo neaktivní)

Zrušit spárování zařízení Odpojí detektor od Hubu a odstraní jeho nastavení

Indikace

Indikátor WallSwitche se může v závislosti na stavu zařízení rozsvítit zeleně.

Pokud není WallSwitch přiřazen k Hubu, bude zelená LED dioda přerušovaně blikat. Po stisknutí funkčního tlačítka se zelená LED dioda rozsvítí.

Test funkčnosti

Bezpečnostní systém Ajax umožňuje provádět testy pro ověření funkčnosti připojených zařízení.

Testy nezačínají ihned, ale během 36 sekund při použití standardního nastavení. Začátek testovacího času závisí na nastavení doby skenování detektoru (odstavec „Nastavení Jeweller“ v nastavení Hubu).

Zkouška síly signálu Jeweller

Instalace

WallSwitch by měl instalovat pouze kvalifikovaný elektrikář! Bez ohledu na typ elektrického obvodu, ve kterém je zařízení instalováno.

WallSwitch je určen k instalaci uvnitř krabicové zásuvky o průměru 50 mm a více a hloubce nejméně 70 mm. Relé lze instalovat také do prodlužovacích kabelů a dalších obvodů napájených 230 V.

Dosah komunikace s Hubem, pokud nejsou žádné překážky mezi zařízeními — je až 1 000 metrů. Vezměte to v úvahu při výběru místa pro WallSwitch.

Pokud má zařízení nízkou nebo nestabilní sílu signálu, použijte rozšiřovač dosahu signálu ReX.

Postup instalace:

 1. Odpojte kabel, ke kterému bude WallSwitch připojen.
 2. Připojte síťový vodič ke svorkám WallSwitch podle následujícího schématu:
  ajax wallswitch
 3. Připojte zásuvku k WallSwitch pomocí přiložených spojovacích vodičů nebo elektrický spotřebič pomocí kabelu s dostatečným průřezem. Doporučuje se použít vodiče o průřezu 1.5 – 2 mm².

Nepřipojujte k WallSwitch zátěž větší než 3 kW. Při připojování zátěže bezpodmínečně dodržujte schéma zapojení, protože nesprávné připojení může způsobit poruchu zařízení nebo poškození majetku.

Při instalaci WallSwitch do zásuvky zasuňte anténu ven a umístěte ji pod plastový rám zásuvky. Čím je anténa vzdálenější od kovových struktur, tím nižší je riziko screeningu (a poškození) rádiového signálu.

ajax wallswitch
1 — doporučené umístění antény

V žádném případě nezkracujte anténu! Její délka je optimální pro provoz v používaném vysokofrekvenčním rozsahu!

Při instalaci a provozu WallSwitch dodržujte obecná pravidla elektrické bezpečnosti při používání elektrických spotřebičů a také požadavky předpisů elektrické bezpečnosti.

Je výslovně zakázáno rozebírat zařízení. Nepoužívejte zařízení s poškozenými napájecími kabelem.

Neinstalujte WallSwitch:

 1. Ve venkovním prostředí.
 2. V kovových rozvodných skříních a elektrických panelech.
 3. V místech s teplotou a vlhkostí mimo stanovenou mez.
 4. V blízkosti méně než 1 metr od Hubu.

Údržba

Zařízení nevyžaduje žádnou údržbu.

Technická specifikace

Akční člen Elektromagnetické relé
Počet spínacích cyklů Nejméně 200,000
Napájení 110 – 230 V AC ± 10% 50/60 Hz
Napěťová ochrana Pro síť 230 V: max — 253 V, min — 184 V
Pro síť 110 V: max — 126 V, min — 77 V
Maximální proudové zatížení 13 А
Maximální proudová ochrana Ano, 13 A
Maximální spínaný výkon (síť 230 V AC) Až 3 kW
Provozní režimy
 • Pulzní a bistabilní (firmware verze 5.54.1.0 nebo vyšší, datum výroby od 4.března 2020)
 • Pouze bistabilní (firmware verze nižší než 5.54.1.0)
Doba trvání impulsu Od 1 do 255 vteřin (firmware verze 5.54.1.0 nebo vyšší)
Funkce elektroměru Ano
Statistické funkce Ano: proud, napětí, spotřeba
Spotřeba el. energie ve stan-by režimu Méně než 1 W
Frekvenční pásmo 866,0 – 866,5 MHz
868,0 – 868,6 MHz
868,7 – 869,2 MHz
905,0 – 926,5 MHz
915,85 – 926,5 MHz
921,0 – 922,0 MHz
Záleží na regionu prodeje.
Kompatibilita Funguje se všemi Ajax Huby a ReXy
Výkon rádiového signálu Až 25 mW
Modulace rádiového signálu GFSK
Dosah rádiového signálu

Až 1,000 m (bez překážek)

Více informací

Stupeň krytí IP20
Rozmezí provozní teploty Od 0°С do +64°С
Maximální teplotní ochrana Ano, 65°C
Provozní vlhkost Až 75%
Rozměry 39 × 33 × 18 mm
Hmotnost 30 g
Životnost 10 let

Obsah balení

 1. WallSwitch
 2. Propojovací vodiče — 2 ks
 3. Uživatelská příručka

Záruka

Záruční lhůta pro zařízení od Limited Liability Company “Ajax Systems Manufacturing” trvá 2 roky od zakoupení produktu a nevztahuje se na přiloženou baterii.

Pokud zařízení nepracuje správně, doporučujeme nejprve kontaktovat technickou podporu — v polovině případů mohou být technické problémy vyřešeny na dálku!

Need help?

In this section you’ll find detailed manuals and educational videos about all features of Ajax. And in case you need help of a technical specialist, we’re available 24/7.

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: